Trang chủ > Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015
thanhtuu-(1).png


          1- Kinh tế đạt được những kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được ưu tiên đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới
          - Kinh tế phát triển khá, chuyển dịch cơ cấu hợp lý theo điều kiện của huyện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (theo giá so sánh 1994) là 12,88%. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 3.608,3 tỷ đồng (tăng 59,66% so với Nghị quyết)([1]); giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng([2]). Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 36,1 triệu đồng/người/năm (tăng 85,1% so với Nghị quyết).
          - Sản xuất nông nghiệp được chú trọng; tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt 22.891 ha (tăng 12,87% so với Nghị quyết)([3]); tổng sản lượng lương thực đạt 27.676 tấn (tăng 12,97% so với Nghị quyết); lương thực bình quân đầu người 395,3kg (tăng 6,52% so với Nghị quyết); diện tích một số loại cây trồng chủ lực như cây cao su, cà phê, hồ tiêu trên 13.542 ha([4]). Giá trị sản phẩm  trên 01 ha đất trồng đạt 79,9 triệu đồng.
- Chăn nuôi phát triển ổn định, một số mô hình chăn nuôi bước đầu thực hiện có hiệu quả; tổng đàn gia súc 44.650 con([5]); tổng đàn gia cầm 58.458 con; công tác phòng, chống dịch được tăng cường nên không có dịch bệnh lớn xảy ra; các chương trình hỗ trợ về chăn nuôi heo, bò, dê cho các hộ gia đình được thụ hưởng theo Chương trình 134, 135 triển khai đúng quy định.
- Công tác quản lý và bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo nên từng bước hạn chế nạn phá rừng làm nương rẫy, khai thác vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, không có cháy rừng xảy ra; chuyển rừng nghèo sang trồng cao su theo chương trình của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh đạt kết quả, đã trồng hơn 4.890 ha, đạt 80,77% kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu; năm 2015 có 2 xã đạt 19 tiêu chí, một số xã đã đạt được nhiều tiêu chí([6]); nhân dân từng bước nhận được vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới nên đã tích cực hưởng ứng, tham gia và đã trở thành phong trào rộng khắp.
- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hoạt động dịch vụ - thương mại tiếp tục có bước phát triển đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa ph­ương; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt hơn 103 tỷ đồng (bình quân tăng 8,66%/năm); toàn huyện có 96 cơ sở sản xuất tập trung; đến nay 100% thôn, làng đều có điện (đạt 100% so với Nghị quyết). Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ bình quân tăng 21,4%/năm; có 39 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 2,25 lần so với năm 2010); số hộ kinh doanh cá thể tăng 788 hộ; bưu chính viễn thông phát triển nhanh; mạng lưới chợ nông thôn trên địa bàn được quy hoạch, xây dựng chợ xã Ia Blứ bằng nguồn vốn xã hội hóa.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện đến năm 2015 đạt 710,34 tỷ đồng (tăng 16,43% so với Nghị quyết). Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm, đầu tư xây dựng và mở rộng, đã có nhiều công trình được đầu tư xây dựng mới, phát huy hiệu quả, tạo bước phát triển về kinh tế - xã hội; tổng mức đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong 5 năm thực hiện gần 430 tỷ đồng, bình quân đạt gần 86 tỷ đồng/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm tập trung đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện sinh hoạt...
- Công tác quản lý đất đai được triển khai thực hiện chặt chẽ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 91,8% so với tổng nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và các xã, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc quy hoạch các khu dân cư, khu tái định cư ở các xã, thị trấn đảm bảo giải quyết tốt nhu cầu đất ở, đất sản xuất của nhân dân; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường, hạn chế được việc khai thác tài nguyên trái phép.
- Thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo thường xuyên nên hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt 226,238 tỷ đồng (tăng 2,79% so với Nghị quyết), trong đó thu trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 55,12 tỷ đồng. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ, không để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản; tổng chi ngân sách là 226,238 tỷ đồng (đạt 101,86% so với Nghị quyết).
- Các ngân hàng đã tập trung triển khai các phương án cho vay linh hoạt, góp phần thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cho cá nhân, tập thể trên địa bàn huyện; tổng mức huy động vốn của các ngân hàng đạt 544 tỷ đồng, tổng dư nợ trên 784 tỷ đồng (bình quân tăng 20%/năm); tổng doanh số cho vay bình quân tăng 19,8%/năm; giải ngân tốt việc cho vay các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh, sinh viên... góp phần vào sự phát triển chung của huyện.
2- Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên
- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư và phát triển([7]). Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên; trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng đạt chuẩn và trên chuẩn; tỷ lệ đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông hàng năm đều cao so với mặt bằng chung của tỉnh; đến năm 2015 có 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (tăng 02 trường so với Nghị quyết). Tiếp tục duy trì phổ cập Trung học cơ sở, phổ cập Tiểu học, phổ cập mầm non năm tuổi.
- Ứng dụng khoa học - công nghệ được chú trọng; tổng vốn đầu tư cho khoa học công nghệ trong nhiệm kỳ đạt trên 684 triệu đồng; hoạt động khoa học - công nghệ đã hướng vào mục tiêu phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là nông nghiệp; trang thông tin điện tử của huyện được đưa vào hoạt động, góp phần phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh và các hoạt động của địa phương.
- Công tác bảo vệ môi trường thực hiện có hiệu quả, đến nay tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực thị trấn Nhơn Hòa và các hộ nằm dọc quốc lộ 14 đạt trên 70%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 91%.
- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được triển khai tích cực và có hiệu quả thiết thực, làm tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; Bệnh viện huyện được đầu tư xây dựng với quy mô 80 giường bệnh; có 6/8 (75%) trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; các chương trình y tế quốc gia thực hiện có hiệu quả; việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế được chú trọng([8]).
- Hoạt động văn hoá thông tin, truyền thanh - truyền hình được quan tâm phát triển. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức từ huyện xuống cơ sở thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và hoạt động; tham gia các hội thi do tỉnh tổ chức hàng năm đều đạt kết quả khá. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng thôn, làng văn hóa, công sở văn hóa được triển khai đồng bộ([9]). Chất lượng và thời lượng chương trình truyền thanh - truyền hình được nâng lên đáng kể; đã đầu tư xây dựng Đài Truyền thanh - truyền hình huyện theo hướng quy mô, hiện đại; các xã, thị trấn đều có trạm truyền thanh không dây, đáp ứng được nhu cầu nghe, nhìn cho quần chúng nhân dân.
- Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,54% theo tiêu chí mới, 3,94% theo tiêu chí cũ (vượt 1,06% so với Nghị quyết); bình quân giảm 3,87%/năm.
- Công tác chăm sóc các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết. Giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng([10]), số lao động được giải quyết việc làm hàng năm tăng cao, bình quân là 800 người/năm (tăng 22,1% so với Nghị quyết).
- Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay trong đồng bào dân tộc thiểu số không còn nhà tạm, nhà dột nát; đời sống dần ổn định và từng bước phát triển; các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được chăm lo bồi dưỡng để phát huy tác dụng.
          4- Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực
          - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước. Việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có sự đổi mới, hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương([11]); đồng thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chú trọng đổi mới trong việc ban hành nghị quyết; coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
- Công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng và đảng viên luôn được quan tâm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các lĩnh vực, đã thành lập mới 12 tổ chức cơ sở đảng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện lên 38 tổ chức, tăng 46,15% so với đầu nhiệm kỳ. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được coi trọng, nội dung và phương pháp sinh hoạt Đảng được đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, thu hẹp thôn, làng chưa có đảng viên và tổ chức đảng được đẩy mạnh([12]); chất lượng đảng viên được nâng cao, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 86,06% (tăng 7,57% so với Nghị quyết). Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phân công cấp ủy viên sinh hoạt với chi bộ thôn, làng và thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, làng từ giữa nhiệm kỳ.
- Công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các khâu, đảm bảo sâu sát, chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Việc đánh giá cán bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục; quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng. Chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020([13]) gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.
- Công tác dân vận có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng lên; hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố; việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được kịp thời; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh tại cơ sở; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình từng bước đạt kết quả tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được mở rộng và phát huy; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, vận động nhân dân đấu tranh, vạch trần những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
            5- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả quan trọng
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh. Sau kiểm điểm, các cấp ủy đảng từ huyện xuống cơ sở, các cơ quan đơn vị và cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương hướng, giải pháp để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém. Một số hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm đã được nghiêm túc khắc phục, bước đầu tạo được chuyển biến trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khắc phục một số hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và vai trò của người đứng đầu. Từ những kết quả đạt được, bước đầu đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của đảng; cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng đảng hiện nay, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.
- Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tập trung đẩy mạnh, có sức thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia([14]). Qua việc học tập cán bộ, đảng viên đã phát huy rõ hơn vai trò gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao chất lượng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Đã xuất hiện những tấm gương “người tốt, việc tốt” điển hình trên các lĩnh vực; công tác phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tăng cường; hạn chế việc lãng phí thời gian, sức lao động, của cải vật chất của Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị đã được cấp tỉnh và cấp huyện biểu dương khen thưởng.
6- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tích cực đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
- Hội đồng nhân dân từ huyện xuống cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; hoạt động tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, kịp thời lắng nghe và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời; chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm; vai trò giám sát đối với các cơ quan Nhà nước được phát huy; chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được nâng lên, phát huy được vai trò trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
- Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, ngày càng đáp ứng được yêu cầu đặt ra; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện được năng lực điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định; kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của các cấp uỷ, của Hội đồng nhân dân để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn; công tác tiếp dân được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính với nhân dân từng bước được nâng cao, vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp được nâng lên đáng kể.
7- Công tác vận động quần chúng được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện theo hướng gần dân, chăm lo lợi ích thiết thực cho quần chúng nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy được vai trò và nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; củng cố, kiện toàn, thu hẹp cơ sở yếu kém, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh. Thường xuyên chăm lo giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo. Kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng và chính quyền; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhất là đóng góp, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ hội([15]); tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho quần chúng, đấu tranh với âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc  phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  
III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị Đại hội VIII Đảng bộ huyện đề ra và đạt được những thành tựu quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu hợp lý; kết cấu hạ tầng được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; xoá đói, giảm nghèo đạt những kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện xuống cơ sở có nhiều tiến bộ; cải cách hành chính triển khai bước đầu có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” triển khai thường xuyên và từng bước đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận và các đoàn thể đã chú trọng hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát triển đoàn viên, hội viên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định như: Kinh tế có bước phát triển nhưng chưa bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các loại hình dịch vụ chậm phát triển nên tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế còn thấp. Chưa phát huy tốt các nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các vấn đề xã hội mang tính bức xúc chưa được giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hoạt động điều hành, quản lý của Nhà nước còn những bất cập trên một số lĩnh vực.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ
THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010 – 2015)
 
