Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa x (mở rộng)

Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa x (mở rộng)

Ngày đăng bài: 18/04/2023
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chiều ngày 18/4/2023 tại Hội trường 10/12, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa X (mở rộng) nhằm đánh tình hình thực hiện các mặt công tác công tác quý I, quyết định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mặt công tác quý II năm 2023 và thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Thái, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Lam, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa X; các đồng chí Uỷ viên UBKT Huyện ủy khóa X; các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; các đồng chí Trưởng và Phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; các đồng chí trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; các đồng chí Phó các Ban chuyên trách HĐND huyện.

bch.png
Toàn cảnh Hội nghị

 
Theo dự thảo báo cáo tình hình các mặt công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mặt công tác quý II năm 2023 đánh giá: Trong quý I năm 2023, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 949,88 tỷ đồng, tăng 13,92% so với cùng kỳ, đạt 19,91% Nghị quyết; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ đông xuân năm 2022 - 2023 đảm bảo đạt kế hoạch đề ra, đến nay tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được 1.882,5ha đạt 100,40% kế hoạch, đạt 103,49% so với cùng kỳ; chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 105.735 con; đàn gia cầm là 88.902 con; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục thực hiện, lồng ghép, phân bổ các nguồn lực để đầu tư xây dựng Nông thôn mới theo Đề án đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; thống nhất lựa chọn làng Thơh Ga B, xã Chư Don để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng điểm làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; công tác quản lý Nhà nước về đất đai và tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và chỉ đạo triển khai việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện theo đúng quy định; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực đến năm 2030 trên địa bàn huyện Chư Pưh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản theo đúng quy định, tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 65.077,211 triệu đồng, khối lượng thực hiện là 20.322 triệu đồng, đạt 31,23% kế hoạch, khối lượng giải ngân 15.098 triệu đồng, đạt 23,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 111,297 tỷ đồng, đạt 28,24% kế hoạch tỉnh, đạt 26,97% kế hoạch huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch; tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức, giáo viên năm 2022 để đáp ứng yêu cầu việc dạy và học; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo chỉ đạo ngành y tế tập trung thực hiện tốt việc kiểm soát phòng, chống các loại dịch bệnh; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động thông tin tuyên truyền, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đến nay đã giải quyết việc làm cho 244/1.150 lao động đạt 21,22% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; chỉ đạo tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2023. Công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy định; công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy được quan tâm chỉ đạo, toàn huyện hiện có 135 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó 89/135 chi bộ có chi ủy, đạt 65,92%; 62/74 chi bộ thôn, làng có chi ủy (chiếm 83,78%); trưởng thôn, làng là đảng viên 67/74 (chiếm 90,54%), bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng là 50/74 (chiếm 67,56%); trong quý kết nạp được 11 quần chúng ưu tú vào Đảng, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 1.690 đồng chí; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật; thành lập 01 Đoàn kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, nhằm tập trung tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 17 tháng 01 năm 2023 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành Hướng dẫn số 08-HD/HU, ngày 09 tháng 02 năm 2023 hướng dẫn thực hiện chủ trương “Hằng tuần có ít nhất 01 ngày làm việc ở cơ sở” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội  huyện. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng; lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân duy trì hoạt động theo luật định; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương tăng cường công tác tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 và chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ban hành kế hoạch giám sát năm 2023 theo đúng quy định.
                                                                           Nguyễn Huệ

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 12
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png