Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng > Tăng cường tuyên truyền về bảo đảm an ninh kinh tế

Tăng cường tuyên truyền về bảo đảm an ninh kinh tế

Ngày đăng bài: 20/09/2023
Bảo đảm an ninh kinh tế là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng một số nội dung  tuyên truyền cụ thể như sau:
Các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 05 tháng 01 năm 2017  của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.
Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tuyên truyền Chỉ thị 12-CT/TW gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.
Tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản sau:
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm quan trọng của Đảng về bảo đảm an ninh kinh tế; vai trò của an ninh kinh tế trong an ninh quốc gia; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2021 - 2025), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) của đất nước và địa phương.
Kết hợp tuyên truyền Chỉ thị 12-CT/TW với tuyên truyền quan điểm, chính sách, pháp luật về quốc phòng - an ninh, bảo đảm an toàn thông tin kinh tế, bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật quân sự trên lĩnh vực kinh tế; nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tuyên truyền các chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, thu hút các nguồn lực và phát huy lợi thế, tiềm năng của ngành, địa phương.
Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình tư tưởng nhân dân, doanh nhân, người lao động, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai giải pháp ổn định tình hình, không để hình thành các “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện.
Tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân. Tăng cường tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng, thành tựu kinh tế - xã hội đất nước, địa phương của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội.
                                                                             Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 5
Tổng số lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png