 PHỤ LỤC 1

 

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Đơn vị tính Mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII
(2010-2015)
Ước thực
hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII
(đến năm
 2015)
So với
Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII
I- CHỈ TIÊU KINH TẾ        
1- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (Giá trị cố định năm 1994) % 12,8 12,88 Vượt
- Nông - lâm nghiệp % 9,5 8,69  
- Công nghiệp - xây dựng % 16,2 17,08  
- Dịch vụ & thương mại % 16,3 16,54  
2- Tổng giá trị sản xuất (Giá trị cố định năm 1994) Tỷ/đồng 1.275 1.285,587 Vượt
3- Tổng giá trị sản xuất (Giá trị hiện hành) Tỷ/đồng 2.260 3.608,3 Vượt
- Nông - lâm nghiệp Tỷ/đồng 1.050 2006,1  
- Công nghiệp - xây dựng Tỷ/đồng 633 901,4  
- Thương mại - dịch vụ Tỷ/đồng 577 700,8  
4- Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành)        
- Nông - lâm nghiệp % 47 55,6 Không đạt
- Công nghiệp - xây dựng % 28 24,98 Không đạt
- Dịch vụ - thương mại % 25 19,42 Không đạt
5- Tổng diện tích gieo trồng (ngoài quốc doanh) Ha 20.280 22.891,4 Vượt
          Diện tích lúa Đông xuân Ha 800 800 Đạt
6- Tổng sản lượng lương thực Tấn 24.500 27.676,25 Vượt
7- Thu nhập bình quân đầu người/năm (giá hiện hành) Triệu
đồng
19,50 36,1 Vượt
8- Thu ngân sách huyện Tỷ/đồng 220 226,238 Vượt
         Trong đó: thu trên địa bàn Tỷ/đồng 70 55,12 Không đạt
9- Tổng chi ngân sách Tỷ/đồng 222 226,238 Vượt
10- Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên  trên địa bàn huyện Tỷ/đồng 610 710,34 Vượt
 Trong đó: phần huyện quản lý Tỷ/đồng 150 82,38 Không đạt
II- CHỈ TIÊU XÃ HỘI        
1- Dân số trung bình người 69.900 70,028 Không đạt
2- Tỷ lệ tăng dân số % 1,89 1,60 Vượt
Trong đó tăng tự nhiên % 1,52 1,52 Đạt
3- Giải quyết việc làm mới cho người lao động người 655 800 Vượt
4- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ % 5 3,94 Vượt
     Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới %   11,54  
5- Giáo dục – Đào tạo        
- Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi xã, thị trấn 9/9 9/9 Đạt
- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ đi học mẫu giáo % 90 95,5 Vượt
- Duy trì sĩ số học sinh % 99 99 Đạt
- Xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở các cấp học trường 03 5 Vượt
6- Y tế        
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng % 20 20,3 Không đạt
- Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đủ liều % 98 95 Không đạt
- Tỷ lệ xã có bác sỹ % 60 75 Vượt
7- Tỷ lệ làng đồng bào dân tộc định cư % 100 100 Đạt
8- Xây dựng thôn, làng văn hóa % 90 82 Không đạt
9- Xây dựng công sở văn hóa % 50 55,78 Vượt
10- Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 95 91 Không đạt
11- Tỷ lệ thôn, làng có điện % 100 100 Đạt
12- Tỷ lệ hộ được xem truyền hình % 95 95 Đạt
III- NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG-AN NINH        
Thực hiện chỉ tiêu giao quân % 100 100 Đạt
IV- XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ        
1- Về tổ chức đảng        
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm % 70 55 Không đạt
- Tỷ lệ chi bộ thôn, làng có tổ chức Đảng % 100 100 Đạt
2- Về đảng viên        
- Tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm so với số đảng viên đầu năm % >10 14,04 Vượt
- Tỷ lệ  thôn, làng có đảng viên % 100 100 Đạt
- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ % 80 86,06 Vượt
3- Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức %      
- Hội Phụ nữ % 80 81,1 Vượt
- Hội Cựu chiến binh % 95 98 Vượt
- Hội Nông dân % 80 81 Vượt
- Hội Liên hiệp thanh niên % >60 63,7 Vượt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỘT SỐ CHỈ TIÊU 5 NĂM
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020)
 
                                                                                                      PHỤ LỤC 2

 

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Đơn vị tính Ước thực
hiện mục tiêu NQ Đại hội VIII
(đến năm
2015)
Mục tiêu NQ Đại hội IX
(đến
năm
2020)
I- CHỈ TIÊU KINH TẾ      
1- Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) %   9,24
- Nông-lâm nghiệp %   4,85
- Công nghiệp-xây dựng %   11,87
- Dịch vụ-thương mại %   15,02
2- Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành)      
- Nông-lâm nghiệp % 55,6 44,72
- Công nghiệp-xây dựng % 24,98 28,22
- Dịch vụ-thương mại % 19,42 27,06
3- Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng triệu đồng   98,4
4- Thu nhập bình quân đầu người/năm (giá hiện hành) triệu đồng 36,1 52,32
5- Thu ngân sách trên địa bàn huyện
- Bình quân hằng năm
- Tăng thu hằng năm
 
tỷ đồng
%
 
55,12
 
 
40,73
12-15
6- Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện tỷ đồng 710,34 1.243
Trong đó: phần huyện quản lý tỷ đồng 82,38 160
7- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới   6/8
II- CHỈ TIÊU XÃ HỘI      
1- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm % 1,52 1,4
2- Giải quyết việc làm mới cho người lao động hàng năm người 800 920
3- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới (2010) % 11,54 5,14
4- Giáo dục-đào tạo      
- Duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi xã, thị trấn 9/9 9/9
- Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học trường 5 10
5- Y tế      
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng % 20,3 18,1
- Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng % 95 95,5
6- Xây dựng thôn làng văn hóa            % 82 90
7- Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 91 98
III- NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH      
1- Thực hiện chỉ tiêu giao quân % 100 100
2- Giảm số làng trọng điểm về an ninh chính trị làng   2/7
IV- XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ      
1- Về xây dựng Đảng      
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm % 55 50
- Tỷ lệ chi bộ thôn, làng có cấp ủy %   >30
- Tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm so với tổng số đảng viên đầu năm % 14,4 >8
- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ % 86,06 80
2- Về xây dựng chính quyền cơ sở      
- Tỷ lệ chính quyền có sở đạt vững mạnh toàn diện hàng năm %   80
3- Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức      
- Hội Liên hiệp Phụ nữ % 81,1 83
- Hội Cựu chiến binh % 98 88
- Hội Nông dân % 81 85
- Hội Liên hiệp thanh niên % 63,7 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI
  HUYỆN ỦY CHƯ PƯH
                     *
        Số  268  -BC/HU
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 

Chư Pưh, ngày 20 tháng 8 năm 2015
 
   
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
(NHIỆM KỲ 2010 - 2015)
 
