Trang chủ > Hộp thư điện tử

HOPTHUDIENTU.png


 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
UBND huyện Chư Pưh ubndchupuh@gialai.gov.vn
2 Phòng Nội vụ noivu.chupuh@gialai.gov.vn
3 Phòng Văn hóa - Thông tin vhtt.chupuh@gialai.gov.vn
4 Phòng Tư phap tuphap.chupuh@gialai.gov.vn
5 Phòng Kinh tế-Hạ tầng ktht.chupuh@gialai.gov.vn
6 Phòng Dân tộc dantoc.chupuh@gialai.gov.vn
7 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội ldtbxh.chupuh@gialai.gov.vn
8 Phòng Tài chính - Kế hoạch tckh.chupuh@gialai.gov.vn
9 Phòng Tài nguyên - Môi trường  tnmt.chupuh@gialai.gov.vn
10 Thanh tra huyện thanhtra.chupuh@gialai.gov.vn
11 Phòng Y tế yte.chupuh@gialai.gov.vn
12 Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.chupuh@gialai.gov.vn
13 Phòng Nông nghiệp và PTNT nnptnt.chupuh@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tên tài khoản
 1.  
   
 1.  
Nguyễn Văn Minh minhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Văn Hường huongvv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Quang Thái thailq.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Minh Tứ tunm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Tường tuongnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Khắc Tiệp tieppk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Đức Ngọc ngocpd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Anh anhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Thạch Văn Lam lamtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Văn Cường cuongtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Xuân Hùng hungnx.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Viết Mạnh manhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Cương cuongnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Hạ hanv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Bửu Phụ phuhb.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đặng Lê Minh minhdl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Thun Phrâo phraost.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Công Chung chungnc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Kpă Long longk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nay Đức Linh linhnd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Long Khánh khanhnl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Bor bors.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Văn Thạch thachlv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Nga ngantt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Ngọc Tuấn tuanpn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Hồng Loan loantth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đặng Bá Lỗi loidb.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hbing Buôn Yă yahv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hoàng Trần Hòa hoaht.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Như Trường truongnn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thanh Quang quangnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Hợi hointh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Nghĩa nghianv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Tiến tiennv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Ngô Văn Thiêm thiemnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phan Văn Hậu haupv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Văn Thùy thuypv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trịnh Thị Thanh Hằng hangttt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Ngọc Tuấn tuanvn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Đức Huy huyvd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đặng Xuân Tài taidx.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Bùi Ngọc Lựu luubn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Dương Văn An andv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Thanh Việt vietlt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Tây Sơn sonlt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thu Sa santt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Khanh khanhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phan Trung Dũng dungpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Hồng Thái thaiph.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Hoàng Anh anhtth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Đức Hậu hautd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Thị Sợi soivt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Ksor Y Ngông ngongky.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Viết Linh linhlv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Mai Mươi muoim.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Quang Quý quynq.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thanh Hải haint.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thanh Anh anhnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Mơ mont.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Nhường nhuongnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hương huongntt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Tiến tiennv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Xuân Quang quangnx.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Tuấn Hiệp hiepnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Thanh thanhpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Thu thupt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Thủy Ngọc Tuấn tuantn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Văn Thùy thuytv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đinh Thị Hoan hoandt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hoàng Thị Xuyến xuyenht.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Hoa Hồng Thọ thohhh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Trọng Cang canght.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Kpă Deo deok.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Ksor KLil klilk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Ngọc Nga ngann.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thanh Thắm thamnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Hà hant.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Huyền huyennt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Minh Nguyệt nguyetntm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Ngọc Thọ thont.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Rah Lan Hồng hongrl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Tạ Thị Mầm mamtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Thị Nương nuongvt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Trọng Tài taivt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Công Động dongvc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đậu Sĩ Quốc quocds.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đặng Lương Thị Kim Nguyệt nguyetdltk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đoàn Văn Hợi hoidv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Thị Lan Phương phuongltl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Thị Hạnh hanhvt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trương Thị Kim Dung dungttk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Ly lynt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thái Hà hannt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Bảy baynt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Mỹ Lệ lettm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lã Công Dụng dunglc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Mỹ Sang sangntm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Hiền hienpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phan Thị Hồng Ca capth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phan Ngọc Duy duypn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Minh Trí trintm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Tạ Văn Lâm lamtvan.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu H' Phiết phietsh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thùy thuynt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Chinh chinhpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Thu Hiểu hieuttt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Ngọc Kha khapn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Ánh Dương duongpa.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Dung dungnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Hữu Thịnh thinhph.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Thị Mai mailt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Thị Diễm Thắm thamhtd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Thu Lý lyptt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Tống Thị Cảnh canhtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Thị Thanh thanhlt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Bùi Thị Ngọt ngotbt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Đình Hải haind.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Chí Công congvc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Huy Bân banlh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Vinh vinhnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Hữu Thanh thanhnh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Mạnh Thắng thangvm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lưu Thị Diện dienlt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Dương Thị Hồng Tuyết tuyetdth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phan Thị Hà Chi chipth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Thị Trang tranglt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Xuân Hải hainx.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Duy Thinh thinhpd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trịnh Quang Hải haitq.