Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá công tác CCHC và

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá công tác CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 06 tháng cuối năm 2023

Ngày đăng bài: 21/07/2023
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Chỉ số chỉ đạo điều hành của CCHC lồng ghép với chỉ số tính năng động trong DDCI được xét nhất quán từ cấp xã tới cấp huyện cụ thể là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành, vì vậy yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các địa phương nghiêm túc nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ.
- Giao Trung tâm Văn hóa-Thông tin&Thể thao huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC- DDCI; bám sát vào 10 nội dung tuyên truyền trong kế hoạch tuyên truyền.
- Giao UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai 10 nội dung tuyên truyền trong kế hoạch tuyên truyền tại bộ phận một cửa, phải thực hiện đúng, đầy đủ, tuyên truyền, vận động người dân phải dễ hiểu, dễ nắm bắt.
- Bộ phận Một cửa các cấp khẩn trương thay đổi nhận diện Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo hướng dẫn mới của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7/2023.
- Cổng/trang thông tin điện tử cấp huyện/cấp xã phải có chất lượng; yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường đưa thông tin cần thiết lên trang thông tin điện tử của địa phương; giao Phòng Văn hóa-Thông tin chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung này, báo cáo hàng tuần để UBND huyện biết và chỉ đạo; trong đó chú trọng cần hình thành các cây thư mục cụ thể theo từng ngành (Khối Đảng, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể...) nhằm chia tách ra cho rõ ràng; phối hợp với các đơn vị Khối Đảng, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTT QVN và các đoàn thể, để kịp thời đăng tải các thông tin của các khối đầy đủ để tăng tính công khai minh bạch.
- Phòng Nội vụ khẩn trương tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính hoàn thành ngay trong quý 3/2023; rà soát chi tiết 44 nhiệm vụ CCHC, báo cáo UBND huyện hàng tuần về nội dung này. Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND-UBND huyện: Mỗi đơn vị cử một chuyên viên chuyên trách theo dõi nhiệm vụ CCHC toàn huyện.
- Về công tác kiểm tra đột xuất CCHC: Phòng Nội vụ tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất tại Bộ phận Một cửa các cấp, chú trọng nội dung có ghim hồ sơ hay không và mở rộng ra kiểm tra cả các phòng, đơn vị huyện.
- Đối với các xã chưa xây dựng kế hoạch khắc phục chỉ số DDCI giao Phòng Tài chính-Kế hoạch theo dõi, tổng hợp, nếu đến hết tháng 7/2023 các địa phương chưa hoàn thành đề xuất UBND huyện làm việc.
2. Công tác Cải cách thể chế: có liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và kiểm soát và phát hành văn bản; tiếp tục giao Phòng ư pháp tham mưu thực hiện, yêu cầu không để xuống điểm chỉ số năm 2023.
3. Công tác cải cách thủ tục hành chính
- Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức rà soát HC để gửi tỉnh; hoàn thành trong tháng 8/2023.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt vấn đề chậm hồ sơ giải quyết, thực hiện đầy đủ việc xin lỗi công dân đầy đủ (nhất là đơn vị: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai chưa thực hiện); yêu cầu các đơn vị địa phương có hồ sơ chậm đều phải báo cáo giải trình về UBND huyện (yêu cầu thủ trưởng đơn vị ký báo cáo), gửi Phòng Nội vụ tổng hợp để gắn trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ với kết quả đánh giá thi đua cuối năm thủ trưởng, đơn vị để xảy ra trễ hẹn hồ sơ với lý do chủ quan sẽ không đủ điều kiện xét lao động tiên tiến (Giao Phòng nội vụ kiểm soát nội dung này).
- Trong tiêu chí minh bạch, chi phí không chính thức, chi phí thời gian: Đề nghị các ngành, địa phương khi tiếp dân phải cử người hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người dân.
- Yêu cầu Phòng Tài nguyên-Môi trường thực hiện tất toán dữ liệu các công trình đo đạc địa chính đã hoàn thành, hoàn thành trong tháng 7/2023.
- Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công chức Địa chính- XDMT giải đáp cho người dân các nội dung vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, hạn chế giới thiệu người dân tới Phòng Tài nguyên-Môi trường để giải đáp thay các nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã; cần phải kiểm soát lại Công chức Địa chính-XDMT của địa phương, không buông lỏng để xảy ra sai phạm.
- UBND huyện nghiêm túc phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện trong công tác số hóa kết quả giải quyết hồ sơ, các cơ quan, đơn vị báo cáo giải trình kiểm điểm về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp đánh giá cuối năm), thực hiện trước ngày 30/7/2023.
- Bưu điện huyện phải thể hiện trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, có thái độ thân thiện hơn khi tiếp xúc với người dân; trong thời gian tới phải tăng cường người để kiểm soát hồ sơ, không để người dân phải đi lại nhiều lần; kịp thời theo dõi, tổng hợp các tồn tại trong việc giải quyết, chậm trễ trả hồ sơ ở các đơn vị, báo cáo UBND huyện hàng tuần tại buổi giao ban Bộ phận một cửa huyện.
4. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách công vụ: Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác rà soát, luân chuyển, điều động bổ nhiệm cán bộ công chức, không để tình trạng bổ nhiệm chậm. Lưu ý với cán bộ, công chức chưa đủ chuẩn, thì đề xuất bố trí cho phù hợp (nhất là cấp xã); tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, quy chế làm việc.
5. Công tác tài chính công: Phòng Tài chính-Kế hoạch khẩn trương khắc phục vấn đề báo cáo tài chính công và tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác giải ngân năm 2023.
6. Công tác chính quyền điện tử
- Đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục cử người hướng dẫn người dân thực hiện DVC trực tuyến.
- Các đơn vị: Công an huyện, Phòng Lao động-TBXH, Phòng Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, nghiên cứu nội dung yêu cầu các hồ sơ có thể gửi trực tuyến thì bắt buộc thực hiện bằng hình thức trực tuyến (như nội dung thi đua khen thưởng cấp huyện thực hiện nhiều năm).
- Công an huyện tăng cường xử lý các vướng mắc khi triển khai Đề án 06 như: Nhiều người dân chưa nhận dc mã OTP xác nhận để kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện ngay trong tháng 7 tổ chức họp để đánh giá những vướng mắc của Đề án 06 bằng hình thức họp trực tiếp.
- Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xóa email không còn sử dụng và văn bản chỉ đạo các email được cấp phải thực hiện đổi mật khẩu theo yêu cầu của tỉnh để đảm bảo an toàn, bảo mật.
7. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại nội dung báo cáo phục vụ kiểm tra Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh; yêu cầu việc thực hiện sát thực tế, tình hình công tác triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị địa phương; tổng hợp về UBND huyện để xem xét; chuẩn bị các điều kiện làm việc với đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh; nhất là hồ sơ và các thành phần liên quan.
8. Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện chỉ đạo, định hướng những cá nhân được BCĐ CCHC tỉnh gửi phiếu điều tra xã hội học nên đánh giá khách quan, trung thực, hạn chế làm khó gây ảnh hưởng tới chỉ số CCHC cấp huyện trong điều tra xã hội học.
9. Đề nghị những báo cáo giải trình, phải có chi tiết nội dung việc khắc phục các hạn chế gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp).
Xem chi tiết tại đây
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 6
Tổng số lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png