Trang chủ > Chuyên mục > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Kết quả “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Chư Pưh

Kết quả “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Chư Pưh

Ngày đăng bài: 15/05/2020
 Trong 04 năm qua, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã có những đổi mới trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, đã chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

5.jpg
 
Các Tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ…; kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề mà cán bộ, đảng viên quan tâm, nhờ vậy đã góp phần tích cực phục vụ tốt cho công tác xây dựng Đảng hiện nay, đảm bảo tốt  cho công tác Đại hội chi bộ, đảng bộ tổ chức thành công tốt đẹp.
Việc thực hiện các nội dung đột phá, đạt được một số kết quả quan trọng: Tốc độ giá trị sản xuất bình quân tăng 8,23%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỉ trọng công nghiệp - xây dựng - thương mại trong đó: Nông, lâm nghiệp chiếm 44,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 30,9 %; thương mại - dịch vụ chiếm 24,4 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,86 triệu đồng/năm. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội  đạt và vượt so với Nghị quyết lần thứ IX Đảng bộ huyện đã đề ra; đời sống của nhân dân ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,1%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.
Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đã được các chi bộ, đảng bộ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc và có hiệu quả. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tăng cường củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được các cấp ủy chú trọng; việc phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát; thanh tra được chú trọng quan tâm thực hiện thường xuyên và định kỳ, nhất là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc; đảm bảo việc xử lý các vụ việc và khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; năng lực, hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền huyện và xã, thị trấn ngày càng được nâng cao, có hiệu lực và hiệu quả.
Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; trọng tâm và quyết liệt trong việc triển khai các khâu đột phá, đạt được nhiều kết quả quan trọng và nhất định trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tăng cường củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cở sở tiến hành đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Năng lực, hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cơ sở có nhiều đổi mới: Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính; tăng cường công tác đối thoại: tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, công dân và nhân dân tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; những vấn đề bức xúc trong dư luận nhân dân đã được phản ánh kịp thời với các cấp có thẩm quyền giải quyết tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bằng các quy chế, quy định, chế tài cụ thể, có sự giám sát của nhân dân đã được phát huy đúng mức.
Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
Tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức học tập chuyên đề 2020 và các năm tiếp theo một cách nghiêm túc, hiệu quả cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm vững nội dung từng chuyên đề.
Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các cơ quan, đơn vị; mặt trận và các đoàn thể tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trở thành việc làm thường xuyên; quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập, xây dựng kế hoạch làm theo gương Bác; tổ chức công khai kế hoạch đăng ký của đồng chí bí thư cấp ủy bằng hình thức phù hợp nhất. Đình kỳ đánh giá kết quả khắc phục hạn chế; lấy kết quả làm theo gương Bác là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đánh giá công chức, đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối năm, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.
 Chú trọng tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện; Mặt trận và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị huyện tiếp tục hoàn thành việc cụ thể hóa 05 nội dung đột phá và tổ chức thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt” và những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác; tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW để phát hiện và kịp thời  tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “ tự diễn biên”, “ tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.
 
                                    Hà Phương

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 8
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png