Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 05/07/2022
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022).
- Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.
II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.
III. Nội dung chương trình kỳ họp:
 
* Thứ Hai, ngày 11/7/2022
Buổi sáng
1. 8h00’ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (VP HĐND-UBND huyện).
2. Chủ tọa kỳ họp phát biểu Khai mạc kỳ họp (truyền thanh trực tiếp).
3. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

4Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (trình bày tóm tắt).

5. Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (trình bày tóm tắt)

6. Báo cáo tình hình hoạt động của các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 (không trình bày).

6.1 Ban Kinh tế-Xã hội

6.2 Ban Pháp chế

6.3 Ban Dân tộc


7. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 (trình bày tóm tắt).

8. Ban Thường trực UBMTTQ huyện thông báo về tình hình tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 (trình bày).

9. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo (không trình bày)

9.1. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

9.2. Báo cáo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

9.3. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, dự toán thu chi và phân bổ ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

9.4. Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

9.5. Báo cáo tình hình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

9.6. Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

9.7. Báo cáo tình hình cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) 6 tháng đầu năm 2022; giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

9.8. Báo cáo kết quả thu thuế trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022.

9.9. Báo cáo quá trình xây dựng Chợ Trung tâm thị trấn Nhơn Hòa.

9.10. Báo cáo kết quả xây dựng Chợ Ia le.

9.11. Báo cáo kết quả thực hiện Dự án 55 hộ dân di cư tại xã Ia Le.

9.12. Báo cáo kinh phí phòng, chống dịch Covid - 19 năm 2021, dự toán năm 2022.

10. Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (không trình bày).

11. Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác giải quyết án 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (không trình bày).

12. Chi cục Thi hành án Dân sự huyện báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (không trình bày)

13. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 (trình bày).

14. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện qua các đợt giám sát, khảo sát 6 tháng đầu năm 2022 (không trình bày).

15. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (không trình bày).

16UBND huyện báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (trình bày tóm tắt, truyền thanh trực tiếp).

17Thường trực HĐND trình 02 dự thảo Nghị quyết (không trình bày)

17.1. Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

17.2. Dự thảo Nghị quyết về việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.


18. UBND huyện trình 07 dự thảo Nghị quyết (không trình bày)

18.1. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Thủy lợi cơ sở; phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi, nâng cao diện tích đất canh tác được tưới tiêu chủ động, tiết kiệm nước giai đoạn 2022-2025

Tờ trình của UBND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết

18.2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm 2022.

Tờ trình của UBND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết

18.3. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).


Tờ trình của UBND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết

18.4. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng cuối năm 2022

Tờ trình của UBND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết

18.5. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tờ trình của UBND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết

18.6. Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý.

Tờ trình của UBND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết

18.7. Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

19Các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình tại kỳ họp (trình bày)

19.1 Ban Kinh tế-Xã hội
- Báo cáo số 95.
- Báo cáo số 96.
- Báo cáo số 97.
- Báo cáo số 98.
- Báo cáo số 99.
- Báo cáo số 101
19.2 Ban Pháp chế
- Báo cáo số 57.
- Báo cáo số 58.
- Báo cáo số 59.
19.3 Ban Dân tộc: 
- Báo cáo số 48.
- Báo cáo số 49.
- Báo cáo số 51.
- Báo cáo số 52.
- Báo cáo số 53.
- Báo cáo số 54.
- Báo cáo số 55.
- Báo cáo số 57.
20Phát biểu chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.
21. Gợi ý thảo luận
* Thứ Hai, ngày 11/7/2022
Buổi chiều
22. Các đại biểu HĐND huyện và khách mời thảo luận tại tổ (có danh sách phân tổ riêng)
* Thứ Ba, ngày 12/7/2022
Buổi sáng
(truyền thanh trực tiếp)
23. Đại diện các Tổ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Tổ tại Hội trường.
24. Đại biểu thảo luận chung tại Hội trường.
25. Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn
* Thứ Ba, ngày 12/7/2022
      Buổi chiều
26UBND huyện giải trình một số vấn đề cần làm rõ (nếu có)
27Thư ký kỳ họp trình bày các Dự thảo các Nghị quyết.
28Đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
29Chủ tọa phát biểu Bế mạc kỳ họp (truyền thanh trực tiếp).
30. Chào cờ bế mạc kỳ họp.


Ngoài ra các đại biểu có thể xem toàn bộ văn bản, dự thảo tại Kỳ họp tại đây

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png