15-20.png
            Cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Ia Phang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu: Kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong giai đoạn 2015- 2020. 
1.1. Những kết quả đạt được
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tuy còn chậm nhưng đúng định hướng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của xã nhà. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xoá đói, giảm nghèo đạt những kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, thông tin truyền thông tiếp tục có bước phát triển phục vụ nhu cầu nhân dân; quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội tại cộng đồng. Các ngày lễ lớn được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, thiêt thực và tiết kiệm. Việc kiện toàn bộ máy, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định. Công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính đã được quan tâm, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm bắt di động, biến động và phân loại từng đối tượng để quản lý giáo dục kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền xã có nhiều tiến bộ; Công tác Quốc phòng quân sự địa phương đã được cũng cố và kiện toàn đáp ứng được nhu cầu Quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn; Đảng bộ đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất cao. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ được nâng lên. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, công tác dân vận đạt những hiệu quả thiết thực; công tác phát triển đảng viên, xóa thôn, làng trắng chi bộ đạt được những kết quả tích cực; việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” được chú trọng thường xuyên. Hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ, cải cách hành chính triển khai đạt hiệu quả. Mặt trận và các đoàn thể đổi mới nội dung phương thức hoạt động thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố ngày càng vững mạnh.
1.2. Những yếu kém, hạn chế
Chất lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa cao, thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản còn thấp. Thời tiết diễn biến thất thường, giá các mặt nông sản, nhất là hồ tiêu giảm mạnh, đời sống nhân dân trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp và công tác thu ngân sách trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn.Các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn chậm đổi mới, kinh tế hộ gia đình vẫn là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực ở xã, với quy mô sản xuất nhỏ và chưa có sự liên kết, hợp tác với nhau, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm, nhưng vẫn còn khá cao so với quy định còn thiếu bền vững.Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông xảy ra. Công tác tuyên truyền và quản lý đối tượng tại cơ sở và cộng đồng còn chưa chặt chẽ, quản lý các cơ sở hoạt động tôn giáo chưa thường xuyên. Chất lượng hoạt động một số đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1.3. Nguyên nhân đạt được
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan phòng, ban, đơn vị của huyện. Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã có tác động tích cực và được Đảng bộ xã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của xã để cụ thể hóa bằng các chương trình hành động phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Luôn phát huy sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, các ban, ngành trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc trong xã để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là xây dựng Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy, tạo được sự thống nhất trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên.
          1.4. Nguyên nhân yếu kém, hạn chế
Về Khách quan: Trong cơ cấu kinh tế, kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ yếu, còn lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, giá cả thị trường. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 61,7% dân số toàn xã, đang còn nhiều khó khăn về đời sống. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Thời tiết diễn biến thất thường tạo điều kiện cho dịch bệnh trên cây trồng phát triển. Giá cả một số vật tư thiết yếu, nguyên, nhiên liệu tăng cao, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp, không ổn định, đã tác động mạnh đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Về chủ quan: Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh vực còn lúng túng, chưa sâu sát, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, thiếu chủ động, sáng tạo, không chịu học hỏi nên không tham mưu kịp thời và đề ra được các giải pháp có tính đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp từ xã đến thôn, làng chưa đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tâm lý thụ động, ỷ lại vào cấp trên vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ;Hoạt động của bộ máy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và đoàn thể từ xã đến thôn chưa ngang tầm với nhiệm vụ.
1.5. Bài học kinh nghiệm
- Tập trung các giải pháp để giữ vững ổn định chính trị-xã hội là yêu tố hàng đầu để phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy tiềm năng, lợi thế của xã và tranh thủ các nguồn lực để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững.
          - Kịp thời quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo nên sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân.
- Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính tri, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, làng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở xã và đội ngũ cán bộ tại thôn làng có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực công tác và tâm huyết với công việc. Thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XI, XII “về xây dựng Đảng”. Tăng cường hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Phát huy trí tuệ tập thể và vai trò của người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống chính trị.
          - Phải có kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với  điều kiện thực tế của địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
                                                                                                                                  Trần Văn Thanh VHXH
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia Phang - Chư Pưh
- Điện thoai: 0914150562 - Email: iaphang.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: ông Trần Hoàng - Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 6
Tổng số lượt truy cập: 13
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png