 
Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu 37 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ nhất đã bầu 11 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 01 đồng chí Bí thư và 03 đồng chí Phó Bí thư. Trong nhiệm kỳ có 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra qua đời, đã bầu 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành giữ chức vụ thay thế; 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuyển công tác gần cuối nhiệm kỳ. Hiện nay Ban chấp hành có 35 đồng chí, Ban Thường vụ có 10 đồng chí.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII trong điều kiện thuận lợi đan xen với những khó khăn; nhưng Ban Chấp hành  Đảng bộ huyện đã đoàn kết, giữ vững các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nên đã thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội VIII đã đề ra.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:
 
PHẦN THỨ NHẤT
SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
 
I- ƯU ĐIỂM
1- Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội
 Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân cả nhiệm kỳ đạt 12,88%/năm, vượt 0,08% so với chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo điều kiện của huyện, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm; khai thác hết diện tích canh tác, đầu tư cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cao su. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ngày càng chất lượng và hiệu quả; tốc độ phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp đạt khá cao (bình quân tăng 8,66%/năm). Các loại hình dịch vụ phát triển mạnh (bình quân tăng 21,4%/năm). Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo và triển khai tích cực. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và thu được kết quả bước đầu. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2010 - 2012, 2014 đều vượt so với Nghị quyết đề ra; quản lý điều hành ngân sách đúng luật, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi các nhiệm vụ của huyện.
Công tác xóa đói, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa.... được chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, hiện đại; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai sâu rộng từ huyện đến xã, các thôn, làng; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất, nhà ở cho đồng bào nghèo đã được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,54% theo tiêu chí mới. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân được tổ chức hiệu quả.
2- Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời nhiệm vụ quốc phòng - an ninh
Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tổ chức huấn luyện hàng năm đều đạt kết quả tốt; giao quân nhập ngũ đạt chỉ tiêu tỉnh giao; diễn tập phòng thủ cấp huyện, cấp xã đạt khá.
Triển khai quyết liệt công tác nắm tình hình, phát động quần chúng, gọi hỏi, răn đe và quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng, đấu tranh xoá bỏ tổ chức phản động FULRO, tái phục hồi “Tin lành Đêga” bằng nhiều biện pháp, nên an ninh chính trị luôn giữ vững được sự ổn định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng được chú trọng; đảm bảo an ninh nông thôn, phòng chống tội phạm được triển khai có hiệu quả; tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế.
Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác điều tra, xét xử được tiến hành nghiêm túc, tuân thủ theo pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.
3- Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị
Kịp thời tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, quan điểm Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Tạo sự thống nhất về tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại các hoạt động tuyên truyền, kích động của kẻ địch.
Tập trung chỉ đạo việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chỉ đạo có hiệu quả chủ trương phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách các làng trọng điểm về an ninh chính trị và phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các xã, thị trấn. Thường xuyên quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, gắn với thu hẹp thôn, làng “trắng” đảng viên và tổ chức đảng. Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy được kiện toàn, đã xây dựng đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng qui định của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ đúng vị trí công tác, đúng trình độ và năng lực của cán bộ.
Triển khai thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi trọng kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, các dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên.
Chỉ đạo triển khai công tác dân vận đảm bảo yêu cầu đề ra; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo”.
Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở, nên hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. Lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016. Cho ý kiến về nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của huyện như: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015; định hướng phát triển những năm tiếp theo; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách hàng năm. Lãnh đạo thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan khối chính quyền thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ quản lý.
Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng tập hợp quần chúng vào tổ chức. Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt kết quả tích cực.
4- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX
Thực hiện Chỉ thị 36 -CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 128 -KH/TU ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của các ban đảng Tỉnh ủy về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt đến các đồng chí Huyện ủy viên và các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, ban hành Kế hoạch số 74 -KH/HU, ngày 22 tháng 9 năm 2014 về việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ đạo các ban Đảng Huyện ủy ban hành hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các Đảng bộ trực thuộc đã thành lập các tiểu ban của cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ cấp mình phù hợp với điều kiện của từng đảng bộ; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, ban thường vụ, dự thảo nghị quyết, thực hiện quy trình nhân sự và triển khai đến các chi bộ đảm bảo đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy.
Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội ở 38/38 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, đã quyết định chọn 01 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, 03 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đúng kế hoạch.
II- KHUYẾT ĐIỂM
Vẫn còn 5/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII chưa hoàn thành, đó là: thu ngân sách trên địa bàn; tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phần huyện quản lý; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tiêm chủng mở rộng; xây dựng thôn, làng văn hóa; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm([16])
- Thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt Nghị quyết đề ra; sản xuất nông nghiệp chưa mang tính tập trung; công tác quy hoạch triển khai chưa kịp thời, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa cao. Đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của người dân, một số hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số chậm khắc phục. Xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.
- An ninh chính trị tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga”, người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài, an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nắm bắt và dự báo tình hình an ninh cơ sở có lúc, có nơi chưa tốt; công tác tuyên truyền đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch có lúc chưa sắc bén. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có tính chất phức tạp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao; đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng. Một số làng trọng điểm vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định chính trị.
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên còn ít. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn nhiều bất cập. Hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền ở một số nơi còn có mặt hạn chế. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí hiệu quả chưa cao, cải cách hành chính chưa đồng bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở chậm đổi mới phương thức tuyên truyền vận động, tỷ lệ tập hợp quần chúng và các tổ chức đoàn thể chưa cao.
III- NGUYÊN NHÂN
- Là huyện mới thành lập, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, lệ thuộc thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nên việc đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang còn khó khăn. Giá cả vật tư, nguyên, nhiên liệu tăng cao, một số mặt hàng nông sản xuất khẩu không ổn định... đã tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân; thực hiện việc tiết kiệm chi tiêu công, nhất là cắt giảm các công trình xây dựng cơ bản, nên việc đầu tư của Trung ương, của tỉnh cho huyện để phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất chưa nhiều và một số chính sách thuế mới ban hành ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân số, số làng đặc biệt khó khăn còn nhiều nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.
- Các thế lực thù địch, nhất là bọn phản động FULRO, “Tin lành Đêga” thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền tư tưởng ly khai, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng tinh vi hơn.
 - Công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của một số cấp ủy chưa thực sự sâu sát; việc chỉ đạo, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực có lúc còn lúng túng, chưa sâu sát, thiếu kiên quyết; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, thiếu chủ động, sáng tạo trong đề ra các giải pháp có tính đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền cơ sở một số nơi có lúc chưa thực hiện chặt chẽ công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chưa kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước. Hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở vẫn còn những hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực chưa đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Công tác tham mưu của một số cơ quan chức năng chưa kịp thời, chưa bám sát vào Nghị quyết để thực hiện. Năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; một số cán bộ còn có tâm lý thụ động, ỷ lại vào cấp trên, thiếu gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc. Công tác cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả chưa cao. Các chính sách chăm lo cho đội ngũ cán bộ cơ sở còn những bất cập do cơ chế quy định.
 
