Trang chủ > Thông báo
Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Theo báo cáo đã nêu, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chương trình số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện; hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời định hướng, hướng dẫn, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật cũng như quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội. Qua triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chương trình số 46 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm cho nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác văn học, nghệ thuật được nâng lên. Đồng thời Ban Thường vụ Huyên ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật; quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện quan trọng về xây dựng môi trường văn hóa và đời sống lãnh mạnh, phong phú, vì vậy các phong trào và hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì, phát triển rộng khắp, nhất là thường xuyên quan tâm xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng bằng việc tổ chức các hội thi liên hoan văn hóa truyền thống, liên hoan cồng chiêng, các hội thao dân tộc thiểu số, hội diễn văn nghệ quần chúng thu hút đông đảo nghệ nhân, vận động viên, diễn viên không chuyên tham gia; qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của người dân.
Nguyễn Huệ-Chư Pưh
Thực hiện Quyết định số 217 và 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ngày 25/01/2018, Hội cựu chiến binh huyện Chư Pưh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 217 và 2018 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện quy chế và quy định đồng bộ, thống nhất trong hệ thống Hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan Hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời triển khai thực hiện theo hướng chon các lĩnh vực, vấn đề vừa có ý nghĩa xã hội cao, vừa phù hợp với năng lực của cơ quan Hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhàn ước có liện quan; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Trong triển khai thực hiện Hội cựu chiến binh huyện sẽ phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện để xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với cựu chiến binh có công với cách mạng; tiến hành sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện năm 2018 để rút kinh nghiệm những năm tiếp theo.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ 5 (khóa II), nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 29/01/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện năm 2018. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); đồng thời giám sát việc thực hiện kế hoạch, chương trình đảm bảo nghiêm túc, tính khả thi, tiết kiệm và hiệu quả. Kế hoạch đã nêu rõ 03 nội dung cần giám sát, bao gồm: giám sát công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bảo lực gia đình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh
Thực hiện Hướng dẫn số 673-HD/HNDTW ngày 14/7/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 29/01/2018, Hội Nông dân huyện Chư Pưh ban hành kế hoạch giám sát năm 2018. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm góp phần thực hiện đúng, đủ và hiệu quả các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn huyện và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước về thực hiện chương trình ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật; kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại trong quản lý, tổ chức thực hiện các mô hình về chuyển giao khoa học kỹ thuật để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân một cách có hiệu quả.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh
Thực hiện Quyết định số 217 và 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ngày 20/01/2018, Huyện đoàn Chư Pưh đã ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Đoàn thanh niên huyện năm 2018.
Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện quy chế và quy định góp phần nâng cao nhận thực, xác định rõ trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên và của tổ chức đoàn đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; đồng thời tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức triển khai quy chế và quy định đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực trong hệ thống đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở. Nội dung giám sát là Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; nội dung phản biện là góp ý, phản biện đối với các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đoàn viên thanh niên và góp ý, phản biện đối với cấp ủy về công tác điều động, luân chuyển cán bộ đoàn các cấp sau khi hết tuổi tham gia công tác đoàn.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh
Thực hiện Công văn số 124/LĐLĐ-CSPL ngày 13/6/2015 của Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2015 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và 2018 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện Chư Pưh. Ngày 25/01/2018, Liên đoàn lao động huyện Chư Pưh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2018. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, người lao động và tạo được sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời nâng cao vai trò chủ thể của tổ chức công đoàn trong việc triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội; kịp thời phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp với các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, nhà nước; phản ánh tâm tư nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, qua đó góp phần đảm bảo tính đúng đắn phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến đối tượng thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn quản lý.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh
Thực hiện Quyết định số 217 và 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ngày 25/01/2018, Hội cựu chiến binh huyện Chư Pưh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 217 và 2018 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện quy chế và quy định đồng bộ, thống nhất trong hệ thống Hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan Hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời triển khai thực hiện theo hướng chon các lĩnh vực, vấn đề vừa có ý nghĩa xã hội cao, vừa phù hợp với năng lực của cơ quan Hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhàn ước có liện quan; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Trong triển khai thực hiện Hội cựu chiến binh huyện sẽ phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện để xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với cựu chiến binh có công với cách mạng; tiến hành sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện năm 2018 để rút kinh nghiệm những năm tiếp theo.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh
Displaying results 1-7 (of 47)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 32
Năm hiện tại: 96
Tổng số lượt truy cập: 223
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png