Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng > ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC BẢN CHẤT KHOA HỌC, CÁCH MẠNG, Ý NGHĨA

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC BẢN CHẤT KHOA HỌC, CÁCH MẠNG, Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày đăng bài: 30/06/2023
Tóm tắt: Bài viết tập trung luận giải những luận điệu sai trái, thù địch nguy hiểm của các thế lực phản động phủ nhận, xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó để nêu ra một số vấn đề cần thực hiện để đấu tranh, phản bác; trước hơn hết là nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; cuối cùng là xác lập luận cứ phản bác những quan điểm phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.
Từ khóa: đấu tranh, phản bác; sai trái thù địch; Đại hội XIII, chủ nghĩa Mac – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Những năm gần đây, bằng các hoạt động vô cùng tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, thoái hóa, biến chất, có nhận thức chính trị thấp kém đã đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ định bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; xuyên tạc, phủ định quan điểm, đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, phủ định bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa Mác –Lê nin xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết để vu khống, xuyên tạc nhằm “kết thúc” triết học Mác – Lênin. Như đồng chí  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng viết “trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ cho rằng chúng ta đã chọn sai đường, cần phải đi con đường khác”[1]. Mục đích cuối cùng mà chúng hướng đến là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, tức là phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, khi Đảng ta còn non trẻ nhưng đã thể hiện là một chính đảng chân chính, cho đến Hội nghị Trung ương VI (3-1989), tiếp tục khẳng định “Chủ nghĩa Mác - Lê Nin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”([2]) . Đại hội VII của Đảng năm 1991 tiếp tục khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nan cho hành động”. Đến Đại hội X (2006), nghị quyết Trung ương 5 tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng, lý luận “củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển  chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ chí Minh” đến Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”[3].
Trên tinh thần các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là tinh thần Đại hội XIII của Đảng, để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới hiện nay, cần chú ý tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau đây:
1. Nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ gay gắt, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt với nhiều hình thức, chúng chống phá trực tiếp về hệ tư tưởng, ý thức hệ chính trị của Đảng và chúng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, “vừa phi lịch sử, vừa phi lôgíc”, hoặc chỉ đúng trong quá khứ và không phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Thậm chí “một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”[4].  Do đó, mọi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần chủ động, kịp thời trong nhận diện đấu tranh xem đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài, liên tục; phải có lý luận sắc bén, thuyết phục cao để khẳng định, bảo vệ tính đúng đắn, tính cách mạng, tính khoa học của nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và đặc biệt sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp điều kiện thực tiễn của đất nước và của từng địa phương nhằm đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.  
Tăng cường việc nghiên cứu, học tập toàn diện, tuyên truyền, phổ biến những giá trị có sức sống bền vững và cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cấp thiết. Do đó, Đảng và hệ thống chính trị cần phải bổ sung, phát triển để làm sáng tỏ, làm giàu thêm bản chất cách mạng, khoa học vốn có của triết học Mác –Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hoang mang, dao động, mất phương hướng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần học tập, tiếp thu, quán triệt, vận dụng sáng tạo những nguyên tắc, phương pháp luận triết học Mác – Lê Nin mà Hồ Chí Minh đã vận dụng vận dụng sáng tạo. Bởi tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc”[5]; những di sản chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Hồ Chí Minh có giá trị trường tồn để hôm nay và mai sau cứ mãi tiếp tục truyền bá sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nghiên cứu, học tập, vận dụng các nội dung: về xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng, về học thuyết giá trị thặng dư và các quy luật kinh tế, về hình thái kinh tế - xã hội, mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, giữa giai cấp và dân tộc; ý thức xã hội, xây dựng ý thức xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay;  vấn đề dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về xây dựng Đảng cầm quyền và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về đạo đức, phong cách, tư tưởng về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền và những điều kiện phát triển, về Nhà nước xã hội chủ nghĩa và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về đạo đức cách mạng, về đổi mới và đối ngoại... Chính vì vậy, việc “ Giáo dục trong Đảng và trong nhân dân kiên trì mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở quán triệt năm nguyên tắc và những chính sách đổi mới của Đảng”[6].
Với tinh thần đó, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phải học tập lý luận chính trị - tư tưởng, lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thật hiệu quả và sâu sắc hơn. Bởi triết học Mác -Lê Nin là một học thuyết triết học phát triển; học thuyết xuất phát từ con người và cũng nhằm mục đích giải phóng con người… hiện nay các đảng chân chính vừa kiên trì lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin về chủ nghĩa xã hội, vừa vận dụng phát triển sáng tạo lý luận đó phù hợp với thực tiễn dân tộc và thời đại. Thực tiễn đổi mới ở đất nước ta cho thấy điều này. Thực tiễn, các đảng phái chính trị đều phải lựa chọn những tư tưởng, lý luận cụ thể để tổ chức, lãnh đạo và cầm quyền một xã hội phát triển. Việc chọn lựa một hệ tư tưởng là một tất yếu, nó đại diện cho tầng lớp hay một giai cấp nhất định và phản ánh sự kế thừa đi lên tiến bộ trên nền tảng đặc trưng của mỗi quốc gia, dân tộc. Với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, nhân văn với những giá trị về giải phóng dân tộc và con người, với năng lực trí tuệ cao Hồ Chí Minh đã có điều kiện tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Hồ Chí Minh đã vận dụng thế giới quan và phương pháp luận cách mạng, khoa học  của chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, mang tính bước ngoặt về tư tưởng. Như vậy, “các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tinh hoa văn hóa của nhân loại và chủ nghĩa Mác – lê Nin đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh”[7].
Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phải thấm nhuần sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Theo Hồ Chí Minh, cần phải quán triệt làm cho “ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy” để họ vận dụng trong thực tiễn công tác và đời sống. Thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời bởi vì những giá trị có ý nghĩa bền vững không thể phủ nhận về: Phương pháp biện chứng duy vật trong lý luận kinh điển là sự kết tinh toàn bộ những giá trị tinh hoa của lịch sử phát triển quan điểm duy vật của nhân loại.  Nhân loại đã biết tới nhiều phương pháp nhận thức khác nhau nhưng chưa có phương pháp nào có thể thay thế được phương pháp biện chứng duy vật của triết học Mác – Lê Nin; trong đó, chủ nghĩa xã hội không chỉ là sự phát triển tất yếu theo quy luật mà còn là ước vọng ngàn đời của nhân dân các dân tộc trên thế giới về một xã hội phồn vinh, hạnh phúc như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm”[8], vì thế mà lý luận này có giá trị bền vững hiển nhiên, không thể phủ nhận.
2. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới
Nhiều năm qua có nhiều nghị quyết về lý luận chính trị ban hành, đạt kết quả quan trọng; trong đó, kể đến Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới với 03 mục tiêu, 03 quan điểm, 03 nhiệm vụ, giải pháp. Chỉ thị đã ban hành được 05 năm được các cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở từng cấp ủy. Đồng thời, xác định công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị.
Nhìn lại những thành tựu của 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 33 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại. Do đó, để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, cung cấp thêm sức sống mới cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thường xuyên gắn lý luận với giải quyết những vấn đề của thực tiễn đất nước và xuất phát từ thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Luôn trau dồi tri thức lý luận và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế. Tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân. Không ngừng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đảm bảo hiệu quả thiết thực và chất lượng tốt nhất. Từ đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ hiểu rõ mà còn tin tưởng làm theo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3. Xác lập luận cứ đấu tranh, phản bác những quan điểm phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch
Những năm qua, các thế lực thù địch tăng cường kích động, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là trên một số diễn đàn, nhất là các trang mạng xã hội xuất hiện các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta”. Các chủ thể của các tổ chức phản động ở nước ngoài như: Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tổ chức “Triều đại Việt”, tổ chức “Việt Tân”, “Đường mới”…..các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trong nước, các đối tượng có nhận thức chính trị thấp kém…. Các luận điệu xuyên tạc trọng tâm chống phá là nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng - chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – là “mũi đột phá”, “thọc sâu” hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” để dần dần hệ tư tưởng tư sản vào, tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa; hay họ cho rằng: “việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một sai lầm”. Âm mưu vô cùng thâm độc của chúng là bằng các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc để gây hoang mang, chia rẽ trong quần chúng nhân dân để từ đó phá hoại chính trị, tư tưởng, phá hoại niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Những luận điệu nêu trên tuy không mới nhưng được thực hiện theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, lại thường xuyên đưa lên mạng xã hội, Blog cá nhân, Youtube... . Ngoài những chiêu bài cũ như phổ biến các giá trị “dân chủ”, “tam quyền phân lập”, “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, các thế lực thù địch còn sử dụng phương thức chống phá mới như: tán dương, ủng hộ các đối tượng “tự diễn biến” để thực hiện ý đồ chuyển hóa chế độ xã hội ta, chúng lợi dụng vào những thời điểm đất nước có những sinh hoạt chính trị quan trọng nên rất độc hại, nguy hiểm, dễ gây hoang mang, dao động, mất niềm tin vào Đảng và chế độ trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Bằng sự nghiên cứu, tìm tòi, khảo nghiệm, thấu hiểu được hoàn cảnh dân tộc, kinh qua thực tiễn và học hỏi lý luận, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, coi đó là “cẩm nang” cho dân tộc tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; về bản chất, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác – Lê Nin, là sự thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo quan điểm phương pháp luận macxit vào điều kiện cụ thể của nước ta. Thế nhưng vẫn có nhiều luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ngay từ khi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc cho đến ngày nay.
Việc tổng kết lý luận và thực tiễn trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng là luận cứ khoa học nhằm chứng minh chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu thế của thời đại, với đặc điểm lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, đáp ứng khát vọng của nhân dân ta., trong suốt quá trình hơn 90 năm lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua nhiều bước ngoặt và thử thách của lịch sử nhưng Đảng vẫn khẳng định: “Kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là bài học kinh nghiệm quý báu của cách mạng Việt Nam. Sự vận động và không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam”[9].
Tóm lại, dù cho thế giới còn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất trắc, khó lường với diễn biến phức tạp của mối quan hệ song phương hoặc đa phương: “Thế giới còn nhiều đổi thay, song tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong kho tàng văn hóa nhân loại”. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nan, là ánh sáng soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta đi tới thành công, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và thời đại với mục đích cuối cùng làm cho dân giàu, nước mạnh, nhân dân được tự do, hạnh phúc; “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[10].
Nguyễn Thị Hiền
 

[1] Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện toàn tập, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007, tập 49, trang 590.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội 2021, tr.109.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội 2021, tr.168.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H2007, tr51.
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam , Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1989, tr 11.
[7] Hồ Chí Minh toàn tập, NXb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2001, trang 15.
[8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội 2011, tr.563.
[9] Vũ Văn Hiền (Chủ biên), Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội 2022, tr.344.
[10] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.112.

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 7
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png