Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Phổ biến giáo dục pháp luật > Tin tức-Sự kiện > Tăng cường hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022-20

Tăng cường hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng bài: 06/12/2021
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác này càng có vai trò quan trọng về nhiều mặt. Chính vì vậy, sau khi Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới đất nước và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm và được coi là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư đã xác định rõ: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là trách nhiệm của các ngành, các cấp. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”. 
Vì vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện xây dựng Đề án PBGDPL nhằm bảo đảm đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự phát triển ổn định, bền vững của công tác này, cũng như hội nhập với xu thế chung của thế giới trong việc bảo đảm quyền con người, quyền được phổ biến, giáo dục và tiếp cận thông tin pháp luật của người dân.
Thông qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. UBND huyện mong muốn Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống sinh hoạt, học tập của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ và Nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi, vi phạm pháp luật; từng bước tạo bước phát triển mới trong công tác PBGDPL, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng cao dân trí pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025:
- 100% các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành được tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.
- 100% đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên, Hòa giải viên cơ sở được cung cấp tài liệu pháp luật và tập huấn bồi dưỡng kỹ năng.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
- 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác, theo yêu cầu nhiệm vụ.
- Trên 95% đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại các vùng có điều kiện khó khăn được phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Khuyến khích cơ quan, đơn vị xây dựng các trang thông tin về PBGDPL; Duy trì các trang thông tin điện tử, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể do mình quản lý.
- 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Để thực hiện được các mục tiêu đó, cần thiết phải kịp thời rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. Đội ngũ cán bộ, công tác làm công tác PBGDPL là nền tảng, là cốt yếu cho sự thành công của mọi yếu tố, đội ngũ cán bộ giỏi, năng nổ, nhiệt huyết sẽ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất, có chiều sâu, lan toả mạnh mẽ đến đông đảo bộ phận quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới, hội thi tìm hiểu pháp luật đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tổ chức các hoạt động PBGDPL. Từ đó, hoạt động PBGDPL không bị giới hạn về không gian, tạo sự lan toả rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống; nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước; giúp người dân dễ dàng, thuận lợi trong khai thác, sử dụng pháp luật để bảo vệ và thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý./.
Tiến Dũng

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png