TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ IA PHANG
I. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phang 
1. Chủ tịch UBND xã
                                              
Đồng chí: Trần Hoàng
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0914.150562
Email: hoangiaphang@gmail.com
 
- Phân công nhiệm vụ của UBND xã:
1.1 Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Lãnh đạo điều hành quản lý chung mọi hoạt động công tác của UBND xã, lãnh đạo các thành viên Uỷ ban nhân dân xã, lãnh đạo cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách và thôn trưởng thuộc, thôn phó các thôn, làng trên địa bàn xã.
1.2 Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác như sau:
- Phụ trách chung, công tác nội chính, tổ chức bộ máy cán bộ, xây dựng chính quyền, công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng củng cố quốc phòng - An ninh. Trực tiếp điều hành ngân sách và các nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản; Công tác thi đua khen thưởng, chỉ đạo kiểm tra các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ; xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
- Chỉ đạo trực tiếp những nhiệm vụ lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh. Và quyết định những vấn đề quan trọng mà Chủ tịch cần phải trực tiếp sử lý. 
1.3 Thường xuyên giữ mối quan hệ với Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện, các phòng ban ở cấp huyện; giữ mối quan hệ với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã, UB Mặt trận TQ xã, các đoàn thể cùng cấp và các cơ quan đơn vị có liên quan.
1.4 Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các ngành Tài chính kế toán, Văn phòng UBND, Công an, Xã đội, và Tư Pháp hộ tịch và các thôn trên địa bàn.  
1.5 Phụ trách lãnh đạo, giúp đở cho 04 thôn {Hòa Sơn, Plei Phung, Hòa Lộc} phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
2. Đồng chí: Huỳnh Ngọc Nhi
Phó Chủ tịch UBND xã
Phụ trách lĩnh vực Kinh tế - chính trị
ĐT: 0935.516606 
Email: huynhngocnhi78pct@gmail.com
 
- Phân công nhiệm vụ của UBND xã:     
 2.1 Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế: Được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối các hoạt động của UBND xã, chủ tọa các cuộc họp của UBND xã theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND xã.
2.2 Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác Văn phòng một cửa. Địa chính xây dựng, Tài nguyên môi trường, Quản lý bảo vệ rừng; Nông lâm thủy lợi, Giao thông vận tải, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại dịch vụ; Phòng chống thiên tai hạn hán, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; Trực tiếp chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, dịch lỡ mồm long móng ở gia súc và dịch cúm ở gia cầm; Giải phóng mặt bằng; Tổ trưởng tổ chống thất thu ngân sách; Phụ trách công tác an toàn giao thông; Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các ngành, các thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.
 2.3 Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện cho cán bộ công chức: Văn phòng HĐND&UBND; Địa chính xây dựng ; Địa chính Nông nghiệp; Tư pháp – Hộ tịch; Khuyến nông; Thú y chăn nuôi và các thôn phụ trách.  
2.4 Phụ trách lãnh đạo, giúp đở cho 04 thôn { Chư Pố 1,Chăo Pông, Plei Briêng, và Hòa Thuận} phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
2.5 Giữ mối quan hệ với: Chi cục thuế, Liên đoàn lao động huyện, Hạt kiểm lâm, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Kinh tế- Hạ tầng, Trạm khuyến nông, Trạm thú y bảo vệ thực vật, Hội Người cao tuổi và hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Nông dân huyện và xã và các Hội nghề nghiệp trên lĩnh vực công tác phụ trách.


3 Đồng chí: Huỳnh Ngọc Cảnh
Phó Chủ tịch UBND xã
Phụ trách lĩnh vực Văn hóa- xã hội
ĐT: 0984756772 
Email: @gmail.com
- Phân công nhiệm vụ của UBND xã:
2.1 Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch phụ trách Văn hoá xã hội: Được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối các hoạt động của UBND xã, chủ tọa các cuộc họp của UBND xã theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND xã.
2.2 Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác Văn hoá thông tin, thể dục thể thao; Phát thanh truyền hình, tuyên truyền giáo dục pháp luật; Giáo dục y tế; Thương binh xã hội; Xoá đói giảm nghèo; Dân tộc tôn giáo; Dân số gia đình và trẻ em; Vì sự tiến bộ của  phụ nữ; Hoạt động của các tổ chức hội; Giữ chức vụ giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã; Tổ trưởng Tổ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống tệ nạn xã hội; Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các ngành, các thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.
 2.3 Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện cho cán bộ công chức: Văn hoá xã hội; Xoá đói giảm nghèo, Thương binh xã hội; Dân tộc tôn giáo; Trạm Y tế; Dân số và trẽ em; Trung tâm giáo dục cộng đồng xã; Hội người cao tuổi; Chữ thập đỏ và các thôn phụ trách.
2.4 Giữ mối quan hệ với: Phòng Văn hoá thông tin; Phòng phát thanh truyền hình huyện, Phòng Lao động thương binh xã hội; Phòng Nội vụ,Trung tâm y tế huyện, Phòng giáo dục đào tạo, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Ban giám hiệu các trường trên địa bàn, Giữ mối quan hệ với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, và các Hội nghề nghiệp trên lĩnh vực công tác phụ trách.
2.5 Phụ trách lãnh đạo, giúp đở cho 04 thôn {Chư Pố 2, Hoà Lộc, Plei Thơh Nhueng, và Plei Tao} phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
II. Phân công nhiệm vụ của UBND cho cán bộ công chức xã, và cán bộ không chuyên trách cấp xã:

