KẾ HOẠCH Về việc triển khai hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2021

Ngày đăng bài: 19/08/2021

KẾ HOẠCH 
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ IA DRENG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
Số: 32  /KH-UBND                                    Ia Dreng, ngày  17  tháng  08   năm 2021
  
KẾ HOẠCH
Về việc triển khai hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2021
 
Thực hiện Công văn số:158/CV-HĐPHPBGDPL ngày 11/08/2021 của UBND huyện Chư Pưh về việc tổ chức  hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Ia Dreng xây dựng  Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH      
1. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.
2. Hưởng ứng Ngày pháp luật bằng hạnh động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
II. YÊU CẦU
1. Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội;
2.Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành trách nhiệm của UBND xã, trong tổ chức Ngày pháp luật;
III. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU
1. Chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
2. Khẩu hiệu:
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam”;
- “ Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
- “ Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”;
-“ Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ gắn liền với kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội”.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung:
Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm ( 2021- 2026) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật, trọng tâm là:
- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường ; đất đai; biên giới, hải đảo; phòng chống  tội  phạm và vi phạm pháp luật; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bện Covid-19, đầu tư, kinh doanh, sản xuất; cải cách thủ tục hành chính.
- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.
- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng gắn với công tác hòa giải ở cơ sở.
2. Hình thức:
- Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật có hiệu quả như: thông qua hệ thống cụm loa của xã, treo băng rôn, ở khu trung tâm hành chính của xã, dọc đường, nơi công cộng, lồng ghép với ngày họp giao ban hàng tháng.
- Tổ chức lễ hưởng ứng ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt đồng chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của xã.
- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật đến nhân dân trên địa bàn của xã.
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tình thường xuyên, liên tục và tập trung 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/ đến hết ngày 30/11/2021, cao điểm tuần lễ ngày 05/11/2021 đến ngày 11/11/2021.
IV. Kinh phí thực hiện.
Tổng kinh phí dự trù : 1.300.000 đ (một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn).
Gồm:
-  Khẩu hiệu băng rôn: 300.000đ x 4 = 1.200.000 đ ( một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).
- Xăng xe: 100.000đ ( một trăm nghìn đồng chẵn)
Trên đây là kế hoạch về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật của UBND xã IaDreng./.
 
Nơi nhận :                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- Phòng tư pháp huyện;                                                                    KT.CHỦ TỊCH
- TT Đảng ủy xã;                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể của xã;
- Lưu: VP./.                                                                                     
                                                                                                           Thạch Phi Lân
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: xã Ia Dreng-huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Dreng - Chư Pưh
- Điện thoai: 0966825127- Email: iadreng.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Cửu, Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép:  09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png