Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo Chương trình, thời gian, địa điểm “Giám sát tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu t

Thông báo Chương trình, thời gian, địa điểm “Giám sát tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021”

Ngày đăng bài: 28/11/2022
Thực hiện Chương trình công tác của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết  số 32/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2022; Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022; Kế hoạch số 298/KH-ĐGS ngày 09/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc giám sát tình hình thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2019 đến năm 2021. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện thông báo chương trình, thời gian, địa điểm giám sát cụ thể như sau:
I. Thời gian, địa điểm và đơn vị chịu sự giám sát:
1. Thứ Ba, ngày 29/11/2022: Họp Đoàn giám sát để thống nhất một số nội dung chương trình giám sát.
- Thời gian, địa điểm: 8h00’ tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện.
2. Thứ Tư, ngày 30/11/2022: sáng xuất phát lúc 7h30’; chiều xuất phát lúc 13h30’
- Thành phần: Đoàn giám sát bao gồm cả 2 Tổ theo Kế hoạch số 298/KH-ĐGS ngày 09/11/2022 của Thường trực HĐND huyện.
+ 8h00’: Đoàn giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Ia Dreng (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án mô hình để làm việc với đoàn. 9h00’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Ia Dreng.
+ 14h Đoàn giám sát bao gồm cả 2 Tổ theo Kế hoạch số 298/KH-ĐGS ngày 09/11/2022 của Thường trực HĐND huyện; họp tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện để đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình giám sát.
3. Giám sát trực tiếp tại các xã, thị trấn
3.1. Tổ giám sát số 1
- Thành phần theo Kế hoạch số 298/KH-ĐGS ngày 09/11/2022 của Thường trực HĐND huyện
- Thứ Năm, ngày 01/12/2022; sáng xuất phát lúc 7h30’; chiều xuất phát lúc 13h30’
+ 8h00’: Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Ia Hla (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 9h00’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Ia Hla.
+ 14h00’ Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Ia Rong (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 15h30’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Ia Rong.
- Thứ sáu, ngày 02/12/2022; sáng xuất phát lúc 7h30’; chiều xuất phát lúc 13h30’
+ 8h00’: Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Ia Hrú (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 9h00’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Ia Hrú.
+ 14h00’ Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 15h30’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở thị trấn Nhơn Hòa.
2.2. Tổ giám sát số 2
- Thành phần theo Kế hoạch số 298/KH-HĐND ngày 09/11/2022 của Thường trực HĐND huyện
- Thứ Năm, ngày 01/12/2022; sáng xuất phát lúc 7h30’; chiều xuất phát lúc 13h30’
+ 8h00’: Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Ia Blứ (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 9h00’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Ia Blứ.
+ 14h00’ Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Ia Le (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 15h30’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Ia Le.
- Thứ sáu, ngày 02/12/2022: sáng xuất phát lúc 7h00’; chiều xuất phát lúc 13h30’
+ 8h00’: Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Ia Phang (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 9h00’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Ia Phang.
+ 14h00’ Tổ giám sát các dự án, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả việc triển khai các dự án, mô hình theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn Chư Don (đề nghị 01 lãnh đạo UBND xã đi cùng đoàn và liên hệ với Chủ đầu tư dự án, mô hình để làm việc với đoàn. 15h30’ Tổ giám sát làm việc tại Trụ sở xã Chư Don.
II. Giám sát đối với UBND huyện và các phòng ban có liên quan.
1. Thành phần: Đoàn giám sát bao gồm cả 2 Tổ theo Kế hoạch số 298/KH-HĐND ngày 09/11/2022 của Thường trực HĐND huyện
2. Địa điểm, thời gian:
- Thứ Hai, ngày 05/12/2022
+ 14h00’: Đoàn làm việc với UBND huyện và các phòng ban có liên quan (do UBND huyện mời)
+ Địa điểm tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện.
III. Họp đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.
- Thời gian: 8h00’ ngày 12/12/2022 (Thứ hai)
- Địa điểm: tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện.
- Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để Đoàn giám sát tổ chức giám sát theo thông báo này.
- Các thành viên Đoàn giám sát bố trí thời gian tham gia đầy đủ các buổi giám sát; có mặt tại Trụ sở HĐND-UBND huyện trước giờ khởi hành để cùng đi. Nếu vì lý do đột xuất không tham gia cùng đoàn giám sát được, phải báo lại cho Trưởng đoàn biết để điều hành cho phù hợp.
- Đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát trực tiếp đảm bảo thực hiện đúng nội dung kế hoạch, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề đoàn giám sát quan tâm; chuẩn bị tài tiệu khi đoàn giám sát đến làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị.
- Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ với đồng chí Vũ Thị Sợi, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, theo số điện thoại: 0974893989.
- Thông báo này thay cho Giấy mời./.


Xem chi tiết thông báo tại đây

Xem chi tiết kế hoạch tại đây
 
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng số lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png