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Trần Viết Nguyên nguyenhtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thanh Phương phuongnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Viết Thanh thanhtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thái Vũ vunt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Hữu Thái thainh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Ngô Văn Kim kimnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Viết Hùng hunglv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nay Gơm gomn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Trung Kiên kienlt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Lê Quỳnh quynhptl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Ngân ngannt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trương Văn Huyền huyentv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hoàn Văn Phương phuonghv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Văn Chiến chienpv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Rmah Măm mamr.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hồ Thị Thu Thảo thaohtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Duyên duyennt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Dương Đình Mạnh manhdd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Tô Thị Trang trangtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Giáp Bá Dư dugb.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hồ Hoàng Liêu lieuhh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Tấn Thủy thuyntan.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lưu Minh Hùng hunglm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Thành Đồng donglt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Minh Thắng thanglm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Bá Chi chivb.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Diễm Phương phuongntd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Công Trình trinhnc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trịnh Đồng Vĩ vitd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Vi Anh anhlv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Bùi Ngọc Dũng dungbn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đoàn Văn Chín chindv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Hiền hientt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lương Cao Toàn toanlc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Minh Tâm tamtm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Y Bé besy.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Văn Sơn sonvv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đồng Khắc Hùng hungdk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lâm Đức Thành thanhld.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Tiến Việt vietltien.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Ngô Đức Hải hainduc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Công Toàn toannc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Vũ Văn Sỹ syvv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Phong phongtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Dương Thị Mộng Trâm tramdtm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Viết Phiếm phiemtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đặng Thị Lợi loidt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Phan Lương luonglp.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Bường buongt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Văn Ngàn nganpv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đặng Thị Diễm diemdt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Huê huenv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Kim Thoa thoank.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Hiền hiennt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Thu Phương phuongttt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Đình Phùng phungnd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Thị Tỵ tyvt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đinh Thị Thu Phương phuongdtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Công congnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Rơmah Chốch chochr.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đinh Thái Hoàn hoandthai.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Lợi loipt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hồ Thị Minh Châu chauhtm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Dương Thị Kim Oanh oanhdk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Xuân Huy huyhx.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Hữu Dương duongph.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Rmah Ban banr.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Kpă Soát soatk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Văn Hưng hungpv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Tô Văn Cường cuongtvan.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Bích Phượng phuongttb.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Hoài Nam namnh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trương Thị Yến yentt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Huỳnh Nhật Viễn vienhn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Nhung nhungnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đinh Thị Thu thudt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phan Thị Cung cungpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Thị Kiều Vân vanttk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Hằng hangpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu H' Thuy thuysh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu H Siêm siemsh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Tấn Bi bint.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nay Hà Rin Pa panhr.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Duyên duyenpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Văn Tuân tuantv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Sen sens.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Kim Oanh oanhntk.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Trực trucntt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Hoài Phương phuongpth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thọ thonthi.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Thị Hằng hangvt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Hữu Nghĩa nghianth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tuyetntn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thu Thủy thuyntt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Lan lannt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thúy thuynthi.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Mai Thị Nhung nhungmt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Bùi Thị Yến yenbt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Thứ thunv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Thị Ngọc Hân hanltn.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Dương Thị Mạnh Hoàng hoangdtm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu H' Nhem nhemsh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Quốc Hiệp hieptq.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Kpă Lan lank.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Hoài Bắc bacnh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hoàng Thị Diễm Hằng hanghtd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Hồng Thức thuclh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Văn Thắng thangtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Nech nechs.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nay H' Loan loannh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đoàn Thị Trang trangdt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trương Thị Huỳnh Tố totth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Bích Phượng phuongntb.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Kim Oanh oanhntkim.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Văn Thanh thanhnv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Văn Trường truongtv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đinh Thị Thu Vân vandtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Đông dongnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Văn Tài taitv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Văn Danh danhvv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phan Thanh Văn vanpt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Rmah Du dur.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hồ Tuấn Phúc phucht.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thùy thuyngthi.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Kim Oanh oanhnthikim.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Nga nganth.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hồ Thị Diệu Huyền huyenhtd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Võ Thị Mai Trang trangvtm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Thành thanhnt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Minh Hải hainm.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Ngô Thị Hiền hiennthi.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đinh Thị Bưởi buoidt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hà Thị Diệp diepht.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Cao Cường cuongnc.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Tuấn Anh anhtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thị Lan Phương phuongntl.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Thanh Sơn sonnthanh.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Văn Cửu cuulv.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Hoàng Thị Thúy Hà hahtt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Đức Nam namnd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Trần Đình Thi thitd.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Đức Chí chind.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Jông jongs.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Phạm Thị Dung dungpthi.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Nguyễn Trọng Tiến tiennt.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Lê Đình Tuân tuanld.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Siu Y Ngoan ngoansy.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Đào Xuân Thành thanhdx.chupuh@gialai.gov.vn
 1.  
Bùi Ngọc Tú Quyên quyenbnt.chupuh@gialai.gov.vn
 
hoavan.png

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 27
Năm hiện tại: 60
Tổng số lượt truy cập: 1016
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png