Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và b

ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng bài: 28/09/2020
Ngày 09/9/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

3.jpg
Hình ảnh minh họa
 
Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành trong hệ thống chính quyền các cấp. Từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước huyện Chư Pưh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; góp phần duy trì và nâng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của huyện Chư Pưh trong những năm tiếp theo.
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025
1. Tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện từ theo lộ trình quy định tại Quyết định sổ 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ “về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước” và các Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Bảo hiểm, Đăng ký doanh nghiệp theo lộ trình và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và các sở ngành của tỉnh.
2. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đạt từ 20% trở lên; tích hợp tối thiêu 100% các dịch vụ công trực tuyển mức độ 3 của các phòng, ban với Công Dịch vụ công trực tuyến của huyện và tích hợp với Công Dịch vụ công của tỉnh; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống Một cửa điện tử liên thông của huyện.
3. Tối thiểu 20% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ờ mức độ 4; 80% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng cùa người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Cổng thông tin điện tử của huyện công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.
4. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của huyện tiếp tục được kết nối, liên thông qua trục liên thông văn bản của tỉnh để kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, 99% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bàn mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.
5. Rút ngắn từ 50% - 70% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của huyện.
6. Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số phục vụ công tác trao đổi văn bản điện từ trong các cơ quan nhà nước.
7. 100% cơ quan, đơn vị từ cấp huyện tới cấp xã kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
8. Tiếp tục duy trì và nâng mức xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của huyện Chư Pưh.
9. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan nhà nước; găn kêt ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin kểt hợp với hệ thống chất lượng ISO.
10. Trang dịch vụ công, Hệ thống Một cửa điện tử liên thông của huyện được kết nổi, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công của tỉnh; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phô biên, liên quan tới người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Trang dịch vụ công của huyện và cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% giao dịch trên cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử liên thông của huyện được xác thực điện tử.
11. Tổ chức triển khai thực hiện an toàn thông tin mạng 4 lớp và bảo đảm an toàn hệ thông thông tin theo từng cấp độ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đê lộ, lọt thông tin, chống xâm nhập, khai thác thông tin mật ở các cơ quan, đơn vị.
12. Phổ biến và triển khai kịp thời các hướng dẫn thực thi công tác an toàn, an ninh thông tin của UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Tổ chức quán triệt việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ BCCVC; Các cơ quan, đơn vị có giải pháp bảo mật, chống xâm nhập thông qua thiết bị ngăn chặn; đầu tư mua phần mềm diệt virus có bản quyền.
13. Kinh phí đầu tư cho dịch vụ an toàn thông tin mạng (mua phần mềm diệt virus có bản quyên) phải đạt tối thiêu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Lộ trình thực hiện
        Năm 2021: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của huyện tiếp tục được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh để kết nối với Trục liên thông vãn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, 99% văn bản trao đôi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.
        Năm 2022: 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống Một cửa điện tử liên thông của huyện.
        Năm 2023: Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan nhà nước; gan kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với Hệ thống Quản lý chất lượng ISO.
        Năm 2024: Tổ chức triển khai thực hiện an toàn thông tin mạng 4 lớp và bảo đảm an toàn hệ thong thông tin theo cấp độ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đê lộ, lọt thông tin, chông xâm nhập, khai thác thông tin mật ở các cơ quan, đơn vị.
        Năm 2025: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Trang dịch vụ công của huyện và Cổng dịch vụ công cùa tình; 100% giao dịch trên Công Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử liên thông của huyện được xác thực điện tử.
Giao Phòng Văn hóa-Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 đảm bảo nội dung và tiến độ theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 3
Tổng số lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png