PHẦN THỨ HAI
VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO,
PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC
 
I- ƯU ĐIỂM
1- Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Quy chế và Chương trình làm việc toàn khóa, phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn. Về cơ bản Quy chế làm việc đã cụ thể hóa những nguyên tắc, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy thành nguyên tắc, chế độ làm việc, các mối quan hệ và các hình thức giải quyết các mối quan hệ phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện cụ thể của huyện. Sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc số 04 -QC/HU, ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được xây dựng đảm bảo giải quyết những nhiệm vụ cơ bản được Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII quyết định trên nguyên tắc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đi đôi với phát huy hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; đảm bảo lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đồng thời giải quyết kịp thời những công việc phát sinh.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động theo đúng quy chế, bám sát chương trình làm việc, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, góp phần khắc phục một bước tình trạng bao biện, làm thay, nhưng không buông lỏng vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát Chương trình làm việc toàn khóa, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII và tình hình thực tiễn của huyện để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hàng năm. Nhìn chung, hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện theo đúng chương trình đề ra, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và sơ kết, tổng kết, kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
2- Việc triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đổi mới việc xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy
Đã chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; các chương trình, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ tổ chức thực hiện phù hợp với Đảng bộ huyện, của từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 06 Chương trình, 13 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XI của Đảng, Đảng bộ tỉnh khóa XIV.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, tình hình thực tiễn của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung ương; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 09 nghị quyết (có 03 nghị quyết chuyên đề), 84 kế hoạch, 70 chương trình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành đúng chức năng và thẩm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ và có trọng tâm, trọng điểm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII đã đề ra.
Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các ban ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch được tổ chức theo hướng lồng ghép nhằm giảm bớt thời gian, chi phí tổ chức hội nghị.
3- Phương pháp công tác, lề lối làm việc và chế độ sinh hoạt của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
Phương pháp công tác, lề lối làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục được đổi mới. Ban Thường vụ luôn chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất để Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các giải pháp phù hợp. Những vấn đề quan trọng, đột xuất, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy thường xuyên hội ý để chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận và quyết định theo thẩm quyền.
Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã dành nhiều thời gian đi kiểm tra, nắm bắt tình hình để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc tại cơ sở theo nhiệm vụ được phân công; làm việc trực tiếp với Bí thư, cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo các ban đảng, các ban ngành nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. 
Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, hội ý Thường trực. Duy trì và thực hiện tốt việc giao ban khối nội chính, giao ban Bí thư cấp ủy các xã, thị trấn, giao ban khối mặt trận các đoàn thể, giao ban công tác xây dựng cơ bản…qua đó đã giúp Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời các vấn đề mới phát sinh.
4- Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan tư pháp
Huyện ủy đã cụ thể hóa vai trò lãnh đạo đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của huyện thông qua Quy chế làm việc; đảm bảo thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.
Tập trung nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành nghị quyết, chủ trương lớn và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế của huyện, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, không đi sâu vào chức năng chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị nhưng cũng không buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.
Chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII và các nghị quyết hàng năm của Huyện ủy; kịp thời củng cố kiện toàn cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân.
Chỉ đạo các cơ quan Tư pháp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã dành thời gian để nghe, bàn và cho ý kiến về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn.
Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tổ chức việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Quyết định, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện.
Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn về kiến thức, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định.
II- KHUYẾT ĐIỂM
- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh còn chậm, làm cho vai trò lãnh đạo của Huyện ủy về quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội có lúc chưa chặt chẽ, toàn diện.
- Chương trình làm việc hàng năm của Ban Chấp hành, chương trình làm việc hàng tháng của Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện đúng tiến độ, một phần do nội dung đưa vào chương trình nhiều hoặc do các cơ quan tham mưu không kịp thời, mặt khác do một số công việc đột xuất mới phát sinh phải bổ sung vào chương trình làm việc.
- Việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện có lúc chưa kịp thời, các chương trình hành động còn dàn trải. Một số báo cáo sơ kết, tổng kết, nghị quyết của Ban Chấp hành chưa ban hành đúng thời gian quy định. Vẫn còn một số kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy nội dung chuẩn bị chưa kỹ; việc gửi tài liệu cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trước kỳ họp thực hiện chưa đúng quy định, nên chưa đủ thời gian nghiên cứu để thảo luận, quyết định.
- Công tác chỉ đạo, phối hợp xử lý các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm có một số trường hợp thiếu đồng bộ và chậm xử lý, nên tác dụng giáo dục, thuyết phục chưa cao.
III- NGUYÊN NHÂN
- Sự lãnh đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa được phát huy đúng mức; việc tập trung lãnh đạo đối với một số lĩnh vực, vấn đề lớn có lúc chưa tập trung, kiên quyết và dứt điểm; một số cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa sâu sát, chưa phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, còn có biểu hiện ngại va chạm khi giải quyết công việc và chưa dành nhiều thời gian đi cơ sở nên việc nắm bắt, tổng hợp, phân tích, nhận định tình hình ở cơ sở có lúc chưa sát thực tiễn.
- Đề ra một số chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị chưa mang tính tổng thể lâu dài, chưa có tính đột phá.
- Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành, Ban thường vụ về  thực hiện các nhiệm vụ chính trị chưa thường xuyên nên có một số chương trình, kế hoạch, chỉ thị, kết luận chưa được thực hiện nghiêm túc hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu nhưng chưa được phát hiện kịp thời để đưa ra thảo luận giải quyết.
PHẦN THỨ BA
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG,
CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
 
