Thành tựu trong giai đoạn 2015 - 2020
 
 
NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM QUA
        1. Kinh tế đạt được những kết quả khả quan, cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng, chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới
          Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (theo giá so sánh 2010) đạt 6,92 % , đạt 88%, thấp hơn 0,92% so với Nghị quyết, trong đó: nông lâm nghiệp tăng 4,03%, công nghiệp xây dựng tăng 11,81%, thương mại – dịch vụ tăng 11,48%; tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 đạt 467,1 tỷ đồng (theo giá hiện hành); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng; đến năm 2020, ngành nông – lâm – nghiệp chiếm 59%, công nghiệp – xây dựng chiếm 25,3%, thương mại – dịch vụ chiếm 15,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,84 triệu đồng đạt 86%, tăng 14,8 triệu đồng so năm 2015.
           Sản xuất nông nghiệp vẫn là cơ cấu kinh tế chủ yếu của xã, được tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng đến cuối năm 2020 là 2.663 ha; tổng sản lượng lương thực 2.775 tấn, đạt 70% so với nghị quyết; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất đạt 65 triệu đồng. Công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo; xã đã tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu những mô hình hay, có hiệu quả để Nhân dân lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi theo chuổi giá trị, liên kết tiêu thụ sản phẩm, hiện nay đã triển khai dự án liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm, nhãn hương chi; Cây công nghiệp dài ngày được phát triển theo hướng thâm canh, tăng năng suất, đến nay toàn xã có diện tích một số loại cây trồng chủ lực như cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả trên 1.200 ha.
Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch được tăng cường nên dịch bệnh được kiểm soát; tổng đàn gia súc, gia cầm bình quân hàng năm 11.834 con, đạt 102% so với năm 2015; các chương trình hỗ trợ về chăn nuôi bò, heo cho các hộ gia đình được thụ hưởng theo Chương trình 135 triển khai kịp thời, đúng quy định, bước đầu thực hiện có hiệu quả.
Công tác quản lý bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo nên đã từng bước hạn chế nạn phá rừng làm nương rẫy, khai thác vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; thường xuyên chỉ đạo, xây dựng phương án phòng chống cháy rừng nên không để cháy rừng xảy ra. Hướng dẫn cho Nhân dân kê khai diện tích đất trong qui hoạch trồng rừng và đăng ký diện tích trồng rừng; Tổng diện tích kê khai thông tin sản xuất nương rẫy trên đất lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng trong nhiệm kỳ: 89,4 ha với 68 hộ([1]).
         Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên được chú trọng, thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025, xây dựng bản đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Chợ, Nhà bia, Trường cấp II. Trong 5 năm qua đã đo đạc kê khai và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 1420 hồ sơ cho 775 hộ với diện tích 1570 ha, đã cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất là 521 hồ sơ.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thường xuyên nâng cao các tiêu chí đã đạt được theo quy định mới, chỉ đạo quyết liệt việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, vận động nguồn vốn đóng góp của Nhân dân, kết hợp nguồn vốn chương trình mục tiêu thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định đã đạt nhiều kết quả. Đến nay xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tăng hàng năm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển. Đến năm 2020, tổng vốn đầu tư thực hiện là 98,1 tỷ đồng đạt 89% nghị quyết, trong đó phần xã quản lý là 49,05 tỷ đồng đạt 96% nghị quyết. Xây dựng cơ bản được chú trọng đầu tư, có nhiều công trình được đầu tư xây dựng mới đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả tạo bước phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng giao thông được mở rộng, kết nối, thuận tiện cho việc đi lại.
           Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục có bước phát triển đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trên địa bàn xã đang từng bước phát triển ổn định, xã có 07 cửa hàng ăn uống, 05 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 01 doanh nghiệp mua bán nông sản.
          Thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định Nhà nước và đáp ứng nhu cầu chi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã; thu ngân sách trên địa bàn xã trong 05 năm qua trên địa bàn xã đều đạt kế hoạch. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ.
