Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Chuyên đề thực trạng và giải pháp phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn h

Chuyên đề thực trạng và giải pháp phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chư Pưh năm 2023

Ngày đăng bài: 12/04/2023
Thực hiện phân công của Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH)-Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chư Pưh đối với công tác sinh hoạt Chi bộ Chuyên đề năm 2023. Tôi xin trình bày chuyên đề về “Thực trạng và giải pháp phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT năm 2023 trên địa bàn huyện Chư Pưh”.
Như chúng ta biết: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của nước ta là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực an sinh xã hội, bao gồm: Hưu trí, tử tuất, chăm sóc sức khỏe,.. không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và tất cả các đối tượng trong xã hội có trách nhiệm tham gia.
Công tác phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT là một trong những mục tiêu trọng tâm, mang ý nghĩa thiết thực và quyết định đối với chính sách an sinh xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm, được xem là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta hiện nay… Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT tạo động lực thu hút người dân tham gia BHYT, tiến tới hoàn thành lộ trình BHXH với tất cả người lao động và BHYT toàn dân.
I. Mục đích:
- Thực hiện đúng Luật BHXH, BHYT, các Nghị định, Thông tư, Quyết định và các văn bản hướng dẫn.
- Việc phát triển tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT góp phần công tác đảm bảo an sinh xã hội được hiệu quả hơn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức và người lao động (VC-NLĐ) đang công tác trong ngành BHXH, các đơn vị, địa phương liên quan; Yêu cầu bám sát các nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn người dân thực hiện có hiệu quả chủ trương của của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chư Pưh.
II. Yêu cầu:
- Nắm vững Luật BHXH, BHYT, các Nghị định, Thông tư, Quyết định và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quỹ BHXH, quỹ KCB BHYT.
- Nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ VC-NLĐ đang công tác trong ngành BHXH, yêu cầu bám sát nhiệm vụ  được phân công.
III. Nội dung thực hiện:
Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao chỉ tiêu thực hiện phảo phủ BHYT giai đoạn 2023-2025 trên địa bản toàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu phấn đầu năm 2023 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90%, BHXH đạt 7,24%, BHTN đạt 2,87%.
BHXH huyện Chư Pưh cần tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT
- Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; Tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, BHTN bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH huyện, Chi cục Thuế khu vực Chư Sê–Chư Pưh, phòng Tài chính kế hoạch, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan trong việc trao đổi thông tin, dữ liệu để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phân loại đối tượng tiềm năng để tiến hành tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm mở rộng người tham gia BHXH, BHYT góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.
2. Đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp đúng trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thường xuyên và liên tục, đa dạng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư nhằm đảm bảo các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT; Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài trên Đài Phát thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện, các trang mạng xã hội...; Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, trong đó tập trung tổ chức các hội nghị đối thoại, tư vấn về chế độ chính sách BHXH, BHYT đến các nhóm đối tượng; Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về BHXH, BHYT vào tháng 5 hàng năm (Tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân), xây dựng mạng lưới đại lý thu của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, đảm bảo rộng khắp trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.
- Tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp; Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với người lao động; Thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và lao động làm việc trong khu vực phi chính thức để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ với đội ngũ những người làm công tác truyền thông, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hệ thống đại lý thu tại các Tổ chức dịch vụ thu.
- Tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; Kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH,  BHYT; Bảo vệ quyền lợi của người lao động.
3. Tăng cường công tác phát triển tăng số người tham gia BHXH, BHYT,  BHTN
- Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, thị trấn phát huy trách nhiệm, lãnh đạo các tổ chức, đơn vị tại địa phương mình theo phân cấp, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi của người tham gia; Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.
- Khảo sát, xác định lực lượng lao động đang làm việc ở khu vực phi chính thức trên địa bàn để đề ra các giải pháp vận động lực lượng lao động này tham gia BHXH tự nguyện.
- Tổ chức phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và kê khai nộp thuế thông qua dữ liệu của cơ quan Thuế để xác định số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT đưa vào tham gia theo đúng quy định của luật BHXH, BHYT.
- Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý thu, thường xuyên bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống đại lý thu; Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp; Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến từng đại lý thu.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHYT
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành BHXH, việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHTN tại các doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động nhằm ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.
