Đồng chí Nguyễn Huy Châu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Đồng chí Nguyễn Huy Châu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 46 ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho giáo viên năm 2022; ngày 18/8/2022, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Huy Châu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo và báo cáo, truyền đạt 2 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

Picture1.png
Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè
 
Thành phần Hội nghị gồm có 207 đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa và xã Chư Don.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, báo cáo các chuyên đề: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và chuyên đề năm 2022 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Picture2.png
Đồng chí Nguyễn Huy Châu báo cáo tại Hội nghị
 
Hai chuyên đề còn lại là: Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022 và Tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022 và việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X. Sẽ được đồng chí Vũ Văn Hường, UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, truyền đạt tại Hội nghị.
 Trần Hiền

Quay lại