I- ƯU ĐIỂM
1- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và kiểm điểm thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, có chất lượng, đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy.
Sau triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nhất là sau khi tiến hành kiểm điểm theo 3 vấn đề cấp bách trong Nghị quyết, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét hơn. Nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu đã được đưa ra kiểm điểm, phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc, góp phần củng cố được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Những vấn đề cần được xác minh làm rõ sau kiểm điểm đều được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo giải quyết, nhất là vấn đề tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân với các doanh nghiệp; việc giải quyết đất sản xuất cho dân, các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài…Do vậy tình hình an ninh trật tự từng bước ổn định, không để bức xúc trong dư luận, tạo điểm nóng gây phức tạp.
2- Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm cho cán bộ, đảng viên, công chức; cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, liên hệ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác và có sự vận dụng phù hợp với hoạt động thực tiễn trên từng vị trí công tác. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, xây dựng điển hình học tập và làm theo gương Bác được Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo triển khai. Đồng thời, thông qua việc viết sổ tay “làm theo gương Bác”, đa số đảng viên đã phát huy rõ hơn, cụ thể hơn vai trò gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao chất lượng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.
Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi; đạo đức, lối sống, của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, tác phong làm việc có nhiều đổi mới, khoa học và hiệu quả.
II- KHUYẾT ĐIỂM
- Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của một số tổ chức đảng và đảng viên còn mang tính hình thức, hiệu quả còn hạn chế, một số sai phạm chưa xử lý kịp thời, còn để kéo dài, chậm khắc phục; thậm chí có nơi chưa xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao và chưa có sức lan tỏa; một số địa phương, cơ quan, đơn vị có biểu hiện hình thức; việc làm theo ở một số cán bộ, đảng viên trong một số ngành, lĩnh vực xác định nội dung chưa thực sự cụ thể; ở một số cơ quan thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân vẫn có tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu.
III- NGUYÊN NHÂN
- Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện, sức cống hiến cho công việc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; việc lãnh đạo, chỉ đạo một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình của cấp ủy cấp trên có lúc chưa kịp thời. Do huyện mới thành lập được 5 năm nên dù đã cố gắng tập trung các giải pháp, nhưng vẫn còn gặp khó khăn về cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các xã, thị trấn, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ.
- Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn chưa ý thức đầy đủ; công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu sự tìm tòi, sáng tạo; công tác kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức.
 
 
 
PHẦN THỨ TƯ
MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1- Ngay sau Đại hội, Huyện ủy khóa IX khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, các chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
2- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch, khai thác tiềm năng của huyện, tạo đà phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo mang tính đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, tập trung lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tiêu thụ sản phẩm nông sản; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.
3- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Triển khai có hiệu quả các giải pháp giữ vững an ninh trật tự; công tác đấu tranh xóa bỏ tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga”, không để các thế lực phản động lợi dụng lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng tạo ra “điểm nóng”, biểu tình, bạo loạn trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ dân cư, nhất là mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai với các doanh nghiệp trồng rừng, trồng cao su.
4- Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tăng cường xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, nhất là chi bộ thôn, làng. Quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm và thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng để hoạt động có hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
5- Nâng cao chất lượng các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cuộc họp Thường trực Huyện ủy. Trong các hội nghị, cuộc họp cần dành thời gian để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy trực thuộc và từng cấp ủy viên trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp mình và cấp trên cũng như từng lĩnh vực công tác được phân công.
Trên đây là nội dung kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VIII (nhiệm kỳ 2010-2015) báo cáo trước Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX để Đại hội xem xét, cho ý kiến.
                                                       
                                                                T/M HUYỆN ỦY
                                                                         BÍ THƯ
 
                                                                                     
 
 
                                                                                                 Lê Phan Lương
 
                                                                                
 
              
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯ PƯH
     ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX
   *
             Số  01 -NQ/ĐH

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

     Chư Pưh, ngày 20 tháng 8 năm 2015

 

 
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IX
 ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯ PƯH
 
Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ huyện Chư Pưh họp từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường 10/12. Dự Đại hội có 190 đại biểu trên tổng số 190 đại biểu được triệu tập.
QUYẾT NGHỊ
I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội:
1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 – 2015
1.1- Những thành tựu đạt được
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được những thành tựu quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra: Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu hợp lý; kết cấu hạ tầng được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; xoá đói, giảm nghèo đạt những kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện xuống cơ sở có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” từng bước đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận và các đoàn thể đã chú trọng hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, hội viên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.
1.2- Những hạn chế,  yếu kém
 Kinh tế phát triển chưa bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các loại hình dịch vụ chậm phát triển nên tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế còn thấp. Chưa khai thác tốt các nguồn lực trong nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các vấn đề xã hội mang tính bức xúc chưa được giải quyết triệt để. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Hoạt động điều hành, quản lý của Nhà nước còn những bất cập trên một số lĩnh vực. Một số cấp ủy cơ sở chậm đổi mới về phương thức lãnh đạo; các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở một số cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1.3- Nguyên nhân của những thành tựu
Các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên của Đảng, Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có tác động tích cực và được Đảng bộ huyện cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể, nên đã tạo động lực cho kinh tế  tăng trưởng, các vấn đề xã hội bức xúc từng bước được giải quyết có hiệu quả; công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.
Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các ban ngành, đoàn thể tỉnh.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, của Tỉnh ủy để đề ra những chủ trương phù hợp, có trọng tâm, sát với thực tiễn; các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tinh thần chủ động, nhạy bén trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên cải tiến phong cách, phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng hiệu quả, sâu sát và hướng về cơ sở.
Xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là xây dựng Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy; ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng lên.
Sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức thi đua thực hiện hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.
1.4- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
 Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp vẫn là chủ yếu, còn lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Số làng đặc biệt khó khăn còn nhiều, đồng bào dân tộc thiểu số đông, chiếm trên 50% dân số, đang còn nhiều khó khăn về đời sống. Kết cấu kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; một số chính sách thuế mới ảnh hưởng đến công tác thu trên địa bàn. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Giá cả một số vật tư thiết yếu tăng cao, một số mặt hàng nông sản không ổn định... đã tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy chưa quyết liệt; việc điều hành, quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh vực có lúc còn lúng túng, thiếu kiên quyết, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chưa kịp thời xử lý những  vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có lúc chưa thực sự hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực chưa đồng bộ. Năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
1.5- Bài học kinh nghiệm
Một là: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị phải luôn bám sát các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chủ động, sáng tạo vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện của địa phương, cụ thể hóa thành những kế hoạch, chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, thúc đẩy để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 
Hai : Thường xuyên xây dựng và củng cố hệ thống chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải được tiến hành một cách tích cực, có bước đi thích hợp, đủ năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác ở địa phương, đơn vị.
Ba là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phải được triển khai thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội; chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng, xem đây là yếu tố quan trọng, có tính quyết định đến thắng lợi của quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.
Bốn là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thực hiện có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Năm là: Biết phát huy lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, huy động tổng lực các nguồn lực, phát huy tính sáng tạo của tất cả các thành phần kinh tế, của toàn dân để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo nâng cao đời sống của người dân; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề về an sinh xã hội.
2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm tới 2015- 2020
2.1- Phương hướng tổng quát
Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn, khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện để phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2020 huyện Chư Pưh ổn định về chính trị, giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy.
2.2- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020
2.2.1- Mục tiêu chủ yếu
Tập trung khai thác có hiệu quả các thế mạnh và tiềm năng của huyện, tạo đà phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hướng về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
2.2.2- Một số chỉ tiêu chủ yếu
Về kinh tế
Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010, bình quân 5 năm tăng 9,24%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 (theo giá hiện hành): Nông - lâm nghiệp 44,72%; công nghiệp - xây dựng 28,22%; dịch vụ - thương mại 27,06%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52,32 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân hàng năm 40,73 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 98,4 triệu đồng/ha. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 1.243 tỷ đồng.
Về xã hội và môi trường
Đến năm 2020 số xã đạt chuẩn nông thôn mới 6/8 xã; số trường đạt chuẩn quốc gia 10 trường; số thôn, làng đạt chuẩn văn hóa 90%; xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế 100%; số hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) còn 5,14%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,4%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%.
Về quốc phòng, an ninh
Thực hiện chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt 100%. Đến năm 2020 giảm được 02/07 làng trọng điểm về an ninh chính trị.
Về  xây dựng hệ thống chính trị
Số tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh” hàng năm từ đạt 50%. Đến năm 2020 tỷ lệ chi bộ thôn, làng có cấp ủy trên 30%. Bình quân hàng năm kết nạp đảng viên mới trên 8%; tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt vững mạnh toàn diện hàng năm đạt 80%; tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh 88%; Hội Liên hiệp Phụ nữ 83%; Hội Nông dân 85%; Hội Liên hiệp Thanh niên 65%.
2.3- Nhiệm vụ và giải pháp
- Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững và xây dựng nông thôn mới. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao hiệu quả giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng. Lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là các xã đặc biệt khó khăn. Quy hoạch, đầu tư thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của huyện.
- Tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp của huyện; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn; thực hiện tốt việc công bố, công khai các qui hoạch được duyệt; nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, xây dựng bến xe huyện làm đầu mối giao thông; tiếp tục phát triển mạng lưới điện quốc gia, hệ thống điện chiếu sáng.  Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng đầu tư có trọng điểm và đầu tư ở các vùng khó khăn để thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói, giảm nghèo.
- Mở rộng mạng lưới thương mại ở các xã vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; chú trọng phát triển các doanh nghiệp tư nhân để phát triển thương mại - dịch vụ đạt hiệu quả. Kêu gọi và huy động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn huyện, đặc biệt là phát triển chợ nông thôn, kể cả xã hội hóa chợ để đến năm 2020 hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn mới. Khuyến khích xây dựng các loại hình hợp tác xã kiểu mới trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
- Triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu; tuân thủ đúng định mức, kế hoạch chi ngân sách.
- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường; tâp trung giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tập thể và hộ gia đình; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người dân về bảo vệ môi trường; quy hoạch các điểm thu gom, xử lý rác thải theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
        - Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị để nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; chú trọng đầu tư tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên”; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thực hiện có hiệu quả việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường; xây dựng trường chuẩn quốc gia; củng cố và nâng cao hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp theo hướng liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của toàn dân.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành y tế theo yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, chủ động phát hiện và phòng, chống kịp thời các loại dịch bệnh; chú trọng công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; đảm bảo tốt các chính sách y tế cho các loại đối tượng; tiếp tục xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.
- Tạo bước chuyển biến mới, toàn diện về chất lượng trên các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; quan tâm đầu tư hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa cơ sở. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tin bài, khai thác thông tin để tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và trong nhân dân.
- Chú trọng công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn sang lao động ở các ngành nghề khác. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo gắn với phát triển bền vững, chống tái nghèo; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và các chính sách dân tộc, tôn giáo.
- Nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện; củng cố đội ngũ dân quân tự vệ và dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc, kích động ly khai của các thế lực thù địch. Triển khai có hiệu quả, quyết liệt các biện pháp quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng liên quan đến FULRO đang quản lý tại cộng đồng; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức FULRO, “Tin lành Đêga”, không để các thế lực phản động lợi dụng  lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng tạo ra “điểm nóng”. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý và tệ nạn xã hội, các giải pháp  kiềm chế tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân và bộ phận một cửa ; kịp thời giải quyết đơn, thư của công dân và những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, nhất là mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai với các doanh nghiệp trồng rừng, trồng cao su. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân.
          - Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập, phổ biến nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
          - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, nhất là tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn, xây dựng chi bộ kiểu mẫu; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ có cấp ủy.
- Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp, có bản lĩnh về chính trị, gương mẫu, trí tuệ, có năng lực hoạt động thực tiễn; tạo nguồn cán bộ theo hướng trẻ hoá, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế của Ban chấp hành Trung ương.
- Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Ðiều lệ Ðảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đảng và đảng viên.
- Đổi mới căn bản sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận “dân là gốc, dân làm gốc” thực hiện “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
- Nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với phương châm hướng về cơ sở, thiết thực; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
II- Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành  Đảng bộ huyện khóa VIII. Trên cơ sở đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tồn tại, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ mới.
III- Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại Đại hội tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại Đại hội tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
IV- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX gồm 35 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 09 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.
V- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện.
Với phương châm:“Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong thời kỳ mới.                                                                               
 T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
                                                                                              
