CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD

Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn
 
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện
a. Thành phần lãnh đạo:
Chánh văn phòng: Đồng chí Phạm Đức Ngọc.
Phó Chánh văn phòng: Đồng chí Lê Văn Thạch.
           Phó Chánh văn phòng: Đồng chí Đoàn Văn Hợi

b. Chức năng, nhiệm vụ:
Văn Phòng HĐND và UBND là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Xuân Hải
Phó Trưởng phòng: Đ/c Ngô Văn Thiêm.
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Xuân Tài.
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
3. Phòng Nội vụ huyện:

a. Thành phần lãnh đạo:
            
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Hạ
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Huỳnh Bửu Phụ.
             Phó Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Đình Hoàn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn huyện gồm các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng, quản lý Nhà nước về công tác Thanh Niên và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a. Thành phần lãnh đạo:
  Trưởng phòng: Đồng chí Trần Văn Cường.
             Phó Trưởng phòng: Đồng Chí Nguyễn Thanh Quang.
             Phó Trưởng phòng: Đồng Chí Lê Việt Hưng

b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
5. Phòng Tư pháp:

a. Thành phần lãnh đạo:
          Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Lê Minh

b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật;  phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Hiệp. 
Phó Trưởng Phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Pưh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh, chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông vận tải; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.
7. Phòng Y tế:

a. Thành phần lãnh đạo:
Phó Trưởng phòng: Siu Thun Phrâo
b. Chức năng, nhiệm vụ: 
Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đồng chí Đậu Sỹ Quốc
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Văn Khanh.
Phó trưởng phòng: Đồng chí  Nguyễn Văn Khánh.
           Phó trưởng phòng: Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn.
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở huyện về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự quản lý thống nhất của ngành, lĩnh vực công tác ở huyện Chư Pưh
10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

a. Thành phần lãnh đạo:
           Quyền Trưởng Phòng: Đồng chí 
Nguyễn Văn Anh.
Phó Trưởng phòng: Đồng chí H’Bing Buôn Yă.
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Như Trường.

b. Chức năng, nhiệm vụ: 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
11. Phòng Văn hoá và Thông tin:

a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Viết Mạnh
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Huỳnh Văn Lên.
b. Chức năng, nhiệm vụ: 
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
12. Phòng Dân tộc:

a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đồng chí Ksor Y Ngông.
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Văn Thùy.

b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Dân tộc huyện Chư Pưh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Chư Pưh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện.
13. Thanh tra huyện:

a. Thành phần lãnh đạo
Chánh thanh tra: Đồng chí Võ Thị Tỵ.
b. Chức năng, nhiệm vụ: 
Thanh tra huyện Chư Pưh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
14. Ban quản lý các Dự án ĐTXDCB huyện

  Trưởng ban: Đồng chí Tống Xuân Khả.
              Phó trưởng ban: Trịnh Quang Hải.
15. Ban quản lý các Công trình Đô thị và Vệ sinh môi trường

   Trưởng ban: Đồng chí Phan Văn Hậu.
               Phó Trưởng ban: Đồng chí Đặng Bá Lỗi.            
16. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
             Trưởng Đài: Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh.
              Phó Trưởng đài: Đồng chí Dương Thị Hồng Tuyết
17. Trạm Khuyến nông
              Phó Trạm Trưởng: Rmah Chốch
18. Trung Tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình
              Phó Giám đốc: Phạm Hữu Thinh
              Phó Giám đốc: Lê Thị Mai
19. Hội Chữ thập đỏ
               Chủ tịch: Đinh Thị Hoan

                   Phó Chủ tịch: Phạm Bình Minh
20. Ban quản lý và phân phối nước sạch huyện
              Phó Trưởng ban phụ trách: Đồng chí Trần Viết Thanh.
              Phó Trưởng ban: Đặng Vĩ Hùng Vương
            



 


 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai