CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD
Danh bạ hộp thư điện tử
 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:

STT Họ và tên Tên tài khoản
1
Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh
ubndchupuh@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:

STT Họ và tên Tên tài khoản
1
Siu Ế
es.chupuh@gialai.gov.vn
2
Nguyễn Văn Minh
minhnv.chupuh@gialai.gov.vn
3
Nguyễn Văn Anh
anhnv.chupuh@gialai.gov.vn
4
Nguyễn Tư Sơn
sonnt.chupuh@gialai.gov.vn
5
Lưu Trung Nghĩa
nghialt.chupuh@gialai.gov.vn
6
Lê Quang Thái
thailq.chupuh@gialai.gov.vn
7
Nguyễn Văn Tường
tuongnv.chupuh@gialai.gov.vn
8
Phạm Khắc Tiệp
tieppk.chupuh@gialai.gov.vn
9
Phạm Đức Ngọc
ngocpd.chupuh@gialai.gov.vn
10
Nguyễn Minh Tứ
tunm.chupuh@gialai.gov.vn
11
Thạch Văn Lam
lamtv.chupuh@gialai.gov.vn
12
Trần Văn Cường
cuongtv.chupuh@gialai.gov.vn
13
Đỗ Đức Định
dinhdd.chupuh@gialai.gov.vn
14
Phùng Văn Tuấn
tuanpv.chupuh@gialai.gov.vn
15
Nguyễn Xuân Hùng
hungnx.chupuh@gialai.gov.vn
16
Nguyễn Viết Mạnh
manhnv.chupuh@gialai.gov.vn
17
Nguyễn Văn Cương
cuongnv.chupuh@gialai.gov.vn
18
Nguyễn Văn Hạ
hanv.chupuh@gialai.gov.vn
19
Huỳnh Bửu Phụ
phuhb.chupuh@gialai.gov.vn
20
Đặng Lê Minh
minhdl.chupuh@gialai.gov.vn
21
Siu Thun Phrâo
phraost.chupuh@gialai.gov.vn
22
Nguyễn Công Chung
chungnc.chupuh@gialai.gov.vn
23
Kpă Long
longk.chupuh@gialai.gov.vn
24
Nay Đức Linh
linhnd.chupuh@gialai.gov.vn
25
Nguyễn Long Khánh
khanhnl.chupuh@gialai.gov.vn
26
Siu Bor
bors.chupuh@gialai.gov.vn
27
Lê Văn Thạch
thachlv.chupuh@gialai.gov.vn
28
Nguyễn Sỹ Nhân
nhanns.chupuh@gialai.gov.vn
29
Nguyễn Thị Thanh Nga
ngantt.chupuh@gialai.gov.vn
30
Phạm Ngọc Tuấn
tuanpn.chupuh@gialai.gov.vn
31
Phạm Đức Hải
haipd.chupuh@gialai.gov.vn
32
Phạm Đức Phước
phuocpd.chupuh@gialai.gov.vn
33
Trần Thị Hồng Loan
loantth.chupuh@gialai.gov.vn
34
Đinh Thị Huế
huedt.chupuh@gialai.gov.vn
35
Đặng Bá Lỗi
loidb.chupuh@gialai.gov.vn
36
Đặng Thị Túc
tucdt.chupuh@gialai.gov.vn
37
Hbing Buôn Yă
yahv.chupuh@gialai.gov.vn
38
Hoàng Trần Hòa
hoaht.chupuh@gialai.gov.vn
39
Huỳnh Trần Linh Nhật
nhathtl.chupuh@gialai.gov.vn
40
Nguyễn Như Trường
truongnn.chupuh@gialai.gov.vn
41
Nguyễn Thanh Quang
quangnt.chupuh@gialai.gov.vn
42
Nguyễn Thị Hồng Hợi
hointh.chupuh@gialai.gov.vn
43
Nguyễn Văn Nghĩa
nghianv.chupuh@gialai.gov.vn
44
Nguyễn Văn Tiến
tiennv.chupuh@gialai.gov.vn
45
Ngô Văn Thiêm
thiemnv.chupuh@gialai.gov.vn
46
Phan Văn Hậu
haupv.chupuh@gialai.gov.vn
47
Phạm Văn Thùy
thuypv.chupuh@gialai.gov.vn
48
Trịnh Thị Thanh Hằng
hangttt.chupuh@gialai.gov.vn
49
Vũ Ngọc Tuấn
tuanvn.chupuh@gialai.gov.vn
50
Vũ Đức Huy
huyvd.chupuh@gialai.gov.vn
51
Đặng Xuân Tài
taidx.chupuh@gialai.gov.vn
52
Bùi Ngọc Lựu
luubn.chupuh@gialai.gov.vn
53
Dương Văn An
andv.chupuh@gialai.gov.vn
54
Dương Thị Bích Hà
hadtb.chupuh@gialai.gov.vn
55
Lê Thanh Việt
vietlt.chupuh@gialai.gov.vn
56
Lê Tây Sơn
sonlt.chupuh@gialai.gov.vn
57
Nguyễn Thị Thu Sa
santt.chupuh@gialai.gov.vn
58
Nguyễn Văn Khanh
khanhnv.chupuh@gialai.gov.vn
59
Phan Trung Dũng
dungpt.chupuh@gialai.gov.vn
60
Phạm Hồng Thái
thaiph.chupuh@gialai.gov.vn
61
Trần Thị Hoàng Anh
anhtth.chupuh@gialai.gov.vn
62
Trần Đức Hậu
hautd.chupuh@gialai.gov.vn
63
Vũ Thị Sợi
soivt.chupuh@gialai.gov.vn
64
Ksor Y Ngông
ngongky.chupuh@gialai.gov.vn
65
Lê Viết Linh
linhlv.chupuh@gialai.gov.vn
66
Mai Mươi
muoim.chupuh@gialai.gov.vn
67
Nguyễn Quang Quý
quynq.chupuh@gialai.gov.vn
68
Nguyễn Thanh Hải
haint.chupuh@gialai.gov.vn
69
Nguyễn Thanh Anh
anhnt.chupuh@gialai.gov.vn
70
Nguyễn Thị Mơ
mont.chupuh@gialai.gov.vn
71
Nguyễn Thị Nhường
nhuongnt.chupuh@gialai.gov.vn
72
Nguyễn Thị Thu Hương
huongntt.chupuh@gialai.gov.vn
73
Nguyễn Văn Tiến
tiennva.chupuh@gialai.gov.vn
74
Nguyễn Xuân Quang
quangnx.chupuh@gialai.gov.vn
75
Nguyễn Tuấn Hiệp
hiepnt.chupuh@gialai.gov.vn
76
Phạm Thị Thanh
thanhpt.chupuh@gialai.gov.vn
77
Phạm Thị Thu
thupt.chupuh@gialai.gov.vn
78
Thủy Ngọc Tuấn
tuantn.chupuh@gialai.gov.vn
79
Trần Văn Thùy
thuytv.chupuh@gialai.gov.vn
80
Vi Văn Toản
toanvv.chupuh@gialai.gov.vn
81
Đinh Thị Hoan
hoandt.chupuh@gialai.gov.vn
82
Hoàng Thị Xuyến
xuyenht.chupuh@gialai.gov.vn
83
Huỳnh Hoa Hồng Thọ
thohhh.chupuh@gialai.gov.vn
84
Huỳnh Trọng Cang
canght.chupuh@gialai.gov.vn
85
Kpă Deo
deok.chupuh@gialai.gov.vn
86
Ksor KLil
klilk.chupuh@gialai.gov.vn
87
Nguyễn Ngọc Nga
ngann.chupuh@gialai.gov.vn
88
Nguyễn Thanh Thắm
thamnt.chupuh@gialai.gov.vn
89
Nguyễn Thị Hà
hant.chupuh@gialai.gov.vn
90
Nguyễn Thị Huyền
huyennt.chupuh@gialai.gov.vn
91
Nguyễn Thị MInh Nguyệt
nguyetntm.chupuh@gialai.gov.vn
92
Nguyễn Ngọc Thọ
thont.chupuh@gialai.gov.vn
93
Rah Lan Hồng
hongrl.chupuh@gialai.gov.vn
94
Tạ Thị Mầm
mamtt.chupuh@gialai.gov.vn
95
Võ Thị Nương
nuongvt.chupuh@gialai.gov.vn
96
Võ Trọng Tài
taivt.chupuh@gialai.gov.vn
97
Vũ Công Động
dongvc.chupuh@gialai.gov.vn
98
Đậu Sĩ Quốc
quocds.chupuh@gialai.gov.vn
99
Đặng Lương Thị Kim Nguyệt
nguyetdltk.chupuh@gialai.gov.vn
100
Đoàn Văn Hợi
hoidv.chupuh@gialai.gov.vn
101
Lê Thị Lan Phương
phuongltl.chupuh@gialai.gov.vn
102
Vũ Thị Hạnh
hanhvt.chupuh@gialai.gov.vn
103
Trương Thị Kim Dung
dungttk.chupuh@gialai.gov.vn
104
Nguyễn Thị Ly
lynt.chupuh@gialai.gov.vn
105
Nguyễn Thị Thái Hà
hannt.chupuh@gialai.gov.vn
106
Nguyễn Thị Bảy
baynt.chupuh@gialai.gov.vn
107
Trần Thị Mỹ Lệ
lettm.chupuh@gialai.gov.vn
108
Lã Công Dụng
dunglc.chupuh@gialai.gov.vn
109
Nguyễn Thị Mỹ Sang
sangntm.chupuh@gialai.gov.vn
110
Phạm Thị Hiền
hienpt.chupuh@gialai.gov.vn
111
Phan Thị Hồng Ca
capth.chupuh@gialai.gov.vn
112
Phan Ngọc Duy
duypn.chupuh@gialai.gov.vn
113
Nguyễn Thị Minh Trí
trintm.chupuh@gialai.gov.vn
114
Tạ Văn Lâm
lamtvan.chupuh@gialai.gov.vn
115
Siu H' Phiết
phietsh.chupuh@gialai.gov.vn
116
Nguyễn Thị Thùy
thuynt.chupuh@gialai.gov.vn
117
Phạm Thị Chinh
chinhpt.chupuh@gialai.gov.vn
118
Trần Thị Thu Hiểu
hieuttt.chupuh@gialai.gov.vn
119
Phạm Ngọc Kha
khapn.chupuh@gialai.gov.vn
120
Phạm Ánh Dương
duongpa.chupuh@gialai.gov.vn
121
Nguyễn Thị Dung
dungnt.chupuh@gialai.gov.vn
122
Phạm Hữu Thịnh
thinhph.chupuh@gialai.gov.vn
123
Lê Thị Mai
mailt.chupuh@gialai.gov.vn
124
Huỳnh Thị Diễm Thắm
thamhtd.chupuh@gialai.gov.vn
125
Phạm Thị Thu Lý
lyptt.chupuh@gialai.gov.vn
126
Tống Thị Cảnh
canhtt.chupuh@gialai.gov.vn
127
Lê Thị Thanh
thanhlt.chupuh@gialai.gov.vn
128
Bùi Thị Ngọt
ngotbt.chupuh@gialai.gov.vn
129
Nguyễn Đình Hải
haind.chupuh@gialai.gov.vn
130
Võ Chí Công
congvc.chupuh@gialai.gov.vn
131
Lê Huy Bân
banlh.chupuh@gialai.gov.vn
132
Nguyễn Thị Vinh
vinhnt.chupuh@gialai.gov.vn
133
Nguyễn Hữu Thanh
thanhnh.chupuh@gialai.gov.vn
134
Vũ Mạnh Thắng
thangvm.chupuh@gialai.gov.vn
135
Lưu Thị Diện
dienlt.chupuh@gialai.gov.vn
136
Dương Thị Hồng Tuyết
tuyetdth.chupuh@gialai.gov.vn
137
Phan Thị Hà Chi
chipth.chupuh@gialai.gov.vn
138
Lê Thị Trang
tranglt.chupuh@gialai.gov.vn
139
Nguyễn Xuân Hải
hainx.chupuh@gialai.gov.vn
140
Phạm Duy Thinh
thinhpd.chupuh@gialai.gov.vn
141
Trịnh Quang Hải
haitq.chupuh@gialai.gov.vn
142
Huỳnh Trần Viết Nguyên
nguyenhtv.chupuh@gialai.gov.vn
143
Nguyễn Thanh Phương
phuongnt.chupuh@gialai.gov.vn
144
Trần Viết Thanh
thanhtv.chupuh@gialai.gov.vn
145
Nguyễn Thái Vũ
vunt.chupuh@gialai.gov.vn
146
Nguyễn Hữu Thái
thainh.chupuh@gialai.gov.vn
147
Ngô Văn Kim
kimnv.chupuh@gialai.gov.vn
148
Lê Viết Hùng
hunglv.chupuh@gialai.gov.vn
149
Nay Gơm
gomn.chupuh@gialai.gov.vn
150
Lê Trung Kiên
kienlt.chupuh@gialai.gov.vn
151
Phạm Thị Lê Quỳnh
quynhptl.chupuh@gialai.gov.vn
152
Nguyễn Thị Ngân
ngannt.chupuh@gialai.gov.vn
153
Trương Văn Huyền
huyentv.chupuh@gialai.gov.vn
154
Hoàn Văn Phương
phuonghv.chupuh@gialai.gov.vn
155
Phạm Văn Chiến
chienpv.chupuh@gialai.gov.vn
156
Rmah Măm
mamr.chupuh@gialai.gov.vn
157
Hồ Thị Thu Thảo
thaohtt.chupuh@gialai.gov.vn
158
Nguyễn Thị Duyên
duyennt.chupuh@gialai.gov.vn
159
Dương Đình Mạnh
manhdd.chupuh@gialai.gov.vn
160
Tô Thị Trang
trangtt.chupuh@gialai.gov.vn
161
Giáp Bá Dư
dugb.chupuh@gialai.gov.vn
162
Hồ Hoàng Liêu
lieuhh.chupuh@gialai.gov.vn
163
Nguyễn Tấn Thủy
thuyntan.chupuh@gialai.gov.vn
164
Lưu Minh Hùng
hunglm.chupuh@gialai.gov.vn
165
Lê Thành Đồng
donglt.chupuh@gialai.gov.vn
166
Lê Minh Thắng
thanglm.chupuh@gialai.gov.vn
167
Võ Bá Chi
chivb.chupuh@gialai.gov.vn
168
Nguyễn Thị Diễm Phương
phuongntd.chupuh@gialai.gov.vn
169
Nguyễn Công Trình
trinhnc.chupuh@gialai.gov.vn
170
Trinh Đồng Vĩ
vitd.chupuh@gialai.gov.vn
171
Lê Vi Anh
anhlv.chupuh@gialai.gov.vn
172
Bùi Ngọc Dũng
dungbn.chupuh@gialai.gov.vn
173
Đoàn Văn Chín
chindv.chupuh@gialai.gov.vn
174
Trần Thị Hiền
hientt.chupuh@gialai.gov.vn
175
Lương Cao Toàn
toanlc.chupuh@gialai.gov.vn
176
Trần Minh Tâm
tamtm.chupuh@gialai.gov.vn
177
Siu Y Bé
besy.chupuh@gialai.gov.vn
178
Võ Văn Sơn
sonvv.chupuh@gialai.gov.vn
179
Đồng Khắc Hùng
hungdk.chupuh@gialai.gov.vn
180
Vũ Văn Hường
huongvv.chupuh@gialai.gov.vn
181
Lâm Đức Thành
thanhld.chupuh@gialai.gov.vn
182
Lê Tiến Việt
vietltien.chupuh@gialai.gov.vn
183
Ngô Đức Hải
hainduc.chupuh@gialai.gov.vn
184
Nguyễn Công Toàn
toannc.chupuh@gialai.gov.vn
185
Vũ Văn Sỹ
syvv.chupuh@gialai.gov.vn
186
Trần Thị Phong
phongtt.chupuh@gialai.gov.vn
187
Dương Thị Mộng Trâm
tramdtm.chupuh@gialai.gov.vn
188
Trần Viết Phiếm
phiemtv.chupuh@gialai.gov.vn
189
Đặng Thị Lợi
loidt.chupuh@gialai.gov.vn
190
Lê Phan Lương
luonglp.chupuh@gialai.gov.vn
191
Trần Bường
buongt.chupuh@gialai.gov.vn
192
Phạm Văn Ngàn
nganpv.chupuh@gialai.gov.vn
193
Đặng Thị Diễm
diemdt.chupuh@gialai.gov.vn
194
Nguyễn Văn Huê
huenv.chupuh@gialai.gov.vn
195
Nguyễn Kim Thoa
thoank.chupuh@gialai.gov.vn
196
Nguyễn Thị Hiền
hiennt.chupuh@gialai.gov.vn
197
Trần Thị Thu Phương
phuongttt.chupuh@gialai.gov.vn
198
Nguyễn Đình Phùng
phungnd.chupuh@gialai.gov.vn
199
Võ Thị Tỵ
tyvt.chupuh@gialai.gov.vn
200
Đinh Thị Thu Phương
phuongdtt.chupuh@gialai.gov.vn
201
Nguyễn Văn Công
congnv.chupuh@gialai.gov.vn
202
Rơmah Chốch
chochr.chupuh@gialai.gov.vn
203
Đinh Thái Hoàn
hoandthai.chupuh@gialai.gov.vn
204
Phạm Thị Lợi
loipt.chupuh@gialai.gov.vn
205
Hồ Thị Minh Châu
chauhtm.chupuh@gialai.gov.vn
206
Dương Thị Kim Oanh
oanhdk.chupuh@gialai.gov.vn
207
Huỳnh Xuân Huy
huyhx.chupuh@gialai.gov.vn
208
Phạm Hữu Dương
duongph.chupuh@gialai.gov.vn
209
Rmah Ban
banr.chupuh@gialai.gov.vn
210
Kpă Soát
soatk.chupuh@gialai.gov.vn
211
Phạm Văn Hưng
hungpv.chupuh@gialai.gov.vn
212
Tô Văn Cường
cuongtvan.chupuh@gialai.gov.vn
213
Trần Thị Bích Phượng
phuongttb.chupuh@gialai.gov.vn
214
Nguyễn Hoài Nam
namnh.chupuh@gialai.gov.vn
215
Trương Thị Yến
yentt.chupuh@gialai.gov.vn
216
Huỳnh Nhật Viễn
vienhn.chupuh@gialai.gov.vn
217
Nguyễn Thị Nhung
nhungnt.chupuh@gialai.gov.vn
218
Đinh Thị Thu
thudt.chupuh@gialai.gov.vn
219
Phan Thị Cung
cungpt.chupuh@gialai.gov.vn
220
Trần Thị Kiều Vân
vanttk.chupuh@gialai.gov.vn
221
Phạm Thị Hằng
hangpt.chupuh@gialai.gov.vn
222
Siu H' Thuy
thuysh.chupuh@gialai.gov.vn
223
Siu H Siêm
siemsh.chupuh@gialai.gov.vn
224
Nguyễn Tấn Bi
bint.chupuh@gialai.gov.vn
225
Nay Hà Rin Pa
panhr.chupuh@gialai.gov.vn
226
Phạm Thị Duyên
duyenpt.chupuh@gialai.gov.vn
227
Trần Văn Tuân
tuantv.chupuh@gialai.gov.vn
228
Siu Sen
sens.chupuh@gialai.gov.vn
229
Nguyễn Thị Kim Oanh
oanhntk.chupuh@gialai.gov.vn
230
Nguyễn Thị Thanh Trực
trucntt.chupuh@gialai.gov.vn
231
Phạm Thị Hoài Phương
phuongpth.chupuh@gialai.gov.vn
232
Nguyễn Thị Thọ
thonthi.chupuh@gialai.gov.vn
233
Võ Thị Hằng
hangvt.chupuh@gialai.gov.vn
234
Nguyễn Thị Hữu Nghĩa
nghianth.chupuh@gialai.gov.vn
235
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
tuyetntn.chupuh@gialai.gov.vn
236
Nguyễn Thị Thu Thủy
thuyntt.chupuh@gialai.gov.vn
237
Nguyễn Thị Lan
lannt.chupuh@gialai.gov.vn
238
Nguyễn Thị Thúy
thuynthi.chupuh@gialai.gov.vn
239
Mai Thị Nhung
nhungmt.chupuh@gialai.gov.vn
240
Bùi Thị Yến
yenbt.chupuh@gialai.gov.vn
241
Nguyễn Văn Thứ
thunv.chupuh@gialai.gov.vn
242
Lê Thị Ngọc Hân
hanltn.chupuh@gialai.gov.vn
243
Dương Thị Mạnh Hoàng
hoangdtm.chupuh@gialai.gov.vn
244