1. Ban CHQS xã : - Huỳnh Bảo Quốc:  Đảng ủy viên, Trưởng Ban CHQS xã phụ trách lực lượng dân quân thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với lực lượng công an xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quốc phòng an ninh. Phụ trách, giúp đở cho thôn Plei Briêng phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Kiều Minh Phương: - Xã đội phó Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 12, Thông tư 76/2010/TT-BQP, ngày 23/6/2010 của Bộ Quốc phòng, giúp xã đội trưởng phụ trách lực lượng dân quân và phối hợp với lực lượng công an xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quốc phòng an ninh. Phụ trách, giúp đở cho thôn Hòa Thuận phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Siu Ninh: - Xã đội phó Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 12, Thông tư 76/2010/TT-BQP, ngày 23/6/2010 của Bộ Quốc phòng, giúp xã đội trưởng phụ trách lực lượng dân quân và phối hợp với lực lượng công an xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quốc phòng an ninh. Phụ trách, giúp đở cho thôn Hòa Lộc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

2. Công an  xã: - Trần Công Viên, Trưởng Công an xã phụ trách lực lượng công an xã, thực hiện công tác chuyên môn phối hợp với lực lượng dân quân xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác an ninh chính, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Phụ trách, giúp đỡ cho thôn Plei Thơh Nhueng phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Trần Đình Trọng - Phó Trưởng Công an xã phụ trách lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng dân quân xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác an ninh chính, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Chư Pố 1 phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Đặng Đình Huy - Phó Trưởng Công an xã phụ trách lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng dân quân xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác an ninh chính, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Hòa Thành phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

3. Văn phòng-Thống kê : - Đinh Ngọc Cường Chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành, đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần cho mọi hoạt động của HĐND và UBND, phụ trách công tác Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng của xã và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND. Phụ trách công tác văn phòng một cửa thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND, HĐND xã. Phụ trách, giúp đở cho thôn Hòa Lộc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Hứa Thị Hòa: Phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin; công tác Văn thư – Lưu trữ, chịu trách nhiệm xử lý văn bản, ban hành văn bản, đôn đốc các bộ phận hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, phụ trách mảng HĐND xã, tham mưu, tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND về công tác chỉ đạo và điều hành của UBND. Phụ trách, giúp đở cho thôn Hòa Thuận phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

4. Tài chính – Kế toán xã:  - Đoàn Thu Hường: phụ trách công tác tài chính kế toán xã, thực hiện công tác chuyên môn phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, dự toán chi ngân sách, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác chi ngân sách ở địa phương. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Plei Phung A phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Nguyễn Thị Xuân phụ trách công tác tài chính kế toán xã, thực hiện công tác chuyên môn phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch thu ngân sách, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác thu ngân sách ở địa phương. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Plei Phug B phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

5. Văn hóa - Xã hội : - Dương Thị Mai phụ trách lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, chế độ chính sách cho người có công, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới và thực hiện một số nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Plei Tao phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Trần Văn Thanh phụ trách lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, phát thanh, dịch vụ Internet, tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện một số công tác chuyên môn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Plei Chư Bố I phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

6. Địa chính : - Nguyễn Văn Long phụ trách công tác Địa chính - Xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, thực hiện công tác chuyên môn về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; đo đạc; bản đồ và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Briêng phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Lê Thị Như Lai phụ trách công tác Địa chính - Nông nghiệp phụ trách chuyên môn về nông nghiệp; lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho thôn Hòa Sơn phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

7. Tư Pháp - Hộ tịch :  Võ Minh Cần phụ trách công tác một cửa và tiếp dân; công tác chứng thực; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; hòa giải cơ sở; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác theo dõi xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp thi hành án dân sự. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đỡ cho  thôn Hòa Thành phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Nguyễn Thị Nga phụ trách công tác một cửa và tiếp dân; Đăng ký và quản lý hộ tịch; công tác văn bản; rà soát và kiểm soát TTHC; theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của các câu lạc bộ; thực hiện công tác lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh; thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng các tủ sách pháp luật; công tác trách nhiệm bồi thường nhà nước. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Chư Bố II phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

8. Dân tộc tôn giáo:  Nguyễn cẩm Thương phụ trách công tác quản lý nhà nước về Dân tộc tôn giáo, thủ quỷ ngân sách xã, thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Hòa Thành phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

9. Dân số và trẽ em:  Huỳnh Thị Ánh Tuyết thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Hòa Sơn phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

10. Hội chữ thập đỏ:  Trần Phước Lợi thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Hòa Lộc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

11. Hội người cao tuổi :  Trương Văn Hương thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã giao. Phụ trách, giúp đở cho  thôn Hòa Sơn phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 
 
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia Phang - Chư Pưh
- Điện thoai: 0914150562 - Email: iaphang.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: ông Trần Hoàng - Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 3
Tổng số lượt truy cập: 97
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png