UBND huyện họp triển khai báo cáo số liệu phục vụ xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

UBND huyện họp triển khai báo cáo số liệu phục vụ xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 11/9/2019, tại phòng họp A-UBND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã tổ chức họp các ngành, các đơn vị chuyên môn triển khai các nội dung liên quan đến báo cáo số liệu phục vụ xây dựng báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

3.jpg
Toàn cảnh buổi họp
 
Tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt Kế hoạch xây dựng văn kiện Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với báo cáo chính trị của Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện cần ngắn gọn, cô đọng, có tính khái quát cao; đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Để đảm báo cung cấp số liệu, tham mưu giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới để xây dựng báo cáo, văn kiện Đại hội. Đồng chí yêu cầu các phòng ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 1167/UBND-TH ngày 10/9/2019 của UBND huyện về báo cáo số liệu phục vụ việc xây dựng báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ huyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận việc xây dựng văn kiện Ðại hội Ðảng bộ huyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả, thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới. Do đó, các đơn vị cần hết sức nỗ lực, cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm cao để đóng góp vào việc xây dựng báo cáo chính trị./.
                                                                                                Hoan Đinh

Quay lại