5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Triển khai thực hiện hệ thống đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực liên quan; Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; Quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.
- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp ý cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia được thụ hưởng đúng, đủ các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH, BHYT.
- Đẩy mạnh đăng ký dịch vụ công cá nhân trực tuyến trong lĩnh vực BHXH; Triển khai rộng rãi sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số.
- Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính kịp thời, đúng quy định, cập nhật thông tin đầy đủ trên Hệ thống phản ánh kiến nghị.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
IV. Khó khăn, tồn tại:
Hiện nay, đội ngũ VC-NLĐ đang công tác trong ngành BHXH còn mỏng, năng lực chuyên môn còn một vài hạn chế.
Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT có xu hướng tăng trưởng chậm, số người tham gia BHXH tự nguyện dừng không tiếp tục tham gia có xu hướng gia tăng; Nguyên nhân, một phần là do thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện trong năm 2022, cùng với đó là ảnh hưởng của dịch bệnh, mức giá hàng tiêu dùng thiết yếu và các sản phẩm đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất của người dân tăng cao gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, thu nhập của người dân.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng chây ì, trốn tránh trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, chậm đóng BHXH, BHYT đối với người tham gia.
Tác động trực tiếp bởi Quyết định số 861 của Thủ tướng và Quyết định 612 của UBDT trong năm 2021…, và một số yếu tố khác.
       V. Kết quả, biện pháp khắc phục:
Tuy vậy, trong thời gian qua để bảo đảm quyền lợi cuả người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; BHXH huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện chặt chẽ các quy trình về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia; Nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với đội ngũ VC-NLĐ cơ quan BHXH, yêu cầu bám sát các cơ sở được phân công, hướng dẫn người dân thực hiện đúng, đủ các quy định, chế độ về BHXH, BHYT.
Trên cơ sở những nguyên nhân, yêu cầu đã nêu, BHXH huyện cần quyết liệt và tích cực nhiều hơn nữa để tổ chức thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:
- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện các giải Pháp hiệu quả để phát triển tăng số người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, đối thoại một cách linh hoạt về chính sách BHXH, BHYT để người dân hiểu và chủ động tích cực tham gia BHXH, BHYT.
- Chủ động tích cực phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các ban ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của UBND huyện.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; Liên thông, chia sẻ dữ liệu với các phòng ban, ngành, các hội, đoàn thể trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên lĩnh vực BHXH, BHTN.
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Chi cục Thuế khu vực Chư Sê–Chư Pưh trong việc rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH để tập trung phát triển, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH đối với người lao động theo quy định pháp luật.
- Phối hợp với Công an huyện, Thanh tra huyện, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các đơn vị liên quan đôn đốc thu nợ BHXH, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể các đơn vị nợ đóng BHXH, BHTN để giảm tỷ lệ nợ BHXH.
Tiếp tục mở rộng mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; Có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; Đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển tăng số người tham gia BHXH, BHYT.
- Phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT báo cáo kết quả với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND huyện theo quy định. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch triển khai mô hình điểm về đóng góp quỹ để tham gia BHYT cho các thành viên hộ gia đình tại các thôn làng, nhằm phát huy vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số,... Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương,..
Nhằm mục tiêu nâng cao trách nhiệm của cơ quan BHXH và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, bảo đảm tiến độ về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết, Quyết định được các cấp giao hàng năm và giai đoạn 2023-2025, BHXH huyện đã tham mưu, xây dựng các kế hoạch công tác, tập trung chú trọng đến công tác trọng tâm phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia vào mạng lưới hệ thống an sinh xã hội. Do vậy, cần bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia được thụ hưởng đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Để thực hiện tốt mục tiêu này, BHXH huyện phải tổ chức đồng bộ cùng một lúc với nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả hơn trong công tác phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT như đã nêu trên trong thời gian tới.
Trên đây là nội dung báo cáo sinh hoạt Chuyên đề của cơ quan BHXH huyện Chư Pưh về việc triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm mục tiêu phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện Chư Pưh năm 2023, mong các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt hôm nay đóng góp ý kiến để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đối với công tác phát triển tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đạt được hiệu quả cao nhất.
Nguồn: BHXH Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 45
Tổng số lượt truy cập: 45
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png