Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười một

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 18/08/2023
Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan có liên quan tại phiên họp Thường trực HĐND huyện ngày 17/08/2023, Thường trực HĐND huyện thông báo về dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP
- Thời gian: dự kiến 01 buổi (sáng ngày 25/08/2023).
- Địa điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.
II. NỘI DUNG KỲ HỌP
Tại kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xem xét, quyết định nội dung:
1. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án 2- Quy hoạch, sắp sếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023.
2. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện tiểu Dự án 2- Dự án 10: ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và MN thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN huyện Chư Pưh.
III. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC KỲ HỌP
1. Về công tác chuẩn bị nội dung trước kỳ họp
1.1. Văn phòng HĐND - UBND huyện có nhiệm vụ tham mưu Thường trực HĐND huyện chuẩn bị
- Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND huyện để các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức kỳ họp.
- Chuyển tài liệu kỳ họp vào tài khoản QLVBĐH và mục văn bản/HĐND huyện trên trang thông tin điện tử huyện (chupuh.gialai.gov.vn) cho đại biểu nghiên cứu đúng thời gian quy định.
1.2. Các Ban HĐND huyện: có trách nhiệm tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp theo quy định.
2. Công tác chuẩn bị tài liệu
- Giao các cơ quan có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị theo đúng tiêu chuẩn quy trình, quy định; tờ trình, dự thảo Nghị quyết phải được gửi đến Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, để thẩm tra theo quy định. Các Ban HĐND huyện hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 23/08/2023.
- Toàn bộ các văn bản trình ra kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), phải được ký, đóng dấu (trừ dự thảo nghị quyết) và đây là bản chính thức để thẩm tra và trình ra kỳ họp.            
3. Công tác chuẩn bị trong và sau kỳ họp
Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm phân công lãnh đạo, chuyên viên làm thư ký kỳ họp; tổng hợp các ý kiến thảo luận tại hội trường; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết HĐND huyện; tham mưu cho Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục tại kỳ họp; thông báo kết quả kỳ họp; hoàn chỉnh nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, trình Chủ tịch HĐND huyện ký chứng thực, ban hành theo quy định.
Trên đây là Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND huyện, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của Thông báo này./.
 
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 5
Tổng số lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png