Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019

Ngày đăng bài: 27/11/2019
Trong năm 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả về giảm nghèo bền vững giảm nghèo bền vững. 
2.jpg
Hình ảnh minh họa
 
Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo, đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động. Tổng số hộ nghèo thực hiện đến cuối năm 2019, số hộ nghèo huyện còn 1.183 hộ chiếm tỷ lệ 6,8%. Trong giai đoạn 2016-2019 hộ nghèo huyện giảm từ 29,05% đầu năm 2016 còn 6,8% cuối năm 2019, bình quân quân mỗi năm giảm được trên 5,5% hộ nghèo.
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn, tỷ lệ xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 08/09 xã, thị trấn đạt 89%, có tỷ lệ Bác sĩ/vạn dân đạt 3,2 bác sỹ; tỷ lệ xã có bác sĩ đạt 89%, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% xã có bác sỹ; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,5%; 100% các xã, thị trấn có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân. Có 15 trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức đào tạo 10 lớp nghề cho 200 lao động, số lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm hoặc vận dụng kiến thức vào vào sản xuất cũng như đi lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh từ đó tạo ra thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; trong năm đã tạo việc làm mới cho trên 920 lao động trong đó có 75 lao động đi xuất khẩu lao động tại các thị trường Đài Loan, Malaysia, Arập xê út, Nga, Rumani... góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương; trong 10 tháng đầu năm 2019 doanh số cho vay đạt 82,23 tỷ đồng trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình tín dụng như: Hộ nghèo 12,47 tỷ đồng, hộ cận nghèo 14,69 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 21,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm 2,9 tỷ đồng, vay xuất khẩu lao động 1,0 tỷ đồng, vay sản xuất vùng khó khăn 16,9 tỷ đồng.
Chính sách trợ giúp pháp lý đã tổ chức 19 hội nghị với hơn 2.563 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây được 174 chương trình với 87 giờ phát sóng về các lĩnh vực: Luật Đất đai, Hiến pháp, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. cấp phát 26.800 tờ gấp pháp luật.
Thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình: (1) Dự án 2 gồm: Tiểu dự án 1 hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn, thôn, làng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí được giao là 8.808 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư xây dựng mới là 8.245 tỷ đồng, kinh phí duy tu bảo dưỡng là 563 triệu đồng, cụ thể như sau: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 8.245 triệu đồng, thực hiện đầu tư 18 công trình, bao gồm: 15 công trình giao thông, 03 công trình nhà văn hóa; Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng là 563 triệu đồng, thực hiện 01 công trình; Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạnh hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, thôn, làng đặc biệt khó khăn tổng kế hoạch vốn là 1.995 triệu đồng. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện, đến nay, các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện cấp phát giống vật nuôi, phân bón cho người dân; Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cộng đồng ở các xã đặc biệt khó khăn, thôn làng đăc biệt khó khăn kinh phí giao là 155 triệu đồng: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Dân tộc mở 08 lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn với 256 học viên; (2) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế ngoài chương trình 30a, Chương trình 135 kinh phí được giao là 105,76 triệu đồng, thực hiện tại 04 xã Ia Le, Ia Blứ, Ia Phang và Ia Hrú; (3) Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Kinh phí được phân bổ là 50 triệu đồng, kết quả đến nay đã hoàn thành lắp đạt 02 pa nô, 07 áp phích tại các xã, thị trấn và 01 phóng sự tuyên truyền về công tác giảm nghèo (4) Dự án 5: Nâng cao năn lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình kinh phí được cấp để thực hiện nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, điều tra, rà soát hộ nghèo và giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là 92 triệu đồng, đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, cấp xã, thôn trưởng các thôn làng trên địa bàn huyện.
Để đạt được những kết quả trên, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của huyện về giảm nghèo bền vững; Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế; định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án thành phần của các chương trình, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, việc giảm nghèo chưa thật sự bền vững; chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, đặc biệt là ở những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; một bộ phận người dân nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa ý thức để vươn lên thoát nghèo. Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo tuy nhiều nhưng còn dàn trải, chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng. Ở vùng sâu, vùng xa điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo có cải thiện, nhưng còn nhiều hạn chế; đội ngũ y bác sỹ chuyên khoa còn thiếu, đặc biệt là tuyến xã; công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập. Công tác tạo việc làm cho lao động, đặc biệt lao động là người đồng bào DTTS nghèo chưa thật sự bền vững. Chưa thu hút được các doanh nghiệp đa ngành về đầu tư của địa phương nên khó khăn trong tạo việc làm, chưa xây dựng được các mô hình học nghề gắn với giải quyết việc làm để người dân có điều kiện học tập, nhân rộng.
Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hỗ trợ hiệu quả cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; tăng cường hoạt động tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo./.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 12
Tổng số lượt truy cập: 24
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png