Trang chủ > Chuyên mục > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy hướng tới Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy hướng tới Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng bài: 10/05/2020
Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy hiện có 04 đảng viên hiện đang công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy. Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào ngày 11/5/2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cơ quan Ban Dân vận. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ (2015 - 2020), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn Bầu Bí thư Chi bộ có phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị khóa III, nhiệm kỳ (2020-2025). 
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực; lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai, thực hiện công tác dân vận tạo được bước đột phá và có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả công tác dân vận từng bước được nâng lên.
Chỉ đạo cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo góp phần quan trọng vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Tham mưu chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai, thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020. Qua đó các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã xây dựng và nhân rộng 14 mô điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vinh danh 07 cá nhân điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đã chủ động tích cực trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiêu số, đồng thời hướng dẫn cho bà con về kiến thức, về khoa học kỹ thuật để vận dụng vào sản xuất phát triển kinh tế, các đối tượng ABC, các đối tượng giáo dục tại cộng đồng đã nhận thức rõ về âm mưu thủ đoạn của bọn phản  động Fulro, tin lành Đê ga lợi dụng để chống phá và gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc từ đó các đối tưởng đã bỏ tin lành Đê ga quay về sinh hoạt tin lành Miền Nam Việt Nam, đến nay đã đưa được 05 làng ra khỏi làng trọng điểm về an ninh chính trị. Năm 2015 có 6 làng trọng điểm có 298 đối tượng, trong đó loại A: 195, loại B: 72 và loại C: 31. Đến cuối năm 2019 còn 58 đối tượng, trong đó A: 18 đối tượng; B: 22 đối tượng, C: 18 đối tượng quản lý tại cộng đồng;  đến nay đã giảm 4 làng, hiện còn 02 làng trọng điểm
Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên từ đó kịp thời động viên cán bộ, đảng viên khắc phục điều kiện khó khăn yên tâm công tác. Hàng năm có 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ chi bộ đã kiểm tra 04 đảng viên, giám sát 03 đảng viên.Chi bộ kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng viên trong Chi bộ.
Với kết quả trên, cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng giấy khen trong phong trào đi đua năm 2018; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018; Tập thể Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy năm 2018 đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ đồng chí Bí thư Chi bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng. Vai trò của đồng chí Bí thư Chi bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt công tác của Chi bộ được nâng lên; luôn duy trì tốt mối đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Đã lãnh đạo Chi bộ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
Đạt được những kết quả trên là bởi trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ luôn bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng và chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, xác định những công việc trọng tâm, trọng điểm từ đó đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhiệm kỳ và hàng năm; kịp thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đảng viên và cán bộ công chức trong Chi bộ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, vượt khó trong công tác và luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong toàn Chi bộ.
Để đại hội chi bộ thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, chi bộ chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể . Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài để lãnh đạo chi bộ nhiệm kỳ tới.
 
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:     Tăng cường công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất cho Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên; tăng cường đoàn kết xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đảng viên và cán bộ, công chức.
   Các chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020 – 2025:
Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 hàng năm xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy hàng năm đạt tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc; lãnh đạo tổ chức Công đoàn đạt đơn vị vững mạnh và vững mạnh xuất sắc hàng năm. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 100% lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được các cấp tặng giấy khen, bằng khen và các danh hiệu khác. 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm kỷ luật.100% cán bộ, công chức tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước hàng năm do huyện phát động. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm:100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ  20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
            Để đạt được các chỉ tiêu trên, Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
 Lãnh đạo cán bộ, công chức trong cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  Chỉ đạo cơ quan Ban Dân vận Huyên ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, có hiệu quả công tác dân vận.
Lãnh đạo công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ quy định. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.  Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 
Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy với phương châm “ phát huy dân chủ, đoàn kết đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tăng cường mối hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội X Đảng bộ huyện Chư Pưh”. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
 
 Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 6
Tổng số lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png