Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ bảy(chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP - Thời gian: dự kiến 01 buổi (sáng ngày 10/11/2022). - Địa điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.II. NỘI DUNG KỲ HỌP Tại kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xem xét, quyết định một số nội dung do Thường trực HĐND, UBND huyện trình gồm:1. Thường trực HĐND huyện...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 21/09/2022. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 21/ 9/2022.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp: * Thứ Hai, ngày 11/7...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua
Các nghị quyết số51/NQ-HĐND - 29/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh89/NQ-HĐND - 29/12/2021 Phê duyệt Đề án " Phát triển tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ III (chuyên đề)
1. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Nguyễn Bá Thạch.2. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày  11/11/2021 Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.3. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày  ...

Default news teaser image
Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức:  01 ngày, ngày 11/11/2021. - Khai mạc lúc 7 giờ 30’ ngày 11/11/2021.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
300/TB-HĐND 17/11/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X
111/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
110/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
109/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
108/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
107/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
286/TB-HĐND 02/11/2022
Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung,  chương trình Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
258/TB-HĐND 26/09/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X
250/GM-HĐND 14/09/2022
Giấy mời dự kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)
104/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023
103/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
102/NQ-HĐND 12/07/2022
Thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022
101/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm 2022
100/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021
99/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức thuỷ lợi cơ sở; phát triển đồng bộ hệ thống thuỷ lợi, nâng cao diện tích đất canh tác được tưới tiêu chủ động, tiết kiệm nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện
98/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Ban hành Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Chư Pưh, nhiệm kỳ 2021-2026
97/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023
96/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
222/TB-HĐND 18/07/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
DT 30/06/2021 Dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
DT 30/06/2021 Dự thảo nghị quyết về tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
70/BC-MTTQ 14/06/2021 Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
30/TTr-MTTQ 14/06/2021 Tờ trình giới thiệu ứng cử viên Hội thẩm nhân dân tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
01/TTr-HĐND 30/06/2021 Tờ trình HĐND huyện kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khoá X
CTr/HĐND 30/06/2021 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ nhất
10/NQ-HĐND 01/07/2021 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 
9/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 
8/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
7/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ông: Nguyễn Minh Tứ, Siu Y Bé
6/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-206 ông: Lê Quang Thái 
5/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết quy định số lượng Uỷ viên các Ban HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
4/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 
3/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
2/NQ-HĐND 01/07/2021
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
1/NQ-HĐND 01/07/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ông: Huỳnh Minh Thuận
DM 11/08/2021 Danh mục tài liệu tại kỳ họp thứ 2
/NQ-HĐND 11/08/2021 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng khu dân cư Phú An, xã Ia Le
/NQ-HĐND 11/08/2021
Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên, xã Ia Hrú, hạng mục nhà hiệu bộ, thư viện và các hạng mục khác
/NQ-HĐND 11/08/2021 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Phang, hạng mục nhà hiệu bộ, thư viện và các hạng mục khác
/NQ-HĐND 11/08/2021 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, hạng mục nhà hiệu bộ, thư viện và các hạng mục khác

|<<1 2 3>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 4
Tháng hiện tại: 38
Năm hiện tại: 278
Tổng số lượt truy cập: 745
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png