 
 
                                                                                     
                                                                                     Nguyễn Tư Sơn
                                                                                                                                                            Xác nhận chữ ký của đồng chí Nguyễn Tư Sơn, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội là đúng.
                                                                                   T/M HUYỆN ỦY
                                                                                            BÍ THƯ
 
 
 
 
                                                                                     Lê Phan Lương
DIỄN VĂN BẾ MẠC
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020
(do đồng chí Lê Phan Lương, TUV-Bí thư Huyện ủy trình bày tại ĐH)
 
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể  Đại hội.
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Đại hội đề ra.
Đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX. Đại hội đã nhất trí cao với các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VIII trình Đại hội. Các văn kiện và Nghị quyết Đại hội vừa được thông qua là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân huyện nhà trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đó là:“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới đồng bộ và toàn diện; khai thác mọi nguồn lực để xây dựng Chư Pưh phát triển nhanh, bền vững”.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 35 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín để đảm đương nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội vừa quyết định. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX có cơ cấu hợp lý bảo đảm tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành khóa IX là tập thể lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ huyện sẽ đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng huyện Chư Pưh ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa tinh thần, mạnh về quốc phòng - an ninh, xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Đại hội, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện.
Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 09 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí dự khuyết tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV.
Với những kết quả như trên, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.
Thành công của Đại hội là kết quả của sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban Đảng và Văn phòng Tỉn ủy.
Thành công của Đại hội là của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ và với tinh thần làm việc khẩn trương, đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của đại biểu.
Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, vừa có những thuận lợi để phát triển vừa có không ít khó khăn phải vượt qua đối với một huyện đang còn non trẻ. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, quân và dân các dân tộc trong huyện đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy tinh thần tự lực tự cường, ra sức lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra. Trước mắt đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn sâu sắc đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ban, ngành, các đoàn thể của Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ cho sự phát triển của huyện trong thời gian qua. Cảm ơn đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã về dự và chỉ đạo Đại hội.
Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy về dự, theo dõi và giúp đỡ Đại hội. Đảng bộ và nhân dân huyện Chư Pưh mong muốn và tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong thời gian tới.
Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy Chư Sê nghỉ hưu trên địa bàn huyện đã về dự Đại hội.
Đại hội cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh và của huyện đã đến dự và đưa tin tuyên truyền về Đại hội.
Đại hội hoan nghênh và biểu dương các cơ quan trong huyện, các xã, thị trấn, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước để chào mừng Đại hội.
Đại hội biểu dương các cơ quan cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã liên tục làm việc tận tụy góp phần cho Đại hội thành công.
          Đại hội cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí không tái cử vào Ban chấp hành khóa IX. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe tiếp tục cống hiến khả năng và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân trong huyện phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra với tinh thần: “Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trong niềm phấn khởi về thành công của Đại hội tôi xin tuyên bố Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Kính chúc quý vị khách quý và các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯ PƯH
HUYỆN ỦY CHƯ PƯH
*
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 

  Chư Pưh, ngày 25 tháng 08 năm 2015
                          
 
DANH SÁCH
 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pưh
khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
 
 
 
1. LÊ PHAN LƯƠNG         19. TRẦN VĂN CƯỜNG
2. NGUYỄN TƯ SƠN 20. NGUYỄN VIẾT MẠNH
3. LÊ QUANG THÁI   21. SIU JÔNG
4. LƯU TRUNG NGHĨA 22. NGUYỄN XUÂN HÙNG
5. NGUYỄN VĂN CƯƠNG 23. PHẠM VĂN NGÀN
6. VŨ VĂN HƯỜNG 24. PHAN THỊ CUNG
7. NGUYỄN TRỌNG TIẾN 25. KSOR Y NGÔNG
8. SIU H' PHIẾT 26. BÙI NGỌC DŨNG
9. SIU DÔL   27. SIU Y BÉ
10. NGUYỄN VĂN MINH 28. VŨ VĂN SỸ
11. CHU MINH MẪN 29. NGUYỄN CÔNG CHUNG
12. ĐẬU VĂN MINH 30. LƯU XUÂN THÀNH
13. PHẠM NGỌC KHA 31. TRẦN ĐÌNH THI
14. NGUYỄN VĂN KHANH 32. MAI THỊ THANH HẰNG
15. THẠCH VĂN LAM 33. PHẠM KHẮC TIỆP
16. RAH LAN LÂN 34. NGUYỄN MINH TỨ
17. HỒ HOÀNG LIÊU 35. PHÙNG VĂN TUẤN
18. TRẦN ANH    
 
 
 
ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI
HUYỆN ỦY CHƯ PƯH
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 

Chư Pưh, ngày 25 tháng 08 năm 2015
                          
 
DANH SÁCH
Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX,
nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
 
 
 
1. LÊ PHAN LƯƠNG
2. NGUYỄN TƯ SƠN
3. LÊ QUANG THÁI 
4. LƯU TRUNG NGHĨA
5. VŨ VĂN HƯỜNG
6. NGUYỄN VĂN CƯƠNG
7. SIU DÔL