Trang chủ > Dịch vụ hành chính công > Dịch vụ Bưu chính công ích
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 
STT Tên thủ tục hành chính Số, ký hiệu Quyết định công bố TTHC Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích Trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Ghi chú
I. Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường
A. Cấp tỉnh
I.2. Cấp huyện
1. Lĩnh vực đất đai
01 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018  của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
02 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
03 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
04 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân x x  
05 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu x x  
06 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý x x  
07 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất x x  
08 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận x x  
09 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề x x  
10 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế x x  
11 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu x x  
12 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất x x  
14 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân x x  
15 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp x x  
16 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện x x  
17 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu x x  
18 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu x x  
19 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất x x  
20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp x x  
21 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định x x  
22 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận x x  
23 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
24 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp x x  
25 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất x x  
26 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất x x  
27 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền      
28 Thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
29 Thủ tục thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn x x  
2. Lĩnh vực môi trường
30 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
31 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường x x  
I.3. Cấp xã
1.  Lĩnh vực môi trường
01 Thủ tục Xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
02 Thủ tục Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) x x  
03 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
2. Lĩnh vực đất đai
01 Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
02 Hòa giải tranh chấp đất đai Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
03 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.      
III. Thủ tục ngành Thông tin và Truyền thông
III.2. Cấp huyện
1. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 08/11/2018  của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
02 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. x x  
03 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. x x  
04 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. x x  
2. Lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành.
05 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 08/11/2018  của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
06 Thay đổi thông tin Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy x x  
IV. Thủ tục hành chính ngành Tài chính quản lý
IV.2. Cấp huyện
01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
 
x x  
02 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị x x  
03 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công x x  
04 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho  Nhà nước x x  
05 Quyết định thu hồi tài sản công  trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công x x  
06 Quyết định điều chuyển tài sản công x x  
07 Quyết định bán tài sản công x x  
08 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ x x  
09 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công x x  
10 Quyết định thanh lý tài sản công x x  
11 Quyết định tiêu hủy tài sản công Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
 
x x  
12 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại x x  
13 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công x x  
14 Mua quyển hóa đơn x x  
15 Mua hóa đơn lẻ x x  
16 Thủ tục đăng ký giá Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh x x  
17 Thủ tục kê khai giá x x  
IV.3. Cấp xã
01 Thủ tục Quyết định mua sắm tài sản công có giá trị dưới 100 triệu đồng trên một gói mua sắm để phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải  lập thành dự án đầu tư Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
 
x x  
02 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tàn sản công