Trang chủ > Hộp thư điện tử

HOPTHUDIENTU.png


 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
UBND huyện Chư Pưh ubndchupuh@gialai.gov.vn
2 Phòng Nội vụ noivu.chupuh@gialai.gov.vn
3 Phòng Văn hóa - Thông tin vhtt.chupuh@gialai.gov.vn
4 Phòng Tư phap tuphap.chupuh@gialai.gov.vn
5 Phòng Kinh tế-Hạ tầng ktht.chupuh@gialai.gov.vn
6 Phòng Dân tộc dantoc.chupuh@gialai.gov.vn
7 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội ldtbxh.chupuh@gialai.gov.vn
8 Phòng Tài chính - Kế hoạch tckh.chupuh@gialai.gov.vn
9 Phòng Tài nguyên - Môi trường  tnmt.chupuh@gialai.gov.vn
10 Thanh tra huyện thanhtra.chupuh@gialai.gov.vn
11 Phòng Y tế yte.chupuh@gialai.gov.vn
12 Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.chupuh@gialai.gov.vn
13 Phòng Nông nghiệp và PTNT nnptnt.chupuh@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tên tài khoản
 1.  
   
 1.  
Nguyễn Văn Minh minhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Văn Hường huongvv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Quang Thái thailq.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Minh Tứ tunm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Tường tuongnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Khắc Tiệp tieppk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Đức Ngọc ngocpd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Anh anhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Thạch Văn Lam lamtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Văn Cường cuongtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Xuân Hùng hungnx.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Viết Mạnh manhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Cương cuongnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Hạ hanv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Bửu Phụ phuhb.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đặng Lê Minh minhdl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Thun Phrâo phraost.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Công Chung chungnc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Kpă Long longk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nay Đức Linh linhnd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Long Khánh khanhnl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Bor bors.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Văn Thạch thachlv.chupuh@gialai.gov.vn