20-25.png
 
 

 
 Mục tiêu
Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, tạo đà phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; chú trọng nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; tạo sự đồng thuận, khát vọng vươn lên trong nhân dân; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tiếp tục xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.
Một số chỉ tiêu chủ yếu
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010, bình quân 5 năm tăng 7,99%. Trong đó.
       + Ngành nông nghiệp 5,80%
       + Ngành công nghiệp- xây dựng 12,12%
       + Ngành dịch vụ- thương mại 11,0%
Về cơ cấu kinh tế đến năm 2025:  
       + Tỷ trọng ngành nông nghiệp 59%
       + Tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng 26,9%
       + Tỷ trọng ngành dịch vụ- thương mại 14,1%
- Thu nhập bình quân đầu người 50,31 triệu đồng
- Sản lượng lương thực có hạt 1.601,5 tấn
  • Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng
84,5 triệu đồng
- Xã đạt chuẩn về nông thôn mới 19 tiêu chí
- Số trường đạt chuẩn quốc gia 3 trường
- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa 5 cơ quan
- Duy trì 6/6 thôn làng văn hóa 100%
- Duy trì trạm y tế chuẩn quốc gia về y tế 100%
- Trạm y tế có Bác sĩ 1 bác sỹ
- Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm 4 %
- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 <7 %
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,52%
- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh  100%
- Tỷ lệ hộ được dùng điện lưới quốc gia 100%
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 41,6%
- Xây dựng Hợp tác xã 1-2 Hợp tác xã
- Xây dựng mô hình Nông hội 1-2 Nông hội
- Số chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm 20%
- Số chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm 80%
- Bình quân hàng năm kết nạp đảng viên mới so với đảng viên đầu năm 10%
- Tỷ lệ tham gia vào tổ chức đoàn thể  
       + Hội Cựu Chiến binh 85%
       + Hội Liên hiệp Phụ nữ 70%
       + Hội Nông dân 82%
       + Hội Liên hiệp thanh niên 68%
   Nhiệm vụ và các giải pháp trên các ngành, lĩnh vực
 Kinh tế   Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu gieo trồng được giao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm từ nông nghiệp.
Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân xây dựng các mô hình Nông hội, tham gia vào các Hợp tác xã, mở rộng hình thức chăn nuôi theo mô hình trang trại nhỏ và vừa, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Khuyến khích đầu tư mở rộng và phát triển các cơ sở sản xuất, như sơ chế và chế biến nông sản tại chỗ.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn, phối kết hợp với các chương trình khuyến nông để phát triển ngành chăn nuôi theo chiều sâu, nâng cao chất lượng lai tạo đàn gia súc, gia cầm, chú trọng lai tạo đàn bò, nạc hoá đàn heo, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
  Đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, kháng được bệnh phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng để nhân rộng sản xuất trên địa bàn, tổ chức tập huấn công tác khuyến nông, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
-  Văn hoá - xã hội
Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, phấn đấu 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, được giáo dục dưới mọi hình thức, kiên cố hoá trường lớp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho con em đồng bào đân tộc thiểu số học tập. Trình độ giáo viên được chuẩn hoá phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội.
Thực hiện chương trình đa dạng hoá các hình thức hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Chỉ đạo kiểm tra công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thường xuyên tổ chức khám ngoại trạm tại các thôn. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, kiện toàn đội ngũ y tế thôn. Từng bước đẩy lùi các bệnh xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời các dịch bệnh xảy ra.
Phấn đấu năm 2025, có 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, có hương ước phù hợp với luật pháp về thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hoá, giữ gìn nét đẹp truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, duy trì 100% số thôn đều có đội bóng đá, bóng chuyền.
Thực hiện tốt chính sách xã hội và người có công với nước. Đẩy mạnh phong trào “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Chăm lo các gia đình chính sách, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao ý thức trách nhiệm về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn trong nhân dân, góp phần động viên gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công cách mạng hăng hái tham gia thi đua lao động sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.
- Về quốc phòng - an ninh
 Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về lãnh đạo công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, không để bất ngờ, bị động.
Tập trung mọi nguồn lực để đấu tranh không để tổ chức phản động Fulrô tái hoạt động, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về an ninh nông thôn, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của bọn Fulrô, vận động nhân dân phát triển sản xuất, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề vượt biên trái phép sang CamPuChia, chống xâm nhập từ bên ngoài và các hoạt động câu móc truyền đạo trái phép, nhằm chống phá Đảng và nhà nước.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đẩy mạnh công tác chống tiêu cực tham nhũng, đẩy lùi tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm qua các năm.
 - Về xây dựng hệ thống chính trị
 Công tác xây dựng Đảng
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch; tập trung nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, quản lý và giáo dục cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên; chú trọng đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, khắc phục tình trạng thụ động, buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Tập trung tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên tại chỗ.
Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, có trình độ và năng lực thực. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát trong đó tập trung kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng, ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; thực hiện tốt chính sách dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào do các cấp, các ngành phát động.
 Về xây dựng chính quyền
Lãnh đạo việc kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là chất lượng các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, phát huy tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, nhằm phát huy vai trò, vị trí của cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng năng lực quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân xã, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng pháp luật, không để đơn thư, khiếu nại vượt cấp và tồn đọng.
 Công tác Mặt trận và các đoàn thể
Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong dân; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc phát triển đoàn viên, hội viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phối hợp thực hiện công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: xã Ia Dreng-huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Dreng - Chư Pưh
- Điện thoai: 0966825127- Email: iadreng.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Cửu, Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép:  09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 34
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png