Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng bài: 30/11/2020
UBND huyện đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác CCHC đúng tiến độ, hiệu quả. Phổ biến, quán triệt và ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC.

4.jpg
Về kiểm tra cải cách hành chính: Năm 2020, kiểm tra trực tiếp tại 03 cơ quan chuyên môn và 09 UBND các xã, thị trấn. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra CCHC tại các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2020, đã quan tâm, chỉ đạo và đã có những chuyển biến tích cực; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC hằng năm.   
Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC đã được các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn duy trì thường xuyên và quan tâm triển khai trên các phương tiện thông tin, hình thức, biện pháp tuyên truyền. Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện in nội dung tuyên truyền ở mặt sau của Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đã đăng tải 15 tin, bài liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC, tra cứu TTHC trên zalo, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thực hiện xây dựng phóng sự về lợi ích của việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân biết, thực hiện; lồng ghép tuyên truyền giới thiệu về TTHC, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tới mọi tầng lớp nhân dân thông qua các buổi tuyên truyền lưu động tại cơ sở; Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính.
Về cải cách thủ tục hành chính
UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn duy trì việc niêm yết, công khai các TTHC tại trụ sở làm việc, trên Cổng/Trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã, tại Bộ phận một cửa để người dân, doanh nghiệp tra cứu, áp dụng về TTHC; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiến hành sửa đổi, niêm yết theo đúng quy định, đã niêm yết tại Bộ phận một cửa UBND huyện: 321 TTHC và bộ phận một cửa các xã 172 TTHC, thị trấn Nhơn Hòa: 173 TTHC.
Hồ sơ sơ một cửa điện tử, hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích: đảm bảo 100% hồ sơ được công khai tiếp nhận và giải quyết: Có 251 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 (đạt 24,35%); Có 1031 hồ sơ được tiếp nhận và trả qua dịch vụ Bưu chính công ích (đạt 100%); xã Ia Hrú thí điểm chuyển giao qua dịch vụ Bưu chính công ích có 1321/1.887 hồ sơ (đạt 70%).

5.jpg
Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 24/11/2020): Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 9.521 hồ sơ (cấp huyện: 1031 hồ sơ, cấp xã: 8.490 hồ sơ). Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết: 9.270 hồ sơ (cấp huyện 963 hồ sơ, cấp xã 8.484 hồ sơ). Trong đó: Đúng hạn 9.378 hồ sơ (cấp huyện: 922 hồ sơ, cấp xã: 8.456 hồ sơ). Trễ hạn 69 hồ sơ (cấp huyện 41 hồ sơ, cấp xã 28 hồ sơ). Số hồ sơ đang giải quyết 74 hồ sơ (cấp huyện: 68 hồ sơ, cấp xã: 06 hồ sơ). Có 69 hồ sơ trễ hạn, trong đó, cấp huyện 41, cấp xã 28; đã thực hiện xin lỗi tới công dân và cập nhật phiếu xin lỗi trong hệ thống Một cửa điện tử.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Công tác rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, thực hiện phân cấp quản lý theo đúng quy định. Đã giải quyết tinh giản biên chế, trong đó: 09 viên chức sự nghiệp giáo dục, 01 cán bộ cấp xã. Việc triển khai kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 03 đợt, tại 18 cơ quan, đơn vị; qua đó, Tổ kiểm tra đã đề nghị UBND huyện xử lý những cá nhân vắng mặt không có lý do tại cơ quan, đơn vị trong giờ làm việc.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Công tác rà soát, sắp xếp lại công chức, viên chức cấp huyện phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ: UBND huyện đã rà soát, tổng hợp Danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp năm 2021 gắn với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tinh giản vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã triển khai 04 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100% kế hoạch.
Cải cách tài chính công: 100% cơ quan hành chính Nhà nước của huyện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, 100% các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Đến nay, đã có 19/19 cơ quan chuyên môn đã được giao quyền tự chủ theo quy định. Có 37/37 (đạt 100%) đơn vị sự nghiệp công lập do huyện quản lý được giao quyền tự chủ tài chính, đã mở rộng và đa dạng hoá các loại hình cung ứng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị, bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm.
Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Hiện nay trên địa bàn huyện có 226 cán bộ, công chức (kể cả công chức cấp xã) được trang bị 279 máy vi tính, 155 máy in, 23 máy scan, 01 máy chủ...Tỷ lệ máy tính/công chức đạt 01CBCC/01 máy. 100% máy tính được kết nối mạng LAN, WAN, Internet. Ngoài ra tại bộ phận “một cửa” huyện được trang bị đầu tư hệ thống bấm số tự động, màn hình tra cứu thông tin giúp cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch thuận tiện. Hệ thống mạng WAN do Trung tâm Công nghệ thông tin thiết lập được kết nối với 28 đơn vị. Tiếp tục đảm bảo vận hành tốt hệ thống Hội nghị trực tuyến; trong năm 2020 đã mở rộng họp trực tuyến tới 05 điểm cụm tại các xã, thị trấn (thêm 01 điểm cầu tại xã Ia Dreng và 04 điểm cầu năm 2019: điểm cầu Nhơn Hòa, điểm cầu Ia Le, điểm cầu Ia Hrú và điểm cầu Ia Hla).
Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành được vận hành, hoạt động ổn định đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Đến nay đã được sử dụng chính thức tại 28 cơ quan, đơn vị huyện và 09 UBND các xã, thị trấn. 100% văn bản đến, văn bản đi tại UBND huyện, các phòng, ban đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn (trừ văn bản mật) được số hóa, ký số (100% văn bản đi được ký số) và nhập trên hệ thống QLVBĐH. Trong năm 2020, có 30 nhiệm vụ của UBND tỉnh giao 29 nhiệm vụ hoàn thành đúng hẹn, 01 nhiệm vụ đang thực hiện trong hẹn. Đã đăng ký cho 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; 95% tài khoản được sử dụng, có trên 92% hộp thư được sử dụng thường xuyên. Cổng/Trang thông tin điện tử huyện/xã được duy trì ổn định, thông tin kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện và của các cơ quan nhà nước, bình quân 03 tin, bài, văn bản mới/ngày. 100% các phòng ban, đơn vị áp dụng thường xuyên và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2015. Số lượng UBND cấp xã đã công bố phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 9001:2015: 9/9 (100%) đơn vị cấp xã.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png