Trang chủ > Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020
dinhhuong.png


PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN (2015 – 2020)
Trong những năm tới tình hình trên thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình trên Biển Đông, tình hình biên giới trên đất liền; kinh tế thế giới phục hồi nhưng chưa vững chắc, yêu cầu hội nhập, liên kết giữa các nước, các khu vực với nhau ngày càng cao, tính cạnh tranh về hàng hóa ngày càng phức tạp. Kinh tế trong nước có những thuận lợi, thời cơ để phát triển nhưng vẫn còn những thách thức lớn. Trên địa bàn tỉnh và huyện FULRO lưu vong vẫn gia tăng các hoạt động tuyên truyền phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga”, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu bất thường...Đây là những khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế; Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu nỗ lực, năng động, sáng tạo quyết tâm xây dựng huyện Chư Pưh phát triển nhanh và bền vững.
I- PHƯƠNG HƯỚNG TỔNG QUÁT
Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn, khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện để phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2020 huyện Chư Pưh ổn định về chính trị, giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy.
II- MỤC TIÊU CỦA GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
1- Mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2015 – 2020
Tập trung khai thác có hiệu quả các thế mạnh và tiềm năng của huyện, tạo đà phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hướng về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
2- Một số chỉ tiêu chủ yếu
Về kinh tế
        Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010, bình quân 5 năm tăng 9,24%. Trong đó: nông, lâm nghiệp 4,85%; công nghiệp - xây dựng 11,87%; dịch vụ - thương mại 15,02%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 (theo giá hiện hành): Nông - lâm nghiệp 44,72%; công nghiệp - xây dựng 28,22%; dịch vụ - thương mại 27,06%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52,32 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân hàng năm 40,73 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 98,4 triệu đồng/ha. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 1.243 tỷ đồng.
Về xã hội và môi trường
Đến năm 2020 số xã đạt chuẩn nông thôn mới 6/8 xã; số trường đạt chuẩn quốc gia 10 trường; số thôn, làng đạt chuẩn văn hóa 90%; xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế 100%; số hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) còn 5,14%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,4%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%.
Về  xây dựng hệ thống chính trị
Số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” hàng năm đạt 50%. Đến năm 2020 tỷ lệ chi bộ thôn, làng có cấp ủy trên 30%. Bình quân hàng năm kết nạp đảng viên mới trên 8%; tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt vững mạnh toàn diện hàng năm đạt 80%; tỷ lệ tham gia vào các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh 88%; Hội Liên hiệp Phụ nữ 83%; Hội Nông dân 85%; Hội Liên hiệp Thanh niên 65%.
III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU
1- Tập trung phát triển nông – lâm nghiệp toàn diện theo hướng bền vững và xây dựng nông thôn mới
Xác định kinh tế nông nghiệp vẫn là thế mạnh chủ yếu của huyện, vì vậy tập trung chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các vùng sinh thái đặc thù; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa có quy mô lớn, nhất là những cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; phát triển các ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và có định hướng từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động dịch vụ.
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt trên các tiêu chí về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng, nâng cao hiệu quả giá trị trên một đơn vị diện tích; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh gây hại trên các loại cây trồng; tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
 Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi quy mô tập trung, hộ gia đình có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
Có kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi gắn với giữ gìn môi trường sinh thái. Quy hoạch, đầu tư thích đáng để phát triển hạ tầng nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của huyện.
2- Thực hiện tốt việc quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn
Tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn; thực hiện tốt công tác công bố, công khai các qui hoạch được duyệt; thường xuyên kiểm tra việc xây dựng các công trình, nhà ở... đảm bảo thực hiện đúng qui hoạch; nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, xây dựng bến xe huyện làm đầu mối giao thông; tiếp tục phát triển mạng lưới điện quốc gia, hệ thống điện chiếu sáng. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động đầu tư, xây dựng; tiếp tục triển khai xây dựng các cơ quan hành chính trong khu trung tâm huyện.
Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, có cơ chế phù hợp để huy động các nguồn lực trong nhân dân; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; chú trọng đầu tư có trọng điểm và đầu tư ở các vùng khó khăn để thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói, giảm nghèo.
          Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm với những mặt hàng chủ yếu như­ cao su, cà phê, hồ tiêu, ... để phần lớn nông sản hàng hóa sau thu hoạch của nông dân đ­ược qua sơ chế, chế biến có chất lư­ợng cao, đáp ứng được yêu cầu của thị tr­ường và phù hợp với việc phát triển đồng bộ của các thành phần kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ng­ười dân.
3- Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ
Mở rộng mạng lưới thương mại ở các xã vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; chú trọng củng cố, kiện toàn, phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp tư nhân nhằm phát triển dịch vụ - thương mại với nhiều loại hình đa dạng, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại để phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển đô thị và nông thôn mới; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhanh và mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao như tài chính, ngân hàng, công nghệ - thông tin, viễn thông, vận tải, bảo hiểm, y tế, tư vấn.
Kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn huyện, đặc biệt là phát triển chợ nông thôn, kể cả xã hội hóa chợ, đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn mới. Khuyến khích xây dựng phát triển các loại hình hợp tác xã kiểu mới trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại... phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
4- Tăng cường khai thác các nguồn thu, tiết kiệm chi ngân sách; tạo điều kiện để các ngân hàng đầu tư phát triển
Triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao hàng năm; đảm bảo quản lý chặt và khai thác tốt các nguồn thu; tuân thủ đúng định mức, kế hoạch chi ngân sách.
Các ngân hàng trên địa bàn tích cực huy động các nguồn vốn và cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng.
5- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường, bao gồm cả quy hoạch, quản lý, sử dụng
Thực hiện tốt chính sách đất đai, sử dụng đất phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm giải quyết đủ đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất. Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến hành và tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; quy hoạch các điểm thu gom, xử lý rác thải theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
IV- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI
         1- Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
Tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp và trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy ở từng cấp học; tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp...; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thực hiện có hiệu quả việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, duy trì tốt sỹ số học sinh; tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia; củng cố và nâng cao hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện theo hướng liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của toàn dân.
2- Đầu tư phát triển y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành y tế theo yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, chủ động phát hiện và phòng, chống kịp thời các loại dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm; chú trọng công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; đảm bảo tốt các chính sách y tế cho các loại đối tượng; tiếp tục xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.
           3- Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng trên các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao
                   Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm huy động nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa; tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tăng cường công tác định hướng, quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; quan tâm đầu tư hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tin bài, khai thác thông tin, nhằm tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và trong quần chúng nhân dân.
4- Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc
Chú trọng công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; thực hiện tốt công tác khuyến công, tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn sang lao động ở các ngành nghề khác. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo gắn với phát triển bền vững, chống tái nghèo; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách và các chính sách dân tộc, tôn giáo.
V- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG – AN NINH VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
  Nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện trong lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện; củng cố đội ngũ dân quân tự vệ và dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; phối hợp chặt chẽ các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo đúng quy định; tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng; hàng năm tổ chức diễn tập chiến đấu trị an đạt khá trở lên.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh; quán triệt, triển khai thực hiện nghiệm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong toàn Đảng bộ huyện. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc, kích động ly khai của các thế lực thù địch, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tính tích cực, chủ động trong việc phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng liên quan đến FULRO đang quản lý tại cộng đồng; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga” và các loại tà đạo, không để các thế lực phản động lợi dụng sinh hoạt tôn giáo nhen nhóm lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng tạo ra “điểm nóng”. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý và tệ nạn xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
          Thực hiện tốt công tác tiếp dân, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân và bộ phận một cửa, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ dân cư, nhất là mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai với các doanh nghiệp trồng rừng, trồng cao su. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức thoái hoá, biến chất, gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.
VI- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập, phổ biến nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ đó làm cho các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện quan liêu, cơ hội, cục bộ; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị; đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, nhất là tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn, làm cho tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ đúng vai trò là hạt nhân trong hệ thống chính trị ở cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chi bộ kiểu mẫu; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng; làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ có cấp uỷ.
 Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp, có bản lĩnh về chính trị, gương mẫu, trí tuệ, có năng lực hoạt động thực tiễn, tương xứng với nhiệm vụ được giao, gắn bó với nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình tình mới; việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo yêu cầu và đúng quy trình; đánh giá và sử dụng đúng đội ngũ cán bộ hiện có và tạo nguồn cán bộ theo hướng trẻ hoá, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế của Ban chấp hành Trung ương; tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức các xã, thị trấn.
Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kịp thời rà soát, xác minh và kết luận đối với những cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay nhằm phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ, công tác phát triển đảng viên.
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường phòng ngừa, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ...; chủ động nắm tình hình, phát hiện vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, gắn giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền. Tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân.
Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận “dân là gốc, dân làm gốc” thực hiện “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
2- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là việc khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém đang tồn tại. Tăng cường và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.
3- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là chất lượng các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, phát huy tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để thực hiện vai trò, vị trí của cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; thường xuyên kiện toàn bộ máy chính quyền, nhất là chính quyền cấp cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.
4- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, giải quyết những vấn đề bức xúc kịp thời cho dân; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới phương thức vận động quần chúng; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN (2015 – 2020)
Trong những năm tới tình hình trên thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình trên Biển Đông, tình hình biên giới trên đất liền; kinh tế thế giới phục hồi nhưng chưa vững chắc, yêu cầu hội nhập, liên kết giữa các nước, các khu vực với nhau ngày càng cao, tính cạnh tranh về hàng hóa ngày càng phức tạp. Kinh tế trong nước có những thuận lợi, thời cơ để phát triển nhưng vẫn còn những thách thức lớn. Trên địa bàn tỉnh và huyện FULRO lưu vong vẫn gia tăng các hoạt động tuyên truyền phục hồi tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga”, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu bất thường...Đây là những khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế; Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu nỗ lực, năng động, sáng tạo quyết tâm xây dựng huyện Chư Pưh phát triển nhanh và bền vững.
I- PHƯƠNG HƯỚNG TỔNG QUÁT
Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn, khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện để phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2020 huyện Chư Pưh ổn định về chính trị, giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy.
II- MỤC TIÊU CỦA GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
1- Mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2015 – 2020
Tập trung khai thác có hiệu quả các thế mạnh và tiềm năng của huyện, tạo đà phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hướng về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
2- Một số chỉ tiêu chủ yếu
Về kinh tế
        Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010, bình quân 5 năm tăng 9,24%. Trong đó: nông, lâm nghiệp 4,85%; công nghiệp - xây dựng 11,87%; dịch vụ - thương mại 15,02%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 (theo giá hiện hành): Nông - lâm nghiệp 44,72%; công nghiệp - xây dựng 28,22%; dịch vụ - thương mại 27,06%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52,32 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân hàng năm 40,73 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 98,4 triệu đồng/ha. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 1.243 tỷ đồng.
Về xã hội và môi trường
Đến năm 2020 số xã đạt chuẩn nông thôn mới 6/8 xã; số trường đạt chuẩn quốc gia 10 trường; số thôn, làng đạt chuẩn văn hóa 90%; xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế 100%; số hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) còn 5,14%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,4%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%.
Về  xây dựng hệ thống chính trị
Số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” hàng năm đạt 50%. Đến năm 2020 tỷ lệ chi bộ thôn, làng có cấp ủy trên 30%. Bình quân hàng năm kết nạp đảng viên mới trên 8%; tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt vững mạnh toàn diện hàng năm đạt 80%; tỷ lệ tham gia vào các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh 88%; Hội Liên hiệp Phụ nữ 83%; Hội Nông dân 85%; Hội Liên hiệp Thanh niên 65%.
III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU
1- Tập trung phát triển nông – lâm nghiệp toàn diện theo hướng bền vững và xây dựng nông thôn mới
Xác định kinh tế nông nghiệp vẫn là thế mạnh chủ yếu của huyện, vì vậy tập trung chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các vùng sinh thái đặc thù; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa có quy mô lớn, nhất là những cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; phát triển các ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và có định hướng từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động dịch vụ.
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt trên các tiêu chí về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng, nâng cao hiệu quả giá trị trên một đơn vị diện tích; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh gây hại trên các loại cây trồng; tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
 Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi quy mô tập trung, hộ gia đình có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.
Có kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi gắn với giữ gìn môi trường sinh thái. Quy hoạch, đầu tư thích đáng để phát triển hạ tầng nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của huyện.
2- Thực hiện tốt việc quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn
Tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn; thực hiện tốt công tác công bố, công khai các qui hoạch được duyệt; thường xuyên kiểm tra việc xây dựng các công trình, nhà ở... đảm bảo thực hiện đúng qui hoạch; nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, xây dựng bến xe huyện làm đầu mối giao thông; tiếp tục phát triển mạng lưới điện quốc gia, hệ thống điện chiếu sáng. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động đầu tư, xây dựng; tiếp tục triển khai xây dựng các cơ quan hành chính trong khu trung tâm huyện.
Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, có cơ chế phù hợp để huy động các nguồn lực trong nhân dân; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; chú trọng đầu tư có trọng điểm và đầu tư ở các vùng khó khăn để thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói, giảm nghèo.
          Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm với những mặt hàng chủ yếu như­ cao su, cà phê, hồ tiêu, ... để phần lớn nông sản hàng hóa sau thu hoạch của nông dân đ­ược qua sơ chế, chế biến có chất lư­ợng cao, đáp ứng được yêu cầu của thị tr­ường và phù hợp với việc phát triển đồng bộ của các thành phần kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ng­ười dân.
3- Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ
Mở rộng mạng lưới thương mại ở các xã vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; chú trọng củng cố, kiện toàn, phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp tư nhân nhằm phát triển dịch vụ - thương mại với nhiều loại hình đa dạng, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại để phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển đô thị và nông thôn mới; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhanh và mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao như tài chính, ngân hàng, công nghệ - thông tin, viễn thông, vận tải, bảo hiểm, y tế, tư vấn.
Kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn huyện, đặc biệt là phát triển chợ nông thôn, kể cả xã hội hóa chợ, đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn mới. Khuyến khích xây dựng phát triển các loại hình hợp tác xã kiểu mới trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại... phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
4- Tăng cường khai thác các nguồn thu, tiết kiệm chi ngân sách; tạo điều kiện để các ngân hàng đầu tư phát triển
Triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao hàng năm; đảm bảo quản lý chặt và khai thác tốt các nguồn thu; tuân thủ đúng định mức, kế hoạch chi ngân sách.
Các ngân hàng trên địa bàn tích cực huy động các nguồn vốn và cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng.
5- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường, bao gồm cả quy hoạch, quản lý, sử dụng
Thực hiện tốt chính sách đất đai, sử dụng đất phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm giải quyết đủ đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất. Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến hành và tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; quy hoạch các điểm thu gom, xử lý rác thải theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
IV- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI
         1- Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
Tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp và trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy ở từng cấp học; tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp...; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thực hiện có hiệu quả việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, duy trì tốt sỹ số học sinh; tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia; củng cố và nâng cao hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện theo hướng liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của toàn dân.
2- Đầu tư phát triển y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành y tế theo yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, chủ động phát hiện và phòng, chống kịp thời các loại dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm; chú trọng công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; đảm bảo tốt các chính sách y tế cho các loại đối tượng; tiếp tục xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.
           3- Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng trên các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao
                   Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm huy động nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa; tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tăng cường công tác định hướng, quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; quan tâm đầu tư hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tin bài, khai thác thông tin, nhằm tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và trong quần chúng nhân dân.
4- Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc
Chú trọng công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; thực hiện tốt công tác khuyến công, tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn sang lao động ở các ngành nghề khác. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo gắn với phát triển bền vững, chống tái nghèo; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách và các chính sách dân tộc, tôn giáo.
V- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG – AN NINH VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
  Nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện trong lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện; củng cố đội ngũ dân quân tự vệ và dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; phối hợp chặt chẽ các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo đúng quy định; tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng; hàng năm tổ chức diễn tập chiến đấu trị an đạt khá trở lên.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh; quán triệt, triển khai thực hiện nghiệm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong toàn Đảng bộ huyện. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc, kích động ly khai của các thế lực thù địch, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tính tích cực, chủ động trong việc phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng liên quan đến FULRO đang quản lý tại cộng đồng; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga” và các loại tà đạo, không để các thế lực phản động lợi dụng sinh hoạt tôn giáo nhen nhóm lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng tạo ra “điểm nóng”. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý và tệ nạn xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
          Thực hiện tốt công tác tiếp dân, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân và bộ phận một cửa, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ dân cư, nhất là mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai với các doanh nghiệp trồng rừng, trồng cao su. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức thoái hoá, biến chất, gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.
VI- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập, phổ biến nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ đó làm cho các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện quan liêu, cơ hội, cục bộ; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị; đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, nhất là tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn, làm cho tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ đúng vai trò là hạt nhân trong hệ thống chính trị ở cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chi bộ kiểu mẫu; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng; làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ có cấp uỷ.
 Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp, có bản lĩnh về chính trị, gương mẫu, trí tuệ, có năng lực hoạt động thực tiễn, tương xứng với nhiệm vụ được giao, gắn bó với nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình tình mới; việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo yêu cầu và đúng quy trình; đánh giá và sử dụng đúng đội ngũ cán bộ hiện có và tạo nguồn cán bộ theo hướng trẻ hoá, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế của Ban chấp hành Trung ương; tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức các xã, thị trấn.
Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kịp thời rà soát, xác minh và kết luận đối với những cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay nhằm phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ, công tác phát triển đảng viên.
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường phòng ngừa, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ...; chủ động nắm tình hình, phát hiện vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, gắn giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền. Tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân.
Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận “dân là gốc, dân làm gốc” thực hiện “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
2- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là việc khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém đang tồn tại. Tăng cường và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.
3- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là chất lượng các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, phát huy tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để thực hiện vai trò, vị trí của cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; thường xuyên kiện toàn bộ máy chính quyền, nhất là chính quyền cấp cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.
4- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, giải quyết những vấn đề bức xúc kịp thời cho dân; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới phương thức vận động quần chúng; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 

hoavan.png

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 51
Tổng số lượt truy cập: 234
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png