Siu H' Nhem
nhemsh.chupuh@gialai.gov.vn
245
Trần Quốc Hiệp
hieptq.chupuh@gialai.gov.vn
246
Kpă Lan
lank.chupuh@gialai.gov.vn
247
Nguyễn Hoài Bắc
bacnh.chupuh@gialai.gov.vn
248
Hoàng Thị Diễm Hằng
hanghtd.chupuh@gialai.gov.vn
249
Lê Hồng Thức
thuclh.chupuh@gialai.gov.vn
250
Trần Văn Thắng
thangtv.chupuh@gialai.gov.vn
251
Siu Nech
nechs.chupuh@gialai.gov.vn
252
Nay H' Loan
loannh.chupuh@gialai.gov.vn
253
Đoàn Thị Trang
trangdt.chupuh@gialai.gov.vn
254
Trương Thị Huỳnh Tố
totth.chupuh@gialai.gov.vn
255
Nguyễn Thị Bích Phượng
phuongntb.chupuh@gialai.gov.vn
256
Nguyễn Thị Kim Oanh
oanhntkim.chupuh@gialai.gov.vn
257
Nguyễn Văn Thanh
thanhnv.chupuh@gialai.gov.vn
258
Trần Văn Trường
truongtv.chupuh@gialai.gov.vn
259
Đinh Thị Thu Vân
vandtt.chupuh@gialai.gov.vn
260
Nguyễn Thị Đông
dongnt.chupuh@gialai.gov.vn
261
Trần Văn Tài
taitv.chupuh@gialai.gov.vn
262
Võ Văn Danh
danhvv.chupuh@gialai.gov.vn
263
Phan Thanh Văn
vanpt.chupuh@gialai.gov.vn
264
Rmah Du
dur.chupuh@gialai.gov.vn
265
Hồ Tuấn Phúc
phucht.chupuh@gialai.gov.vn
266
Nguyễn Thị Thùy
thuyngthi.chupuh@gialai.gov.vn
267
Nguyễn Thị Kim Oanh
oanhnthikim.chupuh@gialai.gov.vn
268
Nguyễn Thị Hồng Nga
nganth.chupuh@gialai.gov.vn
269
Hồ Thị Diệu Huyền
huyenhtd.chupuh@gialai.gov.vn
270
Võ Thị Mai Trang
trangvtm.chupuh@gialai.gov.vn
271
Nguyễn Thị Thành
thanhnt.chupuh@gialai.gov.vn
272
Nguyễn Minh Hải
hainm.chupuh@gialai.gov.vn
273
Ngô Thị Hiền
hiennthi.chupuh@gialai.gov.vn
274
Đinh Thị Bưởi
buoidt.chupuh@gialai.gov.vn
275
Hà Thị Diệp
diepht.chupuh@gialai.gov.vn
276
Nguyễn Cao Cường
cuongnc.chupuh@gialai.gov.vn
277
Trần Tuấn Anh
anhtt.chupuh@gialai.gov.vn
278
Nguyễn Thị Lan Phương
phuongntl.chupuh@gialai.gov.vn
279
Nguyễn Thanh Sơn
sonnthanh.chupuh@gialai.gov.vn
280
Lê Văn Cửu
cuulv.chupuh@gialai.gov.vn
281
Hoàng Thị Thúy Hà
hahtt.chupuh@gialai.gov.vn
282
Nguyễn Đức Nam
namnd.chupuh@gialai.gov.vn
283
Trần Đình Thi
thitd.chupuh@gialai.gov.vn
284
Nguyễn Đức Chí
chind.chupuh@gialai.gov.vn
285
Siu Jông
jongs.chupuh@gialai.gov.vn
286
Phạm Thị Dung
dungpthi.chupuh@gialai.gov.vn
287
Nguyễn Trọng Tiến
tiennt.chupuh@gialai.gov.vn
288
Lê Đình Tuân
tuanld.chupuh@gialai.gov.vn
289
Siu Y Ngoan
ngoansy.chupuh@gialai.gov.vn
290
Đào Xuân Thành
thanhdx.chupuh@gialai.gov.vn
291
Bùi Ngọc Tú Quyên
quyenbnt.chupuh@gialai.gov.vn 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai