gt.jpg
 
 

Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
các nhiệm vụ của giai đoạn
 2020 – 2025
 
           Bước vào giai đoạn 2020- 2025, với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước, ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, chính trị, xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân được củng cố sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong nước. Trên địa bàn tỉnh, huyện hiệu quả của chủ trương cải thiện môi trường đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chăn nuôi tập trung hiện đại, đầu tư phát triển du lịch sẽ tạo ra nhiều cơ hội và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Bên cạnh đó, cùng với kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các thời gian qua là tiền đề quan trọng để xã Ia Hla thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
           

         1. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025
           1.1. Phương hướng tổng quát

         Tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng trung bình đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến các thôn, làng, phấn đấu đến năm 2025 xã Ia Hla ổn định về chính trị, vững về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.
             1.2. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020- 2025
             1.2.1. Mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2020- 2025

            Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng yếu, là nhân tố thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo động lực phát triển toàn diện; quan tâm chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức và lối sống; nâng cao thể chất và tinh thần cho cán bộ và Nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, công an vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; kiện toàn, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.
           1.2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
          - Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010, bình quân 5 năm tăng
7,07%. Trong đó:
          + Ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng                                  4,31%
          + Ngành công nghiệp xây dựng tăng                                   11,88%
          + Ngành dịch vụ tăng                                                          8,04%
          - Về cơ cấu kinh tế đến năm 2025:
          + Tỷ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm               52,8%
          + Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm                30,7%
          + Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm:                                         16,5%
          - Thu nhập bình quân đầu người:                                             49,99 triệu đồng
          - Sản lượng lương thực có hạt:                                             3.235 tấn
          - Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới:                                19 tiêu chí
          - Xây dựng làng chuẩn Nông thôn mới:                                      01 làng
          - Xây dựng mô hình nông hội:                                             02 mô hình
          - Xây dựng Hợp tác xã:                                                               03 HTX
          - Xây dựng sản phẩm OCOP:                                              03 sản phẩm
          - Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh:           98,5%
          - Số trường đạt chuẩn quốc gia:                                           02 trường
          - Tỷ lệ thôn, làng đạt chuẩn văn hóa:                                   100%
          - Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025:                                           <7%
          - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên:                                                1,5%
          - Giải quyết việc làm cho người lao động:                            250%
         - Thực hiện chỉ tiêu giao quân hàng năm:                              100%
          - Số Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm: 20%
          - Bình quân hàng năm kết nạp mới:                                     >5%
          - Tỷ lệ tham gia vào các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh 80%, Hội Liên hiệp phụ nữ 63%, Hội Nông dân 85%, Hội Liên hiệp thanh niên 67%.
           2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
          Tập trung phát triển mạnh công nghiệp- nông nghiệp và dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và văn hóa, xã hội trên địa bàn.
          Phát triển mạnh các loại hình thương mại dịch vụ quy mô lớn, các ngành dịch vụ chất lượng cao, có giá trị tăng cao để đóng góp vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã.
Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả bền vững. Phát triển mạnh mẽ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật nông thôn.
Huy động tối đa các nguồn lực tài chính từ ngân sách, từ các thành phần kinh tế và xã hội cho đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật trên địa bàn.
        Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện một cách đồng bộ giữa các ngành học, cấp học. Tập trung thực hiện tốt chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề.
         Chú trọng thực hiện tốt chương trình công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội... xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng cao mức sống, thu nhập của người nghèo.
          Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “công tác bảo vệ, chăm lo và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế và duy trì chuẩn quốc gia về y tế.
        Tiếp tục phát triển sự nghiệp Văn hóa-thông tin, Thể dục thể thao. Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, chú trọng chất lượng và hiệu quả của phong trào. Phát triển thể dục thể thao và phong trào thể thao quần chúng một cách sâu rộng trong sinh hoạt cộng đồng dân cư.
         Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng.
          Chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tích cực đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ xã đến thôn, làng. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển thực lực đoàn, hội viên và xây dựng, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể.
          Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCHTW Đảng khoá X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào thực chất.
 

 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Ia Hla Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Hla - Chư Pưh
- Điện thoai: 0335355511- Email: iahlachupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Dương Đình Bình, Quyền chủ tịch UBND xã.
Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
-

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 28
Tổng số lượt truy cập: 65
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png