Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Ngày đăng bài: 15/03/2022
Xét đề nghị của UBND các xã, thị trấn và Trưởng phòng Nội vụ huyện. UBND huyện Chư Pưh ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, với các nội dung sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG
1. Mục đích:
Tuyển dụng công chức xã đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng được yêu cầu, công việc, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu:
- Tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, số lượng cán bộ, công chức được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính, vị trí chức danh, ngành nghề chuyên môn của từng chức danh cần tuyển dụng của từng đơn vị cấp xã.
- Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh cần tuyển dụng.
3. Nguyên tắc tuyển dụng:
- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.
- Bảo đảm tính cạnh tranh.
- Tuyển chọn đúng người có trình độ, năng lực, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định và được bố trí đúng vị trí việc làm của từng chức danh đã đăng ký tuyển dụng.
- Tuyển dụng đủ số lượng công chức xã trong chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng.
II. NHU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng:
Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 là 06 chỉ tiêu, trong đó:
- Chức danh Văn phòng - Thống kê: 03 chỉ tiêu.
- Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (phụ trách lĩnh vực Xây dựng, Đô thị): 01 chỉ tiêu.
- Chức danh Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu.
- Chức danh Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực xã hội) : 01 chỉ tiêu.
(Có bảng tổng hợp nhu cầu kèm theo).
2. Đối tượng dự tuyển:
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Chư Pưh phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 3, Mục II của Kế hoạch này.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 6 của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 1, Điều 1 và Điều 3 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, cụ thể:
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Đáp ứng các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức xã:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.2. Về trình độ:
Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (theo bảng tổng hợp nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển kèm theo Kế hoạch này).
4. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã:
-        Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
-        Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
-        Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4.2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 4.1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
 1. Hình thức: Việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện thông qua thi tuyển.
 2. Nội dung: Việc thi tuyển được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, cụ thể được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;
b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên;
c) Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a, khoản 2.1, mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại khoản 2.2, mục này;
d) Việc chấm thi Vòng 1 thực hiện như sau:
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử huyện;
Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết;
Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm d, khoản 2.1, mục này nhưng không quá 15 ngày.
đ) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo quy định tại điểm d, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2;
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi viết;
c) Thời gian thi: 180 phút;
d) Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 7, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
- UBND cấp huyện thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn nơi có chỉ tiêu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.
 - Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng.
- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo kế hoạch này.
+ Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay). Khi đi nộp Phiếu, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;
Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận trao cho người dự tuyển (biên nhận có đóng dấu treo của Phòng Nội vụ huyện).
Phiếu Đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ huyện Chư Pưh (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và kèm theo bản photo các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.
+ Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng có chỉ tiêu tuyển dụng (tính chung cho toàn huyện), nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
+ Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
+ Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ thông tin về Phiếu đăng ký dự tuyển thì người tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận; Người dự tuyển có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định mà cơ quan tiếp nhận từ chối tiếp nhận Phiếu nhưng không có lý do chính đáng thì người dự tuyển có thể phản ảnh về Thanh tra huyện Chư Pưh (số điện thoại 0388364719).
2. Tổ chức tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 9, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai.
3. Thông báo kết quả tuyển dụng và thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc: Thực hiện theo quy định tại khoản 10 và khoản 11 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 1, Điều 5 Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
4. Lệ phí dự thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG; TÀI LIỆU ÔN TẬP
1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, tài liệu ôn tập:
Do Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện quyết định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ huyện và đăng tải trên website của UBND huyện tại địa chỉ http://chupuh.gialai.gov.vn để mọi cá nhân có liên quan được biết và thực hiện (có thông báo cụ thể sau).
2. Thời gian tổ chức: Sẽ do Hội đồng tuyển dụng của công chức cấp xã của huyện thông báo cụ thể sau.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã:
1.1. Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã và Ban giám sát.
1.2. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện có trách nhiệm giúp UBND huyện tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn bảo đảm theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả tuyển dụng; tổng hợp kết quả thi tuyển, báo cáo UBND huyện quyết định phê duyệt; các thành viên Hội đồng tuyển dụng thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.
1.3. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp số ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1 của Nghi định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.
2. Phòng Nội vụ:
- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện; tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức xã năm 2022 theo quy định.
- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, Ban giám sát; trình Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng theo quy định.
- Tham mưu UBND huyện thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nội dung khác để tổ chức thực hiện theo quy định. Cử công chức tham gia tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; tổng hợp danh sách dự tuyển theo quy định. Niêm yết công khai thông báo tuyển dụng công chức xã tại trụ sở làm việc của UBND huyện, Phòng Nội vụ để thí sinh và nhân dân biết.
- Tiếp nhận, kiểm tra Phiếu dự tuyển đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định. Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, không đủ điều kiện dự tuyển và ghi thành tệp tin dữ liệu tổng hợp gửi về Hội đồng tuyển dụng của huyện.
- Tổng hợp kết quả thi tuyển để Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả kỳ thi.
- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập dự toán kinh phí bổ sung trình UBND huyện xem xét, quyết định bổ sung để phục vụ cho công tác thi tuyển kịp thời, theo đúng quy định.
- Giải quyết và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi tuyển theo thẩm quyền.
- Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã.
3.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo trình UBND huyện cấp bổ sung kinh phí để thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.
- Thực hiện các nội dung khác có liên quan theo sự phân công của UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện.
4. Công an huyện: Có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ tuyển dụng công chức cấp xã diễn ra an toàn và trật tự giao thông được đảm bảo.
5. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Bố trí công chức tham gia các tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tuyển dụng do Ủy ban nhân dân huyện giao.
6. Trung tâm Y tế huyện: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch công tác Y tế phục vụ Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện, các bộ phận phục vụ Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện và các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện:
Đăng tin, đưa tin Kế hoạch này và các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện trên báo, đài, Cổng thông tin điện tử theo quy định.
8. Đề nghị Điện lực huyện: Cung cấp điện thông suốt các địa điểm làm việc của Hội đồng tuyển dụng trong suốt thời gian diễn ra tuyển dụng công chức cấp xã của huyện.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 4
Tổng số lượt truy cập: 126
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png