Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng > Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng bài: 06/01/2023
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cấp bách, trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có vai trò, vị trí hết sức quan trọng gắn với công tác  xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Trong những năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, và sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo, định hướng và  phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện; Thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai và  ở địa phương... Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp và đổi mới nội dung, hình thức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng sâu rộng đến quần chúng nhân dân.
Thời gian tới, để tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp:
Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể;
Công tác tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp; bảo đảm tính trung thực, khách quan; Gắn tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; 
Công tác tuyên truyền cần được thực hiện một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức; phù hợp với từng đối tượng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị.
Nội dung tuyên truyền: Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…Trong đó, nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”, nhất là khái niệm về hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; 09 nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực; 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống tiêu cực, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
Tuyên truyền kết quả 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022; Tuyên truyền chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Phân tích, làm rõ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;    
Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị;
Tuyên truyền kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước của tỉnh và của huyện, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, nhằm góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nắm bắt thông tin kịp thời nhằm tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp chỉ đạo phù hợp, đạt hiệu quả.
Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 
Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả xấu; đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước ta
          Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; các website, Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn; trên Internet, mạng xã hội; tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, panô, áp phích, bảng điện tử, màn hình điện tử…); thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội
Với việc thực hiện tuyên truyền đồng bộ những nội dung và giải pháp trên, tin tưởng rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trần Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 7
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png