1.png
 


Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
các nhiệm vụ của giai đoạn
2020 2025
 
 
       Bước vào giai đoạn 2020- 2025, với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước, ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, chính trị, xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân được củng cố sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong nước. Trên địa bàn tỉnh, huyện hiệu quả của chủ trương cải thiện môi trường đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chăn nuôi tập trung hiện đại, đầu tư phát triển du lịch sẽ tạo ra nhiều cơ hội và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Bên cạnh đó, cùng với kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các thời gian qua là tiền đề quan trọng để xã Chư Don thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
     I. Phương hướng tổng quát
            Tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển kinh tế đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm ổn định an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến các thôn, làng, phấn đấu đến năm 2025 xã Chư Don ổn định về chính trị, giàu mạnh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, hoàn thành xây dựng xã, làng nông thôn mới.
     II- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025
      1. Mục tiêu
            Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng yếu, là nhân tố thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Quan tâm chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức và lối sống; nâng cao thể chất và tinh thần cho cán bộ và nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, công an vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; kiện toàn, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.
     2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
          - Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp- thủy sản chiếm: 73,9%.
          - Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm: 14,8%.
          - Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm: 11,3%.
          - Thu nhập bình quân đầu người: 38 triệu đồng.
          - Tổng diện tích gieo trồng: 2.631,41ha.
          - Xây dựng sản phẩm OCOP: 02 sản phẩm.
          - Xây dựng mô hình nông hội: 02 nông hội.
          - Xây dựng mô hình HTX: 02 HTX.
          - Số trường đạt chuẩn quốc gia: 01 trường.
          - Trồng rừng: Đạt 100% kế hoạch UBND huyện giao.
          - Tỷ lệ thôn, làng đạt chuẩn văn hóa: 100%.
          - Số thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới: 02.
          - Tỷ lệ đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã:100%.
          - Số bác sĩ biên chế tại trạm y tế xã: 1 bác sĩ.
          - Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới: 6,8%.
          - Giải quyết việc làm cho người lao động: 242 người.
          - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,6%.
          - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.
          - Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia: 100%.
         - Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm: 25%, 70% “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 5 % hoàn thành nhiệm vụ.
          - Chi bộ thôn, làng có cấp uỷ:100%.
          - Bình quân hàng năm kết nạp đảng viên mới:10% so với tổng số đảng viên.
          - Tỉ lệ giao quân hằng năm đạt 100%.
         -Tỷ lệ tham gia vào các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh 92%, Hội Liên hiệp Phụ nữ 85%, Hội Nông dân 91%, Hội Liên hiệp Thanh niên 68%.
     III- Những nhiệm vụ và các giải pháp trên các ngành, lĩnh vực.
      1. Kinh tế

             Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đổi mới phương thức sản xuất phù hợp với thế mạnh, điều kiện của địa phương gắn với xây dựng, phát triển Nông hội, Hợp tác xã, thực hiện chương trình sản phẩm OCOP. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt các tiêu chí về diện tích gieo trồng; thường xuyên kiểm tra, dự báo tình hình sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng trong các mùa vụ để có biện pháp xử lý kịp thời.
              Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân xây dựng các mô hình nông hội, tham gia vào các hợp tác xã, mở rộng hình thức chăn nuôi theo mô hình trang trại nhỏ và vừa theo hướng hiện đại, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các thôn, làng đặc biệt khó khăn; ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng gắn với giữ gìn môi trường sinh thái để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của xã.
              Có chương trình hành động về phát triển du lịch, trong đó: tập trung khảo sát một số thắng cảnh có lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch để đề xuất UBND huyện bổ sung quy hoạch, đầu tư kinh phí để phát triển du lịch. Đồng thời, cùng với các ban ngành của huyện thực hiện các bước quảng bá, kêu gọi các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm để đầu tư phát triển các điểm du lịch trên địa bàn.
             Tuyên tuyền nhân dân thực hiện tốt bảo vệ rừng; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng làm nương rẫy. Đồng thời xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Làm tốt công tác trồng rừng đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
              Triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách huyện giao hàng năm; đảm bảo quản lý chặt và khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo chi ngân sách hiệu quả, đúng quy định Pháp luật.
      2. Về Văn hóa – Xã hội
             Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức thực hiện tốt các phòng trào, các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; Vận động học sinh đúng 5 tuổi đến lớp đạt 99,8 %, và duy trì sĩ số học sinh chuyên cần, cuối năm học đạt 98,8%.  
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác y tế, chủ động phát hiện và phòng chống kịp thời các loại dịch bệnh; triển khai có hiệu quả chương trình y tế quốc gia về tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 16%.
             Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm huy động nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa; tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân.
             Chú trọng công tác đào tạo nghề và đẩy mạnh công tác giảm nghèo gắn với việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, chống tái nghèo; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách; triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
             Tập trung làm tốt công tác quản lý tôn giáo ở cả nơi thờ tự, không để các vụ việc phức tạp xảy ra, đấu tranh ngăn ngừa các hoạt động truyền đạo trái phép, lợi dụng tôn giáo để phá loại khối đại đoàn kết toàn dân. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ đạo lạ xâm nhập vào địa bàn. Tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo hoạt động “Sống tốt đời, đẹp đạo”.
             Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nêu gương, khích lệ các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ môi trường đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây hại môi trường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương về bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện của xã; xây dựng và nhân rộng các mô hình về sản xuất sản phẩm sạch, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh.
          3. Quốc phòng - An ninh
              Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện trong lực lượng dân quân, dự bị động viên ngày càng vững mạnh toàn diện; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo đúng quy định; tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an đạt khá trở lên.
             Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, khơi dậy ý thức đoàn kết, tính tích cực, chủ động trong việc phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng liên quan đến FULRO đang quản lý tại cộng đồng và phòng chống người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài trái phép, không để các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng biểu tình, bạo loạn.
             Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
             Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ dân cư. Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú đến với từng người dân.
      4. Xây dựng hệ thống chính trị
       4.1. Công tác xây dựng Đảng
             Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị; đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
             Phân công ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các lĩnh vực, các thôn, làng; thực hiện tốt việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo công tác chuyên môn, đồng thời phục vụ tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Đảng ủy tập trung củng cố, xây dựng các Chi bộ trực thuộc gắn với công tác kết nạp đảng viên mới, từng chi bộ phải hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình đã được quy định và phải xây dựng được quy chế làm việc phù hợp. Phấn đấu hàng năm có khoảng 15% Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khoảng 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10% hoàn thành niệm vụ; khoảng 15% chi bộ trực thuộc đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85% chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ phấn đấu đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
              Làm tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm một cách khách quan, công khai, không cào bằng và đảm bảo tập trung dân chủ. Trên cơ sở đánh giá cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch đúng hướng dẫn của cấp trên, nhằm chủ động trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và trí tuệ đáp ứng của thời kỳ mới.
             Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao nhận thức cho các chi bộ và đảng viên về vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định rõ nội dung, đối tượng cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát thích hợp, chủ động phòng ngừa kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.
            Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của khối chính quyền, nhất là nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo thiết thực đến đời sống và tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác vận động quần chúng, thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, sớm phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, bức xúc trong nhân dân để kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở.
             Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), nhất là việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đang tồn tại; tăng cường giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, xây dựng chi bộ thôn, làng trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, làng trực thuộc Đảng bộ xã.
       4.2. Về xây dựng chính quyền
             Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, nhất là chất lượng các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, phát huy tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, nhằm phát huy vai trò, vị trí của cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân xã; thường xuyên kiện toàn bộ máy chính quyền, nhằm không ngừng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức thoái hoá, gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân, nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan.
       4.3. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể
             Tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động  và phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ xã đến thôn, làng.

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Chư Don - Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Chư Don - huyện Chư Pưh
- Điện thoai: 090533381 - Email: chudon.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Bà Nay H' Điệp, PCT UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 13
Tổng số lượt truy cập: 91
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png