           2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển
Giáo dục tiếp tục được đầu tư phát triển, cơ sở, vật chất được trang bị đầy đủ; chất lượng giáo dục được nâng lên hàng năm, đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Học sinh yếu kém giảm, chất lượng hạnh kiểm của học sinh được nâng lên rõ; cơ sở vật chất được đầu tư và tăng cường; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên ngày càng được chuẩn hóa về trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; phương pháp dạy học được đổi mới, tỷ lệ đưa trẻ đến trường [2] đạt 100%; việc xây dựng cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư đến năm 2020, xã đã được xây dựng trường PTDT Bán trú THCS Ama Trang lơng.
Công tác phòng chống bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng, dịch bệnh được kiểm soát, các chương trình y tế quốc gia, dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai có hiệu quả; Việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế được chú trọng, 100%  người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,6%. Xã có trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 17%, tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đủ liều đạt 95%; các chương trình y tế quốc gia, dân số, kế hoạch hoá gia đình triển khai có hiệu quả.
Hoạt động văn hóa, thông tin đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn, làng văn hóa, công sở văn hóa được triển khai đồng bộ, đến cuối năm 2019 có 07/08 thôn, làng văn hóa, (không đạt so với nghị quyết đề ra là 8/8 thôn làng), 844 gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt; công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, công tác dân tộc được chú trọng. Triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp giảm nghèo nên tổng số hộ nghèo đến nay là 173 hộ (giảm 79 hộ so với đầu nhiệm kỳ) chiếm 11,9 % còn cao hơn so với nghị quyết là 4,9%, số hộ cận nghèo 119 hộ, chiếm tỷ lệ 8,22%.
Công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện. Công tác giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 27%. Số lao động được giải quyết việc làm hàng năm tăng cao, tính đến hết nhiệm kỳ là 750 người.
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thực hiện đúng Luật tín ngưỡng tôn giáo,  đúng chủ trương, đường lối của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tôn trọng Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhân dân. Đại đa số đồng bào có đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công dân, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và các quy định của địa phương, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.[3]
Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay số hộ sử dụng điện trong đồng bào dân tộc thiểu số là 100%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 98%. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và từng bước phát triển. Vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đào 30 hố rác tại thôn Hra và Tai Pêr để xử lý rác thải nên đã hạn chế tình trạng vứt rác thải rắn và bao bì thuốc Bảo vệ thực vật ra ngoài môi trường, vận động 100% các trang trại và các hộ nuôi heo với số lượng nhiều xây dựng hầm Biogas hoặc có hố xử lý chất thải hợp vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật Hóa chất, sử dụng các loại thuốc Sinh học để bảo vệ môi trường.
              3. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững mạnh
             3.1. Về nhiệm vụ quốc phòng: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương thực hiện đạt kết quả tốt. Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện, đảm bảo về quân số, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ; Tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng lực lượng dân quân đúng theo quy định là 75 đồng chí, trong đó đảng viên 15 đồng chí đạt 20%[4]. Đăng ký, quản lý 69 đồng chí dự bị động viên hạng I, trong đó đảng viên là 9 đồng chí đạt 3%. Tổ chức giáo dục chính trị và huấn luyện dân quân hàng năm tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân đạt 90% trở lên, điều động lực lượng dự bị động viên tham gia tập huấn, huấn luyện trên 85% chỉ tiêu; đăng ký nghĩa vụ quân sự và giao quân đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội[5].
          3.2. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Trong nhiệm kỳ qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định, xong bên cạnh đó hoạt động của các thế lực thù địch, bọn FULRO lưu vong bên ngoài vẫn tiếp tục móc nối và chỉ đạo vào bên trong nhằm củng cố tổ chức chờ thời cơ. Trước tình hình trên Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng quản lý giáo dục tại cộng đồng và phòng chống trốn[6]. Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai đạt hiệu quả, tai nạn giao thông được kiềm chế. Công tác phát động phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức thường xuyên trong 5 năm qua đã tổ chức được 25 đợt có khoảng 4.000 lượt người tham gia qua đó tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vạch trần am mưu phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước, nâng cao bản lĩnh chính trị và chủ động phòng ngừa trong Nhân dân.
