Trang chủ > Chuyên mục > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện hướng tới Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2

Chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện hướng tới Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng bài: 12/05/2020
Chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện hiện có 27 đảng viên là cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện. Với chức năng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Kết Luận của Huyện ủy, các chỉ tiêu của Ủy ban Mặt trận các đoàn thể cấp tỉnh giao hàng năm và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Đại hội chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 13/5/2020. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự phối hợp của các cơ quan có liên quan, nhất là sự nỗ lực cố gắng của Chi ủy, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như sau:
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện đã lãnh đạo cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra, góp phần quan trọng vào thành tích chung của huyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 Đảng viên trong chi bộ với vị trí, chức trách, nhiệm vụ của mình đã nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đoàn thể triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phương thức hoạt động được đổi mới, hướng về cơ sở, vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đoàn viên, hội viên vào tổ chức của Mặt trận, các đoàn thể được phát huy. Nhiều hoạt động, phong trào, cuộc vận động đã được đảng viên chi bộ tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện có kết quả, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền huyện xây dựng hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tiến đến Nông thôn mới nâng cao. Cơ sở hạ tầng của huyện được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống nhân dân cơ bản được ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền huyện đến xã ngày được tăng cường. Vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở được phát huy.
Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở từng cơ quan; công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ quan, trụ sở; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chi bộ coi trọng, giáo dục thường xuyên; công tác tổ chức, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm; việc lãnh đạo hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn khối được thực hiện thường xuyên, gắn với công tác chăm lo đời sống và bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển công chức, đảng viên trẻ.
Hàng năm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức và thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, trong đó 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ 3 năm liền được công nhận hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ (2015 - 2017), năm 2018, 2019 được công nhận hoàn thành Tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể khối đều được công nhận hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.
Đạt được những thành tích trên là bởi trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện đã vận dụng linh hoạt, sát tình hình thực tế của từng cơ quan, đoàn thể, cộng với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; Có sự chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng là yếu tố quyết định; Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện ủy và sự tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn của các Ban Đảng Huyện ủy và ban ngành liên quan.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi ủy chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, trên cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cương quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện Chư Pưh ngày càng giàu, đẹp.
Để đại hội chi bộ thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, chi bộ Chi bộ Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể. Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới.
        Mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025
Tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể theo hướng gần dân, sát dân và thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy định giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Huyện ủy giao, qua đó nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; tích cực tham gia ý kiến với Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ của Mặt trận, các đoàn thể huyện; bồi dưỡng, giáo dục đảng viên thuộc tuổi đoàn thật sự và đội dự bị tin cậy của chi bộ; lãnh đạo Công đoàn khối phát huy vai trò chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong khối. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối ở cơ quan, trụ sở; thực hiện tốt mối quan hệ lãnh đạo giữ cấp ủy chi bộ với thủ trưởng Mặt trận, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả tập hợp và chất lượng của đoàn viên, hội viên, củng cố và phát huy đoàn kết giữa các giai tầng trên địa bàn huyện.
Để đạt được những chỉ tiêu trên, cấp ủy chi bộ phải thực hiện tốt việc lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tập trung lãnh đạo đảng viên chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực nghiên cứu tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao ở từng vị trí, đoàn thể công tác. Cụ thể: Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là trung tâm của khối đại đoàn kết, chỗ dựa vững chắc của các tổ chức thành viên. Thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong hệ thống chính trị; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”;
 Xây dựng Hội nông dân huyện mạnh về tổ chức, vững vàng về tư tưởng và hoạt động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo ra những sản phẩm trong nông nghiệp có giá trị cao. Xây dựng các câu lạc bộ khuyến nông, hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, tổ liên kết sản xuất, nông hội, giúp nông dân chuyển đổi có hiệu quả cây trồng, vật nuôi;
 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ huyện đến cơ sở gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức Hội các cấp thật sự là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của chị em phụ nữ.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, đội viên, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác trong lớp trẻ với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Định hướng và tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên nhằm ổn định đời sống.
 Hội Cựu Chiến binh huyện ddẩy mạnh các phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” từ huyện đến cơ sở; tham gia có hiệu quả trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
 Liên đoàn Lao động huyện chăm lo đến đời sống mọi mặt cho đoàn viên, người lao động, phối hợp với chính quyền, cơ quan bồi dưỡng nâng cao trình độ và đầu tư phương tiện kỹ thuật, tạo môi trường làm việc an toàn cho đội ngũ công nhân viên chức, người lao động ngày một tốt hơn. Đồng thời phối hợp triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 Hội Người cao tuổi huyện: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho hội viên.
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể huyện Chư Pưh quyết tâm phấn đấu vươn lên, vượt qua thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Đại hội kêu gọi đảng viên, công chức trong Chi bộ cùng “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 19
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png