20-25.png

         Định hướng phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng xã Ia Phang Giai đoạn 2020 - 2025 theo nghị quyết Đại hội của Đảng Bộ xã Ia Phang nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: 
   1. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020 – 2025
       1.1. Phương hướng tổng quát
          Tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến các thôn, làng, phấn đấu đến năm 2025 xã Ia Phang ổn định về chính trị, giàu mạnh về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.
2. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020- 2025
2.1 Mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025
Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng yếu, là nhân tố thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo động lực phát triển toàn diện; quan tâm chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức và lối sống; nâng cao thể chất và tinh thần cho cán bộ và nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, công an vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; kiện toàn, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.
2.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu
-Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm                                        48,3%.
- Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm                               33,5%.
- Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm                                                        18,2%.
          - Thu nhập bình quân đầu người:                                  50,77 triệu đồng.
          - Tổng diện tích gieo trồng                                                    6.688,5ha.
- Số trường đạt chuẩn quốc gia:                                              02 trường.
- Tỷ lệ thôn, làng đạt chuẩn văn hóa:                                      100%.
- Tỷ lệ đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã:                          100%.
- Bác sĩ biên chế tại trạm y tế xã:                                             1 bác sĩ.
- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới:                                          4,15 %.
- Giải quyết việc làm cho người lao động:                             210 người.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên:                                                    1,32 %.
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh:                                99%.           - Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia:                                                      100%.
- Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm: 20%.  80 % “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
- Chi bộ thôn, làng có cấp uỷ:                                                                         90%.
- Bình quân hàng năm kết nạp đảng viên mới: 5% so với tổng số đảng viên.
-  Tỷ lệ tham gia vào các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu Chiến binh 90%, Hội Liên hiệp Phụ nữ 70%, Hội Nông dân 95%, Hội Liên hiệp Thanh niên 69%, tổ chức công đoàn 100%.
3. Nhiệm vụ và giải pháp
Đổi mới phương thức sản xuất theo hướng xác định nông lâm nghiệp và chăn nuôi là thế mạnh chủ yếu của xã, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa có quy mô lớn, nhất là những cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao;Phát triển các ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và có định hướng từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động dịch vụ.Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên.Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt các tiêu chí về diện tích gieo trồng; thường xuyên kiểm tra, dự báo tình hình sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng trong các mùa vụ để có biện pháp xử lý kịp thời. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân mở rộng hình thức chăn nuôi theo mô hình trang trại nhỏ và vừa, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Quy hoạch và đầu tư thích đáng để phát triển hạ tầng nông thôn, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của xã, tiếp tục nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới.Tuyên tuyền nhân dân thực hiện tốt bảo vệ rừng; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng làm nương rẫy. Đồng thời xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Làm tốt công tác trồng rừng đạt chỉ tiêu Nghị quyết.Triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách Huyện giao hàng năm; đảm bảo quản lý chặt và khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo chi ngân sách hiệu quả, đúng quy định Pháp luật.
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy – học; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức thực hiện tốt các phòng trào, các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; Vận động học sinh đúng tuổi đến lớp đạt 100%, và duy trì học sinh chuyên cần, cuối năm học đạt 98,9%. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác y tế, chủ động phát hiện và phòng chống kịp thời các loại dịch bệnh; Triển khai có hiệu quả chương trình y tế quốc gia về tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 17%.Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm huy động nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa; tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo gắn với việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, chống tái nghèo; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề xã hội; làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách; triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Quán triệt các quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước để các tầng lớp nhân dân hiểu biết, đảm bảo các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Tập trung làm tốt công tác quản lý tôn giáo ở cả nơi thờ tự, không để các vụ việc phức tạp xảy ra, đấu tranh ngăn ngừa các hoạt động truyền đạo trái phép, lợi dụng tôn giáo để phá loại khối đại đoàn kết toàn dân. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ đạo lạ xâm nhập vào địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo “Sống tốt đời, đẹp đạo”.
Tiếp tục quán triệt và vận dụng các quan điểm đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai phương án, kế hoạch, tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dânvững mạnh sẵn sàng đấu tranhlàm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội và chủ động trong mọi tình huống. Xây dựng Chi bộ quân sự, Ban chỉ huy quân sự vững mạnh. Hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đạt khá trở lên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tham gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự xã với 6 tổ chức chính trị- xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu xuyên tạccủa các thế lực thù địch, khơi dậy ý thức đoàn kết, tính tích cực, chủ động trong việc phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng liên quan đến FULRO đang quản lý tại cộng đồng và phòng chống người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài trái phép giảm 50% số đối tượng quản lý phòng chống trốn, không để các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng biểu tình, bạo loạn. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý và tệ nạn xã hội; tăng cường các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày 1 đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ dân cư. Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.
      
Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị; đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phân công ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các lĩnh vực; thực hiện tốt việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo công tác chuyên môn, đồng thời phục vụ tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Tập trung củng cố, xây dựng các Chi bộ trực thuộc gắn với công tác kết nạp đảng viên mới, từng chi bộ phải hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình đã được quy định và phải xây dựng được quy chế làm việc phù hợp.Làm tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm một cách khách quan, công khai, không cào bằng và đảm bảo tập trung dân chủ. Trên cơ sở đánh giá cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch đúng hướng dẫn của cấp trên, nhằm chủ động trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và trí tuệ đáp ứng của thời kỳ mới.
      Trên đây là định hướng phát triển kinh tế, xã hội, an ninh Quốc phòng của xã Ia Phang đến năm 2025.
   Trần Văn Thanh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia Phang - Chư Pưh
- Điện thoai: 0914150562 - Email: iaphang.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: ông Trần Hoàng - Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 10
Tổng số lượt truy cập: 23
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png