Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Kế hoạch Giám sát “tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu

Kế hoạch Giám sát “tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021

Ngày đăng bài: 10/11/2022
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
Thực hiện Chương trình công tác của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết  số 32/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2022; Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022. Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021.
Đoàn giám sát xây dựng Kế hoạch giám sát, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
Thông qua giám sát, nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021. Làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện có kiến nghị với UBND huyện hoặc các cấp có thẩm quyền, kịp thời thực hiện các giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.
2. Yêu cầu
- Tổ chức hoạt động giám sát theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, cụ thể và hiệu quả; đồng thời không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được giám sát.
- Yêu cầu các đơn vị được giám sát có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản các nội dung giám sát theo kế hoạch giám sát và đề cương gửi kèm; cung cấp thông tin, tài liệu minh chứng có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời của báo cáo.
- Bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch giám sát và tiến độ đã đề ra.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC GIÁM SÁT
1. Đối tượng giám sát: UBND huyện, phòng Nông nghiệp &PTNT huyện và UBND các xã, thị trấn.
2. Nội dung giám sát: Giám sát tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021 (có đề cương gợi ý báo cáo kèm theo).
III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH GIÁM SÁT
1. Thành phần Đoàn giám sát: theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022, gồm các ông (bà) sau:
- Ông Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy vên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng đoàn.
- Ông Vũ Văn Hường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Phó Trưởng đoàn.
Khi giám sát tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, được chia thành 02 tổ, gồm:
1.1. Tổ giám sát số 1:
- Ông Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy vên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Văn Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã Hội HĐND huyện – Tổ Phó
- Ông Rah Lan Lân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị  Ngọc - Phó Ban Pháp chế HĐND huyện - Thành viên;
- Mời đại diện Lãnh đạo Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tham gia cùng đoàn giám sát.
- Ông Nguyễn Như Trường, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện – Thành viên kiêm thư ký.
1.2. Tổ giám sát số 2:
- Ông Vũ Văn Hường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng;
- Ông Đặng Lê Minh – Bí thư Đảng bộ xã Chư Don, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện - Tổ phó;
- Bà Trần Thị Hoàng Anh - Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - Thành viên;
- Ông Phạm Ngọc Kha – Bí thư Đảng bộ xã Ia Le, Thành viên Ban Kinh tế - xã Hội HĐND huyện – Thành viên.
- Mời Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện- Thành viên.
- Bà Vũ Thị Sợi, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện - Thành viên kiêm thư ký.
2. Thời gian và địa điểm giám sát: Dự kiến trong tháng 11 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo riêng)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tại mục 1 phần II của Kế hoạch có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn năm 2019 đến năm 2021 theo đề cương gợi ý báo cáo gửi kèm Kế hoạch này, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 14/11/2022, đồng thời gửi bản Word qua địa chỉ Email: hdndchupuhgialai@gmail.com để tiện cho việc tổng hợp.
2. Yêu cầu các thành viên Đoàn giám sát thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu để có ý kiến trong quá trình giám sát và bố trí thời gian tham gia Đoàn đầy đủ.
3. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát; có trách nhiệm tham mưu, giúp Thường trực HĐND huyện tổng hợp kết quả giám sát tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021.
Trên đây là kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện về tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 1
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png