Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > UBMTTQ huyện Chư Pưh: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc

UBMTTQ huyện Chư Pưh: Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc

Ngày đăng bài: 17/11/2023
Xác định củng cố, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Chư Pưhđã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nư­­ớc, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
 
dai-doan-ket.png
Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức ở khắp các thôn, làng trên địa bàn huyện

 
Phát huy vai trò của khối Đại đoàn kết dân tộc, nhiều năm qua UBMTTQ huyện Chư Pưh luôn phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức đoàn thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.Hàng năm vào ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11),  MTTQ huyện chỉ đạo và hướng dẫn 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, các hoạt động biểu dương cá nhân tiêu biểu, khu dân cư tiên tiến xuất sắc, ký cam kết thi đua, tặng nhà đại đoàn kết. Thông qua việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, tự lập cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Chính vì vậy, người dân đã hiểu sâu sắc hơn về cuộc vận động, đã cùng nhau đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng thu nhập bình quân đầu người. Chị Rmah H’Tun - thôn Tao Chor, xã Ia Hrú cho biết: "Trong những năm qua, được sự tuyên truyền của UBMTTQ xã về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân chúng tôi luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, mọi người trong thôn luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn và cùng nhau ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao”.
​Cùng với việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua tích cực lao động sản xuất tại các khu dân cư trên địa bàn. MTTTQ huyện còn đặc biệt chú trọng tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, huyện đã chỉ đạo cho các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai xây dựng các làng văn hoá và tuyên d­­­ương làng văn hoá, gia đình văn hóa tiêu biểu hằng năm. Qua đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” hàng năm và bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đến nay, toàn huyện đã có 13.985 gia đình văn hóa, đạt 80%; 69/74 thôn làng văn hóa, đạt 93,2%; 92/98 cơ quan, đơn vị công sở văn hóa, đạt 92,85%. 74/74 thôn làng có Hương ước, Quy ước phát huy được hiệu quả. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2023, UBMTTQ đã vận động 13.985/17.476 đăng ký gia đình văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, lễ hội và mừng thọ theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị đã đi vào nền nếp và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Đến nay, các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, giảm hẳn tình trạng ăn uống linh đình. Trong việc tang, các gia đình thực hiện tốt quy ước, hương ước của  địa phương và thực hành tiết kiệm.  Cùng với đó, MTTQ huyện đã  phát huy vai trò nòng cốt, gắn thực hiện 6 tiêu chí của khu dân cư văn hóa với chương trình xây dựng Nông thôn mới. Nhờ vậy, hiện nay toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Đặng Văn Quảng - CT UBMTTQ xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cho biết: ​“Xác định vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đến đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn xã, trong thời gian qua, ủy ban MTTQVN xã Ia Hrú đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, góp phần giảm hộ nghèo, làm cho bộ mặt xã Ia Hrú thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên”.
​Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và nhà nước. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Qua đó, đã khẳng định vị trí, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận các cấp, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. ÔngThạchVănLam– Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Chư Pưh nói: ​“Trong năm qua, Mặt trận Tổ Quốc huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều phong trào sôi nổi, đặc biệt các phong trào về Đại đoàn kết dân tộc, từ đó tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới, thời gian tới, UBMTTQ huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, để tăng cư­­ờng củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hư­ớng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân c­ư”, cuộc vận động “Ngày vì ng­ười nghèo”,  gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nư­­ớc, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đ­­ường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà n­­ước, tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp"
​Bằng sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ huyện đã huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà huyện đã đề ra. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương giàu đẹp.
                                                                                           Hà Chi

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 14
Năm hiện tại: 14
Tổng số lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png