Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Khối cơ quan trực thuộc

Untitled-1.jpg
dichvucong.jpg
vanbandieuhanh.jpg
tracuuhsdt.jpg
KHOICOQUANTRUCTHUOC.png
 
Chức năng - nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn
 
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện
a. Thành phần lãnh đạo:
Chánh Văn phòng: Đồng chí Đinh Thị Hoan. SĐT: 0905810981. email: hoandt.chupuh@gialai.gov.vn.
Phó Chánh văn phòng: 
Nguyễn Thanh Quang. SĐT: 0905361509. email quangnt.chupuh@gialai.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Đồng chí Nguyễn Như Trường. SĐT: 0969499479. email: truongnn.chupuh@gialai.gov.vn.
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Văn Phòng HĐND và UBND là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: 
Đồng chí Nguyễn Văn Hạ. SĐT: 0914381438. email: hanv.chupuh@gialai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đ/c Ngô Văn Thiêm. SĐT: 0905349186. email: thiemnv.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
3. Phòng Nội vụ huyện:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch. SĐT: 02693620165. email: hungnx.chupuh@gialai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đồng chí Ksor Bun, SĐT: 0969100368; Emai: bunk.chupuh@gialai.gov.vn

b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn huyện gồm các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng, quản lý Nhà nước về công tác Thanh Niên và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
a. Thành phần lãnh đạo
Trưởng phòng: Đồng Chí Lê Việt Hưng. SĐT: 0933427979. email: hunglv.chupuh@gialai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đồng Chí Vũ Đức Huy, SĐT: 0977120007; email: huyvd.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
5. Phòng Tư pháp:
a. Thành phần lãnh đạo:
Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lâm Đức Thành. SĐT: 0973911700. email: thanhld.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật;  phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Hiệp. SĐT: 0966294555. email: hiepnt.chupuh@gialai.gov.vn
Phó Trưởng Phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương. SĐT: 0935937989. email: huongntt.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Pưh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh, chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông vận tải; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đồng chí Đậu Sỹ Quốc. SĐT 0967488889. email: quocds.chupuh@gialai.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Hồng Mạnh. SĐT: 0974986848. email: manhlh.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đồng chí  Nguyễn Long Khánh. SĐT: 0905638730. email: khanhnl.chupuh@gialai.gov.vn

Phó trưởng phòng: Đồng chí  Phạm Văn Thùy. SĐT: 0978476555. email: thuypt.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở huyện về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự quản lý thống nhất của ngành, lĩnh vực công tác ở huyện Chư Pưh.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng Phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Anh. SĐT: 0984884330. email: anhnv.chupuh@gialai.gov.vn.

b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
10. Phòng Văn hoá và Thông tin:
a. Thành phần lãnh đạo:
Trưởng phòng: Đồng chí Huỳnh Văn Lên.  SĐT: 0914171206. email: lenhv.chupuh@gialai.gov.vn.
b. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
11. Phòng Dân tộc:
a. Thành phần lãnh đạo:

Trưởng Phòng Dân tộc: Đồng chí Đặng Xuân Tài. SĐT: 0964545111.email: taidx.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Dân tộc huyện Chư Pưh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Chư Pưh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện.
12. Thanh tra huyện:
a. Thành phần lãnh đạo
Chánh thanh tra:
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải. SĐT: 0913446651. email: hainx.chupuh@gialai.gov.vn
Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa. SĐT: 0984348318. email: nghianv.chupuh@gialai.gov.vn
b. Chức năng, nhiệm vụ: 
Thanh tra huyện Chư Pưh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
14. Ban quản lý các Dự án ĐTXDCB huyện
Giám đốc: Đồng chí Lê Văn Thạch. SĐT: 0979192747. email: thachlv.chupuh@gialai.gov.vn.
Phó Giám đốc: Đồng chí Trần Viết Thanh. SĐT: 0988338382. email: thanhtv.chupuh@gialai.gov.vn.
15. Ban quản lý các Công trình Đô thị và Vệ sinh môi trường
Trưởng ban: Phan Văn Hậu. SĐT: 0984281124. email: haupv.chupuh@gialai.gov.vn.
Phó Trưởng ban: Đặng Bá Lỗi.  SĐT: 0935377854. email: loidb.chupuh@gialai.gov.vn.
16. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao
Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh. SĐT: 0914171353. email: thanhnh.chupuh@gialai.gov.vn.
Phó giám đốc: Đồng chí Dương Thị Hồng Tuyết. SĐT: 0976792182. email: tuyetdth.chupuh@gialai.gov.vn.
Phó giám đốc: Đồng chí Lê Tây Sơn. SĐT 0962598452. email: sonlt.chupuh@gialai.gov.vn.
17. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
Giám đốc: Nguyễn Công Trình, SĐT: 0976793144. email: trinhnc.chupuh@gialai.gov.vn.
Phó giám đốc: Đồng chí Rmah Chốch, SĐT
Phó giám đốc: Đồng chí Hoàng Văn Hoan
18. Hội Chữ thập đỏ
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Mừng. SĐT:
P
hó Chủ tịch: Phạm Bình Minh. SĐT:0914270465
19. Ban quản lý và phân phối nước sạch huyện
Phó Giám đốc phụ trách: Đặng Vĩ Hùng Vương. SĐT: 0963833933. email: vuongdvh.chupuh@gialai.gov.vn
hoavan.png

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 16
Năm hiện tại: 16
Tổng số lượt truy cập: 5421
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png