Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi tọa đàm khối đảng lần 2 với chủ đề “kiên quyết, kiên trì đấu tranh

Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi tọa đàm khối đảng lần 2 với chủ đề “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”

Ngày đăng bài: 08/01/2023
Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Sáng ngày 06/01/2023 tại Hội trường 10-12 của huyện, Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi tọa damd trực tuyến từ huyện đến xã, thị trấn với chủ đề “Kiên quyết, kiền trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Dự và chủ trì buổi Tọa đàm có đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (đang công tác tại các cơ quan của huyện); trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

toa-dam.png
Toàn cảnh buổi Tọa đàm tại điểm cầu Hội trường 10-12 của huyện

 
Qua buổi Tọa đàm các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đế nay, theo báo cáo đã đánh giá: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện;lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị, trọng danh dự; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kết quả: Đã làm tốt công tác công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác để đảm bảo yêu cầu công tác và phòng, chống tham nhũng theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển xuống xã 03 đồng chí; điều động từ huyện về xã 01 đồng chí; điều động từ xã về huyện 04 đồng chí; điều động giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể ở cấp huyện 10 đồng chí. Bổ nhiệm mới 13 đồng chí, bổ nhiệm lại và cho ý kiến để Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 17 đồng chí; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 10 trường hợp là Kế toán của các trường học trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc kê khai tài sản, thu nhập được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định; tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trên toàn huyện là 230 đồng chí. Hằng năm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở theo quy định; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công của cơ quan, đơn vị mình công tác. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cấp ủy các cấp; đề cao trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, duy trì thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; các quy tắc đạo đức nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực và tuân thủ quy định pháp luật về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Duy trì và triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện; qua đó, nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội, báo chí quan tâm. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; đơn, thư liên quan đến cán bộ, công tác cán bộ. Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện hành vi tham nhũng nào của cán bộ, công chức cũng như không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo hoàn thành 06 cuộc thanh tra theo đúng quy định. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Huyện ủy tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm để tổ chức thực hiện. Kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện tiến hành kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng và 17 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với 06 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 06 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 07 đảng viên; kiểm tra 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát không có trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực...; đồng thời, các đại biểu cũng được nghe các tham luận của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn huyện.
                                                                       Nguyễn Huệ

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng số lượt truy cập: 2
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png