            4. Xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và đạt được kết quả quan trọng
            4.1. Xây dựng Đảng
          Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; Đảng ủy triển khai làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng cấp trên, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương và địa phương, triển khai việc“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)“về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ”, đến cán bộ, đảng viên, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, ý chí tự lực tự cường, năng lực sáng tạo và nâng cao cảnh giác cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tính tiên phong gương mẫu trong cán bộ đảng viên; vận dụng đúng đắn các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đã mở 21 lớp cho hơn 1.451 lượt cán bộ, đảng viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nghe thời sự trong nước và Quốc tế.
          Công tác cán bộ luôn được chú trọng, thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ, bố trí vào các chức danh chủ chốt của Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể, các ngành thuộc Ủy ban nhân dân xã. Chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt ở xã nhiệm kỳ 2020-2025 đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao[7]. Việc đánh giá chất lượng các Chi bộ và đảng viên hằng năm đảm bảo quy trình. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của các Chi bộ; hiện nay Đảng bộ có 140 đảng viên, so với đầu nhiệm kỳ tăng 39 đảng viên, Đã kết nạp được 37 đảng viên mới, bình quân hằng năm kết nạp 8 đảng viên đạt 98% Nghị quyết; xây dựng mới 6 Chi bộ thôn, làng có Chi ủy nâng tổng số 8/8 Chi bộ thôn, làng có Chi ủy đạt 200% Nghị quyết, chất lượng đảng viên không ngừng được nâng cao, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 80%, đạt 100% Nghị quyết. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của các Chi bộ trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện việc thành lập mới 01 Chi bộ đến nay Đảng bộ xã có 13 Chi bộ. Đã cử 145 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng.
           Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng thường xuyên được chú trọng, việc xây dựng chương trình, kế hoạch đảm đảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra tổ chức kiểm tra được 25 lượt Chi bộ và 30 đảng viên. Giám sát 13 Chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện sai phạm của một số Chi bộ và đảng viên cụ thể: Đã xử lý kỷ luật 4 đảng viên vi phạm trong đó: hình thức khiển trách 4 đảng viên (lý do 4 đảng viên trên vi phạm kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3, thứ 4).
Công tác Dân vận được quan tâm chỉ đạo nên có sự chuyển biến tích cực, việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được kịp thời, việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từng bước được nâng lên, quyền làm chủ của Nhân dân được mở rộng và phát huy, triển khai công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
          Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn hệ thống chính trị ở thôn, làng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của địa phương, thường xuyên xuống làm việc với Hệ thống chính trị thôn, làng mỗi quý 01 lần; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, cán bộ hưu trí có uy tín trong việc vận động quần chúng Nhân dân chấp hành mọi Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Hương ước, Quy ước tại các thôn, làng.
            4.2. Xây dựng chính quyền
            Hoạt động của Hội đồng nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; hoạt động tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, qua đó kịp thời lắng nghe và phản ánh các ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm; vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân được phát huy; chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được nâng lên, phát huy được vai trò trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Công tác xây dựng Chính quyền được đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất. Hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền chuyển mạnh theo hướng quản lý, điều hành theo pháp luật. Phương thức hoạt động được đổi mới có chất lượng và hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ, công chức từ xã đến thôn, làng từng bước được trẻ hóa, có kiến thức và năng lực công tác; chất lượng cán bộ nâng cao, tạo được chuyển biến quan trọng trong việc thể chế hoá các Nghị quyết, chủ trương của Đảng trong quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế ‘‘một cửa’’, chất lượng phục vụ Nhân dân từng bước được nâng cao, vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên.
            4.3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Nhân dân
          Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới, góp
phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trình độ, năng lực và trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, các đoàn thể được nâng lên một bước; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận, các đoàn thể được chú trọng.
         Đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào hành động cách mạng của quần chúng được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, gia đình người nghèo có cuộc sống ổn định, mang lại niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước (8). Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Triển khai có hiệu quả quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Công tác phát triển tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức được chú trọng và đạt kết quả. Tỷ lệ tập hợp của Hội phụ nữ là 68%, Hội cựu chiến binh 78%, Hội nông dân 63%, Đoàn thanh niên 65%.
 

 
        
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Ia Hla Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Hla - Chư Pưh
- Điện thoai: 0335355511- Email: iahlachupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Dương Đình Bình, Quyền chủ tịch UBND xã.
Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
-

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 19
Tổng số lượt truy cập: 49
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png