Untitled2.png
 
 

 
NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM QUA
   

     1. Về
kinh tế đạt được những kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

             Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (theo giá so sánh 2010) đạt 6,11 %. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 229,09 tỷ đồng.
             Cơ cấu kinh tế tăng trưởng thấp nhưng vẫn đúng định hướng, hợp lý với tình hình của xã; tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, Thương mại – dịch vụ tăng chậm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,7 triệu đồng/người/năm.
             Tổng diện tích gieo trồng ước đến cuối năm 2020 đạt 2.393,5 ha, sản lượng lương thực đạt 6.336,4 tấn, giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng đạt 60,7 triệu đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn là cơ cấu kinh tế chủ yếu của xã, được tập trung chỉ đạo, đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuổi giá trị, liên kết tiêu thụ sản phẩm, gồm có: 23 hộ thực hiện tái canh cà phê với diện tích 11,6 ha; 02 hộ thực hiện trồng hồ tiêu giống sạch; triển khai dự án trồng dâu nuôi tằm với 02 hộ đăng ký với diện tích 0,6ha, dự án trồng cây có múi với 05 hộ 05 ha, ngoài ra nhân dân còn tự chuyển đổi sang các giống cây ăn quả theo nhu cầu của thị trường như mít Thái, bơ, sầu riêng… với diện tích 47,8ha. Công tác xây dựng Hợp tác xã, nông hội và OCOP được quan tâm, chỉ đạo triển khai.
             Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định, một số mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ cao; công tác phòng chống dịch được tăng cường nên dịch bệnh được phát hiện và kiểm soát; tổng đàn gia súc,  gia cầm 9.397 con, các chương trình hỗ trợ về chăn nuôi bò, dê cho các hộ gia đình được thụ hưởng theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được triển khai kịp thời, đúng quy định, bước đầu thực hiện có hiệu quả.
             Công tác quản lý bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo nên đã từng bước hạn chế nạn phá rừng làm nương rẫy, khai thác vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; thường xuyên chỉ đạo. Tổng diện tích rừng của toàn xã là 68,28ha, trong đó rừng trồng là 37,9ha, rừng tự nhiên 30,38ha, kê khai đất rừng bị lấn chiếm từ năm 2017 đến năm 2019 là 79,8 ha.
             Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản từng bước đi vào nề nếp, đã hoàn thành quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020; đã thẩm định xong 1.327 hồ sơ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp mới quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Đã đo đạc 1.039,21ha, trong đó đã cấp 797 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 428 ha, còn lại diện tích cần cấp là 186,61ha (611,21ha là diện tích, suối, ao hồ) so với diện tích đo đạc đạt 69,7%. Hoàn thành việc thành lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2020, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.
             Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Đã hoàn thành việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới, vận động nguồn vốn đóng góp của nhân dân, kết hợp các nguồn vốn chương trình mục tiêu để thực hiện xây dựng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo quy định. Đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí.
            Giá trị sản xuất công nghiệp -  xây dựng (giá so sánh năm 2010) đạt 24,32 tỷ đồng (bình quân tăng 4,68%/năm); vốn đầu tư liên tục tăng qua các năm, trong giai đoạn 2015-2020 tổng vốn đầu tư trên địa bàn xã là 101,6 tỷ đồng, chủ yếu là tập trung cho phát triển như mở rộng lưới điện, thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn, đập chứa nước…bước đầu phát huy hiệu quả, tạo đà để phát triển về kinh tế - xã hội.
             Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ (giá so sánh năm 2010) là  10,58 tỷ đồng; các hoạt động thương mại dịch vụ bước đầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương.
           Thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân năm đạt 5,39 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 1,15 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách bình quân hằng năm đạt 5,17 tỷ đồng. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.
     2. Văn hóa - Xã hội đạt được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên
             Giáo dục tiếp tục được đầu tư phát triển, cơ sở, vật chất được trang bị đáp ứng nhu cầu dạy và học; chất lượng giáo dục dần được nâng lên, bước đầu đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Tỉ lệ học sinh yếu kém giảm, chất lượng hạnh kiểm của học sinh được nâng lên rõ; các điểm trường đươc tu sửa, chỉnh trang đảm bảo theo tiêu chí  Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngày càng được chuẩn hóa về trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; phương pháp dạy học được đổi mới, việc vận động toàn dân đưa trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,8%, tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 98,8%.
             Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, dịch bệnh được kiểm soát, các chương trình y tế quốc gia, dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai có hiệu quả; việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế được chú trọng, 100% hộ nghèo được cấp thẻ y tế, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên toàn xã đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,02%. Xã có trạm Y tế được xây dựng khang trang hiện đã được UBND tỉnh công nhận trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 18,4%, tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đủ liều đạt 96%.
             Hoạt động văn hóa, thông tin đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong đó hướng mạnh về các thôn, làng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn, làng văn hóa, công sở văn hóa được triển khai đồng bộ, đến cuối năm 2019 có 03/05 thôn, làng văn hóa , có 555 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
              Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đạt được một số kết quả; tỉ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, dự kiến đến cuối năm 2020 là 10,52%.
             Công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng; công tác giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo được giải quyết việc làm với 489 lao động.
             Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tôn trọng Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Đại đa số đồng bào có đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công dân, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và các quy định của địa phương, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
           Công tác bảo vệ môi trường thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.
     3. Quốc phòng - An ninh được cũng cố tiếp tục giữ vững, ổn định.
       3.1. Về nhiệm vụ quốc phòng

             Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm triển khai quyết liệt, đã phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện, đảm bảo về quân số, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng dân quân hằng năm đều đạt 1,1% so với dân số toàn xã. Tổ chức giáo dục chính trị và huấn luyện dân quân hàng năm tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân đạt 98% kế hoạch; công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã đã bám sát vào thực tiễn, đạt loại khá; đăng ký nghĩa vụ quân sự và giao quân đạt 100% chỉ tiêu.
       3.2. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội        
             Trong nhiệm kỳ qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng quản lý giáo dục tại cộng đồng và phòng chống trốn. Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai đạt hiệu quả, tai nạn giao thông không xảy ra. Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” được tổ chức thường xuyên, tổ chức đưa 05 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, tổ chức 04 diễn đàn.  Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được tổ chức tuyên truyền, thường xuyên đến các tầng lớp nhân dân, trong 5 năm qua đã tổ chức tuyên truyền được 83 đợt với 8.972 lượt người tham gia.
     4. Xây dựng  Đảng và củng cố hệ thống chính trị đã được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả quan trọng
       4.1. Công tác xây dựng Đảng
             Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; Đảng ủy triển khai làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng cấp trên, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương và địa phương, triển khai việc“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ”, đến cán bộ, đảng viên, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, ý chí tự lực tự cường, năng lực sáng tạo và nâng cao cảnh giác cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tính tiên phong gương mẫu trong cán bộ đảng viên; vận dụng đúng đắn các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
             Công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên luôn được chú trọng, thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác quy hoạch cán bộ, bố trí vào các chức danh chủ chốt của Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể, các ngành thuộc Ủy ban nhân dân xã. Đã thực hiện tốt việc bố trí đảng viên giữ các chức vụ cấp trưởng, phó các ban ngành đoàn thể của xã. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 35 đảng viên, đạt 69,8% so với nghị quyết nâng tổng số  đảng viên lên 80 đảng viên; xây dựng được 06 chi bộ có chi ủy (Trong đó: 04/05 chi bộ thôn, làng có chi ủy). Công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên hằng năm thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định và có chất lượng hơn.
             Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng thường xuyên được chú trọng, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra được 08 lượt chi bộ với 21 đảng viên, giám sát 06 chi bộ với 12 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện sai phạm của một số Chi bộ và đảng viên cụ thể: đã xử lý kỷ luật 04 đảng viên vi phạm, trong đó: 03 đảng viên sinh con thứ 3 và 01 đảng viên vi phạm về bằng cấp.
             Công tác dân vận có những chuyển biến tích cực, nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận các đoàn thể ngày càng được nâng cao; hệ thống dân vận từ xã đến các thôn, làng thường xuyên được kiện toàn, củng cố, việc nắm bắt những tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân được thực hiện thường xuyên.
             Hệ thống chính trị ở thôn, làng  được củng cố kịp thời đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ của địa phương; chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị thôn, làng.
       4. 2. Xây dựng chính quyền
             Hoạt động của Hội đồng nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên; hoạt động tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, qua đó kịp thời lắng nghe và phản ánh các ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm; vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân được phát huy; chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được nâng lên, phát huy được vai trò trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
             Công tác xây dựng Chính quyền được đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất, hiệu lực quản lý điều hành của UBND xã chuyển mạnh theo hướng cải cách hành chính và ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chuẩn hóa, có kiến thức và năng lực công tác; chất lượng cán bộ nâng cao, tạo được chuyển biến quan trọng trong việc thể chế hoá các Nghị quyết, chủ trương của Đảng trong quản lý, điều hành của chính quyền.
       4.3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
             Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nhất là đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ hội,… Trong 5 qua, đã xây dựng 04 căn nhà Đại đoàn kết cho 04 hộ nghèo tại 02 thôn, làng trên địa bàn xã tổng trị giá 200.000.000đ; xây dựng 03 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho 03 hội viên Hội CCB trị giá 150.000.000đ; vận động tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền 11,5 triệu đồng...
             Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Quy định số 217, 218 của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua UBMTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức được 04 đợt giám sát, phản biện xã hội.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Chư Don - Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Chư Don - huyện Chư Pưh
- Điện thoai: 090533381 - Email: chudon.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Bà Nay H' Điệp, PCT UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 10
Tổng số lượt truy cập: 91
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png