Trang chủ > Chuyên mục > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng tới Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng tới Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 12/05/2020
Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1.jpg 
Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Chư Pưh, được tách ra từ Chi bộ Phòng GDĐT - TTGDTX. Đến nay Chi bộ có 07 đảng viên.Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra.
 Chi bộ thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đội ngũ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học; tích cực vận động và thực hiện các giải pháp thiết thực để huy động học sinh ra lớp nhằm duy trì tốt sĩ số học sinh và hạn chế tình trạng bỏ học. Huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; quan tâm giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, tăng cường tính tự chủ của cơ sở giáo dục. Tập trung chỉ đạo quản lý và hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm để có biện pháp uốn nắn, đồng thời từ đó phân loại, xếp loại cán bộ, giáo viên hàng năm; thực hiện tốt cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động giáo dục trên địa bàn; tích cực áp dụng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổ chức các hoạt động phong chào mừng các ngày lễ lớn.
Quy mô trường lớp được phát triển nhanh và bền vững; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học không ngừng được đầu tư, củng cố; việc quản lý trường, lớp, cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học luôn được đảm bảo. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Chất lượng đại trà và mũi nhọn luôn được duy trì và phát triển; phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn ngành và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ;
Công tác xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 đảm bảo và vượt kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Duy trì Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, khắc phục chất lượng yếu kém, phát huy chất lượng mũi nhọn; tích cực, làm chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.Trung tâm học tập cộng đổng hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân.
Chi bộ đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và chỉ đạo quyết liệt các trường học trên địa bàn huyện thực hiện các phong trào thi đua xây dựng trưởng, điểm trường “ Xanh - sạch - đẹp - an toàn” triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đạt chỉ tiêu Huyện ủy giao thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số các cấp học
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của đảng viên. Giữ vững mối quan hệ làm việc giữa Chi bộ và thủ trưởng cơ quan. Cán bộ đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm, có ý thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại yếu kém trong nhiệm kỳ qua, chi bộ rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:
        Một là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Hai là: Phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết của Đảng bộ huyện để kịp thời triển khai thực hiện;
Ba là: Tuyên truyền giáo dục cho toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên trong Ngành không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận tụy với công việc khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bốn là: Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền và ngành cấp trên đối với nhiệm vụ chính trị được giao để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện tốt việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện và cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn.
Năm là: Thường xuyên làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, đổi mới phương pháp trong sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan; phát huy tính dân chủ trong Đảng, xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
Sáu là: đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” trong nhà trường, chỉ đạo các trường quan tâm xây dựng mô hình “tự quản” trong học sinh để từng bước phát huy tác dụng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trường học an toàn về An ninh trật tự; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trong việc phòng, chống tội phạm.
Bảy là: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và nâng cao chất lượng đại trà.
Để đại hội chi bộ thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, chi bộ chi bộ phòng Phòng Giáo dục - Đào tạo đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể . Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài lãnh đạo chi bộ nhiệm kỳ tới.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh. Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia.Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triến phấm chất, năng lực của người học, tích hợp các hoạt động gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giáo dục - xóa mù chữ.
Xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông 2018.
        Mục tiêu cụ thể 
Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho các cấp học. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến hết năm 2025 xây dựng thêm 06 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 23 trường đạt tỷ lệ 71,9%.  Tăng cường tổ chức các lớp học 2 buổi/ ngày và các mô hình trường mầm non ngoài công lập; Phấn đấu đến năm 2025, có 100% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên. 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, 100% số trường mầm non công lập được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
         Phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh đến năm 2025 đạt 20%; 100% trường tổ chức triển khai thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm. Có 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và đào tạo. 100% giáo viên dạy tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dành cho Việt Nam.
         Giáo dục Trung học cơ sở: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt 100%; Tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh đạt trên 30% số học sinh dự thi.
  100% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 80-90% đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, được các cấp tặng giấy khen, Bằng khen và các danh hiệu khác. 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động không vi phạm pháp luật Nhà nước và 100% đảng viên chi bộ không vi phạm quy định, điều lệ Đảng.
Với phương châm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên - Đoàn kết, năng động, sáng tạo - Triển khai và thực hiện thắng lợi Chương trình Giáo dục phổ thông mới”. Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo kêu gọi đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo đã đề ra góp phần xây dựng ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện ngày càng phát triển.
 
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png